Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. 4-509 TEISĖS IR PIRKIMŲ DEPARTAMENTO PIRKIMŲ SKYRIAUS PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I SKYRIUS PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Teisės ir pirkimų departamento (toliau – Departamentas) Pirkimų skyriaus (toliau – Skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 15. II SKYRIUS PASKIRTIS 4. Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga užtikrinti Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos viešųjų pirkimų planavimą ir numatomų viešųjų pirkimų verčių skaičiavimą, prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų organizavimui bei vykdymui (tame tarpe ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis finansuojamų viešųjų pirkimų). III SKYRIUS VEIKLOS SRITIS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendroje veiklos srityje – viešųjų pirkimų. IV SKYRIUS SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos, viešojo administravimo arba vadybos ir verslo administravimo studijų krypties; 6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešuosius pirkimus, Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimą, Ūkio ministerijos veiklą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą; 6.3. mokėti analizuoti informaciją, gebėti taikyti teisės normas, sprendžiant viešųjų pirkimų klausimus, rengti išvadas, teikti konsultacijas viešųjų pirkimų, Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo ir kitais Skyriaus kompetencijos klausimais; 6.4. mokėti vykdyti viešųjų pirkimų procedūras, rengti viešųjų pirkimų dokumentus; 6.5. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles ir gebėti jas taikyti praktikoje; 6.6. turėti 4 metų darbo viešųjų pirkimų srityje patirtį; 6.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu; 6.8. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer. V SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 7.1. planuoja, koordinuoja ir organizuoja viešųjų pirkimų vykdymą Ūkio ministerijoje; 7.2. rengia Ūkio ministerijos viešųjų pirkimų plano projektą bei jo pakeitimus; 7.3. rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai viešųjų pirkimų ir pirkimų, nurodytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje, ataskaitą už per kalendorinius metus atliktus pirkimus; 7.4. peržiūri ir vizuoja viešųjų pirkimų iniciatorių parengtus tarnybinius pranešimus dėl viešųjų pirkimų; 7.5. peržiūri ir vizuoja Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, parengtus viešųjų pirkimų skelbimus, ataskaitas, informacinius pranešimus bei tiekėjams siunčiamus raštus; 7.6. dalyvauja Ūkio ministerijos viešųjų pirkimų komisijų darbe; 7.7. padeda Skyriaus vedėjui planuoti ir koordinuoti Skyriaus darbą ir nesant Skyriaus vedėjo atlieka jo funkcijas, išskyrus prevencinės viešųjų pirkimų bei sudarytų pirkimo sutarčių vykdymo kontrolės srityje; 7.8. pagal Skyriaus kompetenciją teikia išvadas ir pasiūlymus Ūkio ministerijos administracijos padaliniams Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo klausimais; 7.9. vykdydamas viešųjų pirkimų, tame tarpe ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis finansuojamų viešųjų pirkimų, procedūras: 7.9.1. rengia viešųjų pirkimų dokumentus, nagrinėja Ūkio ministerijos administracijos padalinių parengtus viešųjų pirkimų dokumentų projektus, tikrina jų atitikimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimams ir teikia išvadas bei pasiūlymus dėl jų Ūkio ministerijos viešųjų pirkimų komisijoms; 7.9.2. rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai Ūkio ministerijos viešųjų pirkimų skelbimus, viešųjų pirkimų procedūrų ataskaitas ir įvykdytų viešųjų pirkimų ataskaitas; 7.9.3. organizuoja ir koordinuoja informacijos apie atliekamus viešuosius pirkimus paskelbimą Ūkio ministerijos interneto svetainėje; 7.9.4. rengia pranešimus, informacinius ir kitus raštus ir teikia juos tiekėjams; 7.9.5. nagrinėja, vertina, palygina tiekėjų pateiktus pasiūlymus ir teikia išvadas Ūkio ministerijos viešųjų pirkimų komisijoms dėl pasiūlymų atitikties pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams; 7.9.6. organizuoja Ūkio ministerijos viešųjų pirkimų komisijų posėdžius, rengia komisijų posėdžių darbotvarkes, komisijų sprendimų projektus; 7.10. analizuoja informaciją apie atliktus viešuosius pirkimus, rengia informaciją ir raštus viešųjų pirkimų klausimais; 7.11. konsultuoja ūkio ministrą, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrus, Ūkio ministerijos kanclerį (toliau – Ūkio ministerijos vadovybė), Ūkio ministerijos ir ūkio ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, viešųjų pirkimų klausimais; 7.12. dalyvauja darbo grupių, komisijų, ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe; 7.13. pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Ūkio ministerijai valstybės institucijose ir įstaigose; 7.14. kaupia, nagrinėja ir sistemina norminę ir metodinę medžiagą, reikalingą funkcijoms atlikti; 7.15. vykdo kitus Ūkio ministerijos vadovybės, Departamento direktoriaus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai veiklos tikslai. VI SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui. ______________ Susipažinau (parašas) (vardas, pavardė) (data)