Indrė Andrijauskienė

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
1.1. dalyvauja rengiant ir tobulinant SVV politikos strategines kryptis bei jų įgyvendinimo priemones, įgyvendinant Lietuvos ir Europos Sąjungos strateginius dokumentus verslumo skatinimo (tikslinės grupės – jaunimo), socialinio verslo ir SVV plėtros srityje, pagal skyriaus kompetenciją rengia teisės aktų projektus;
1.2. teikia pasiūlymus dėl Europos Sąjungos fondų lėšų planavimo ir administravimo, priemonių įgyvendinimo plano ir jo pakeitimų, projektų atrankos kriterijų ir jų pakeitimų, teikia informaciją atsakingiems Ūkio ministerijos administracijos padaliniams apie SVV politikos tikslų pasikeitimus, dėl kurių gali atsirasti būtinybė keisti atrankos kriterijus, dokumentus ir teisės aktus, susijusius su Europos Sąjungos fondų planavimu ir administravimu, vertina planuojamus įtraukti į valstybės projektų sąrašą projektus, sudaro ir tvirtina valstybės projektų sąrašus, užtikrina audito seką, saugo pagal kompetenciją gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurie susiję su veiksmų programos administravimu ir kurių reikia audito sekai užtikrinti;
1.3. analizuoja Europos Sąjungos teisės aktus ir jų projektus, susijusius su verslumo skatinimu ir SVV plėtra, rengia arba dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas dėl šių klausimų ir prireikus derina jas su kitomis suinteresuotomis valstybės institucijomis ar įstaigomis;
1.4. dalyvauja skyriui palaikant ryšius su užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis bei institucijomis verslumo skatinimo ir SVV plėtros klausimais, padeda rengti bendradarbiavimo su užsienio valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis verslo srityje sutartis bei kitus su tuo susijusius dokumentus;
1.5. bendradarbiauja su verslininkus vienijančiomis organizacijomis, visuomeninėmis patariamosiomis institucijomis ir kitomis suinteresuotomis šalimis, sprendžiant SVV subjektų problemas;
1.6. nagrinėja, įvertina ir rengia atsakymus į valstybės institucijų ir įstaigų, asmenų paklausimus ir kitus raštus, organizuoja projektus, konferencijas, seminarus, pasitarimus, darbo grupes SVV politikos klausimais ir juose dalyvauja, rengia informacinę medžiagą;
1.7. siekiant padėti valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms kokybiškai ir visapusiškai įvertinti sprendimų projektų galimą poveikį, teikia konsultacijas suinteresuotiems asmenims dėl galimo prioritetinių teisėkūros iniciatyvų ir kitų sprendimų projektų poveikio SVV.
1.8. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.9. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius departamento direktoriaus, skyriaus vedėjo ir skyriaus patarėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai tikslai.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
2.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo, politikos mokslų arba teisės studijų krypties;
2.2. turėti ne mažiau kaip 2 metų darbo patirties pagal išsilavinimą;
2.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
2.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer;
2.5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reguliuojančiais SVV, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, dokumentų tvarkymo, apskaitos ir rengimo taisyklėmis;
2.6. išmanyti teisės aktų projektų rengimo metodinius reikalavimus, mokėti juos taikyti rengiant teisės aktų projektus;
2.7. gebėti apibendrinti ir analizuoti informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus;
2.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-03