Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2012 m. liepos 12 d.
įsakymu Nr. 4-679

EUROPOS SĄJUNGOS REIKALŲ DEPARTAMENTO
EUROPOS SĄJUNGOS VIDAUS RINKOS KOORDINAVIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Europos Sąjungos reikalų departamento (toliau – Departamentas) Europos Sąjungos vidaus rinkos koordinavimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 14.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga analizuoti vidaus rinkos politiką, strateginius tikslus ir prioritetus, užtikrinti efektyvų ir kokybišką Departamento viduje veikiančio SOLVIT centro darbą.

III. VEIKLOS SRITIS
   
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – vidaus rinkos koordinavimo ir piliečių ir įmonių teisių ir laisvių Europos Sąjungos (toliau – ES) vidaus rinkoje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos, viešojo administravimo, vadybos ir verslo administravimo, politikos mokslų ar teisės studijų krypties.
6.2. turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį;
6.3. mokėti anglų kalbą B2 lygiu;
6.4. mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer programiniais paketais;
6.5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reguliuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, dokumentų rengimo taisyklėmis, išmanyti teisės aktų projektų rengimo taisykles, mokėti jas taikyti rengiant teisės aktų projektus;
6.6. būti susipažinusiam su bendrosiomis ES teisės nuostatomis, ES institucine struktūra ir sprendimų priėmimo procedūromis;
6.7. būti susipažinusiam su ES teisės aktais, reguliuojančiais bendruosius ES vidaus rinkos klausimus, gerai išmanyti ES vidaus rinkos politikos tikslus, funkcionavimo principus, vidaus rinkos srityje dirbančių Lietuvos valstybės institucijų struktūrą ir Lietuvos ekonominės integracijos į ES vidaus rinką procesus;
6.8. būti susipažinusiam su SOLVIT tinklo veikla ir funkcijomis.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. kaupia, analizuoja, apibendrina informaciją, susijusią su šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui skyriaus vedėjo priskirtų ES vidaus rinkos sričių politika ir jos įgyvendinimu Lietuvoje, tvarkyti su atliekamomis funkcijomis susijusius dokumentus, kad būtų gauta ES vidaus rinkos politikai formuoti Lietuvoje reikalinga informacija;
7.2. teikia pasiūlymus, galinčius pagerinti ES vidaus rinkos funkcionavimą Lietuvoje, kad būtų užtikrintas vidaus rinkos funkcionavimo gerinimas;
7.3. pagal šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui priskirtas veiklos sritis rengia teisės aktų projektus, atsakymus į raštus, paklausimus, teikia pastabas dėl teisės aktų, programų ir kitų dokumentų projektų, kad būtų koordinuojamas ES vidaus rinkos politikos įgyvendinimas Lietuvoje;
7.4. Departamento direktoriaus, Departamento direktoriaus pavaduotojo arba Skyriaus vedėjo siūlymu dalyvauja ES institucijų rengiamuose posėdžiuose ir susitikimuose, kad būtų tinkamai atstovaujama Lietuvai;
7.5. dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir ūkio ministro sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje, kad būtų užtikrintas ES vidaus rinkos politikos įgyvendinimas Lietuvoje;
7.6. nagrinėja Lietuvos Respublikos ir ES valstybių narių piliečių ir įmonių pateiktus skundus Lietuvos SOLVIT centrui, bendradarbiauja su kitų ES valstybių narių SOLVIT centrų ir Europos Komisijos atsakingais darbuotojais, dalyvauja Europos Komisijos organizuojamuose SOLVIT centrų darbiniuose susitikimuose;
7.7. kaupia, sistemina, analizuoja ir apibendrina informaciją, susijusią su SOLVIT centro veikla, tvarko su atliekamomis funkcijomis susijusius dokumentus, kad būtų užtikrintas efektyvus SOLVIT centro darbas;
7.8. viešina SOLVIT tinklo veiklą, bendradarbiauja su kitų ES iniciatyva ES vidaus rinkos srityje įkurtų tinklų atstovais;
7.9. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
7.10. vykdo kitas Departamento direktoriaus, Departamento direktoriaus pavaduotojo ar Skyriaus vedėjo paskirtas užduotis, kad būtų pasiekti Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS
TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


_____________________

Susipažinau
(Parašas)
(Vardas ir pavardė)
(Data)