Kristina Bavėjan

1. Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. Dalyvauja rengiant įstatymų koncepcijų, įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, reikalingų Skyriaus uždaviniams įgyvendinti, projektus, rengia medžiagą šiems projektams svarstyti Vyriausybės ir kituose pasitarimuose.
1.2. Kaupia informaciją ir analizuoja procesus, susijusius su turizmo, kurortų ir kurortinių teritorijų plėtra Lietuvoje ir užsienyje, ūkio šakų plėtros tendencijas, turizmo, kurortų ir kurortinių teritorijų plėtros projektų įgyvendinimą.
1.3. Dalyvauja Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos ar kitų ministerijų sudaromose darbo grupėse, kuriose nagrinėjami Skyriui priskirtini klausimai, siekiant šioms darbo grupėms suformuluotų (pavestų) tikslų bei vykdant jų užduotis.
1.4. Rengia Nacionalinės turizmo plėtros programos projektą ir atlieka funkcijas, susijusias su programos įgyvendinimo koordinavimu.
1.5. Dalyvauja rengiant strateginius planavimo dokumentus, teritorijų planavimo dokumentus ir rengia ataskaitas Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Ūkio ministerijai ar kitoms institucijoms ir įstaigoms apie jų įgyvendinimą.
1.6. Bendradarbiauja su kitomis valstybinėmis ir nevalstybinėmis institucijomis ir įstaigomis, kompetentingais asmenimis turizmo, kurortų ir kurortinių teritorijų plėtros politikos arba kitoje su Skyriaus kompetencija susijusioje srityje.
1.7. Rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų, taip pat gyventojų paklausimus, skundus, pareiškimus, prašymus pagal Skyriaus kompetenciją.
1.8. Atlieka Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo piligrimų ir turizmo reikmėms 2007–2013 metų programos priežiūros komisijos sekretoriaus funkcijas.
1.9. Dalyvauja rengiant Skyriaus kompetencijai priskirtų mokslinių tyrimo darbų technines užduotis, organizuojant vykdytojų atranką, vykdymą bei rezultatų vertinimą ir viešuosius pirkimus.
1.10. Pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe.
1.11. Rengia išvadas ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl valstybinės reikšmės turizmo, rekreacijos, kurortų ir kurortinių teritorijų infrastruktūros projektų įgyvendinimo.
1.12. Vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius ūkio ministro, ūkio viceministrų, ūkio ministro patarėjų, Ūkio ministerijos kanclerio, Departamento direktoriaus, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai veiklos tikslai.

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
2.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygstantį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių ar fizinių mokslų studijų srities.
2.2. Turėti ne mažiau kaip 2 metų darbo patirtį.
2.3. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
2.4. Būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reguliuojančiais valstybės tarnybą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbą, įstatymų ir kitų teisės aktų projektų rengimą, reikalingais Skyriaus funkcijoms tinkamai vykdyti.
2.5. Sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
2.6. Mokėti dirbti MS Office kompiuterinėmis programomis, mokėti naudotis elektroninėmis informacijos ieškos ir platinimo sistemomis.
2.7. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-31