Laima Grigaitienė

1. Darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1.1. versti žodžiu iš anglų kalbos į lietuvių kalbą ir iš lietuvių kalbos į anglų kalbą užsienio svečių, įvairių tarptautinių organizacijų delegacijų susitikimų metu su Lietuvos Respublikos ūkio ministru (toliau – ministras), Lietuvos Respublikos ūkio viceministrais, ministerijos kancleriu (toliau – ministerijos vadovybė), ministerijos valstybės tarnautojais (darbuotojais);
1.2. versti raštu įvairią tekstinę medžiagą (laiškai, faksogramos, straipsniai ir kt.) ministerijos vadovybei iš lietuvių kalbos į anglų kalbą bei iš anglų kalbos į lietuvių kalbą;
1.3. registruoti ministro įsakymus ir kanclerio potvarkius veiklos ir komandiruočių klausimais;
1.4. skyriaus vedėjo nurodymu rengti raštus, pažymas, suvestines ir kitus dokumentus, susijusius su skyriaus darbu;
1.5. pagal kompetenciją dalyvauja Lietuvos Respublikos ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.6. skyriaus vedėjo nurodymu pavaduoti kitus skyriaus darbuotojus;
1.7. vykdyti kitus ministerijos kanclerio ir skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

2. Vyriausiojo specialisto kvalifikaciniai reikalavimai:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
2.2. turėti 3 metų vertėjo darbo patirties;
2.3. mokėti valstybinę kalbą ir anglų kalbą įgudusio vartotojo C2 lygiu;
2.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, teisės aktų ir dokumentų rengimą ir įforminimą, dokumentų valdymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentu ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos darbo reglamentu, asmenų aptarnavimą ministerijoje reglamentuojančiais teisės aktais;
2.5. išmanyti administracinės, juridinės, ekonominės, mokslinės ir techninės kalbos specifiką;
2.6. gerai išmanyti ministerijos struktūrą, rengti išvadas;
2.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „MS PowerPoint“, „Internet Explorer“, gerai mokėti dirbti kompiuterizuota dokumentų valdymo sistema;
2.8. mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-31