Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. 4-336 TEISĖS IR PIRKIMŲ DEPARTAMENTO TEISĖS TAIKYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I SKYRIUS PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Teisės ir pirkimų departamento (toliau – Departamentas) Teisės taikymo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 14. II SKYRIUS PASKIRTIS 4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga teisinio pobūdžio sprendimams priimti, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai teismuose, kitose institucijose, įstaigose ir įmonėse atstovauti, procesiniams ir kitiems dokumentams, sutartims ir susitarimams, atsakymams į skundus, pretenzijas, prašymus ir kitiems raštams rengti ir nagrinėti. III SKYRIUS VEIKLOS SRITIS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – teisės. IV SKYRIUS SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą – bakalauro ir magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą vienpakopį išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities, teisės studijų krypties; 6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais Ūkio ministerijos veiklą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą; 6.3. išmanyti teisės aktus, reguliuojančius viešuosius pirkimus, administracinių bylų teiseną, civilinę ir civilinio proceso teisę; 6.4. mokėti analizuoti teisinę informaciją ir taikyti teisės aktus, rengti išvadas ir teikti konsultacijas teisės aktų taikymo klausimais; 6.5. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles ir gebėti jas taikyti praktikoje; 6.6. turėti 2 metų teisinio darbo patirtį; 6.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Outlook, Internet Explorer; 6.8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu. V SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 7.1. rengia, nagrinėja ir vizuoja viešųjų pirkimų sutartis, kitas sutartis ir susitarimus bei jų pakeitimus, teikia išvadas ir siūlymus dėl jų; 7.2. nagrinėja ar dalyvauja nagrinėjant fizinių ir juridinių asmenų skundus, prašymus, pretenzijas dėl viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo ir kitus raštus, rengia ir dalyvauja rengiant atsakymus į juos; 7.3. rengia procesinius ir kitus dokumentus teismams, ikiteisminėms ginčų nagrinėjimo ir kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms; 7.4. atstovauja Ūkio ministerijai teismuose, valstybės institucijose ir įstaigose, ūkio ministro valdymo sričiai priskirtose įstaigose ir įmonėse; 7.5. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja komisijų, darbo grupių ir ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe; 7.6. pagal Skyriaus kompetenciją rengia raštus, nagrinėja ir vizuoja Ūkio ministerijos administracijos padalinių parengtus raštus; 7.7. konsultuoja Ūkio ministerijos ir ūkio ministro valdymo srities įstaigų valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, teisės aktų taikymo klausimais; 7.8. kaupia, sistemina ir nagrinėja norminę ir metodinę medžiagą, reikalingą funkcijoms atlikti; 7.9. nesant Skyriaus vedėjo ir jo funkcijas atliekančio Skyriaus vyriausiojo specialisto, atlieka Skyriaus vedėjo funkcijas; 7.10. vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Departamento direktoriaus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai veiklos tikslai. VI SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui. __________________ Susipažinau (parašas) (vardas, pavardė) (data)