Pareigų aprašymas Spausdinti

 

1. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

1.1. padeda ūkio viceministrams organizuoti jų darbą, planuoja ir sudaro jų darbotvarkes, organizuoja jų rengiamus pasitarimus, priima pas juos atvykstančius asmenis;
1.2. primena ūkio viceministrams apie jų darbotvarkėje numatytus atlikti darbus, posėdžius, pasitarimus, susitikimus ir kitus renginius, kuriuose jie turi dalyvauti;
1.3. kviečia į posėdžius, pasitarimus ir susitikimus jų dalyvius, besikreipiantiems dėl priėmimo asmenims paskiria priėmimo pas ūkio viceministrus laiką;
1.4. informuoja ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis apie ūkio viceministrų rengiamus posėdžius, pasitarimus ir susitikimus;
1.5. ūkio viceministrų nurodymu rengia tarnybinius raštus, pažymas, ataskaitas ir kitus dokumentus;
1.6. ūkio viceministrų nurodymu priima ir išsiunčia dokumentus ir kitokią informaciją, organizuoja operatyvų dokumentų dauginimą;
1.7. seka informaciją apie ūkio viceministrų dalyvavimą komisijų, darbo grupių veikloje ir kt. ir registruoja šią informaciją kompiuterizuotoje dokumentų valdymo sistemoje;
1.8. užrašo informaciją apie ūkio viceministrų nesant gautus telefoninius skambučius ir ją pateikia viceministrams;
1.9. kontroliuoja ūkio viceministrams perduodamų dokumentų pasirašymo ar vizavimo eigą, tikrina, ar valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pateikti dokumentai yra tinkamai vizuoti;
1.10. kontroliuoja, kad ministerijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, laiku pateiktų visą reikalingą medžiagą Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitiems posėdžiams;
1.11. rūpinasi, kad ūkio viceministrams netrūktų kanceliarinių priemonių, patikimai ir tiksliai veiktų organizacinė technika, kad jų darbo vieta būtų tvarkinga;
1.12. jubiliejų ir švenčių progomis ūkio viceministrų vardu rašo ir siunčia sveikinimus;
1.13. Skyriaus vedėjo nurodymu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;
1.14. vykdo kitus ūkio viceministrų, ministerijos kanclerio, Departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

 

2. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
2.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, teisės aktų ir dokumentų rengimą ir įforminimą, dokumentų valdymą;
2.3. išmanyti ministerijos struktūrą, ministerijos administracijos padalinių ir ministerijai pavaldžių ar jos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų funkcijas;
2.4. mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
2.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B 1 lygiu;
2.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „MS PowerPoint“, „Internet Explorer“; mokėti dirbti kompiuterizuota dokumentų valdymo sistema.