Laima Sidarkevičienė

1. Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. rengia ar dalyvauja rengiant norminių teisės aktų projektus, įmonių ir bendrovių, viešųjų įstaigų, turinių ir neturtinių teisių ir pareigų įgyvendinimo klausimais;
1.2. teikia išvadas kitų institucijų ir įstaigų pateiktiems teisės aktų, reguliuojančių valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimą valstybės ir savivaldybės įmonėse, akcinėse bendrovėse, uždarosiose akcinėse bendrovėse ir viešosiose įstaigose, konkrečių valstybės įmonių, akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių, viešųjų įstaigų ir biudžetinių įstaigų steigimo, valdymo, reorganizavimo, pertvarkymo, likvidavimo, valstybės turto investavimo klausimais projektus;
1.3. rengia projektus ūkio ministro įsakymų, kuriais:
1.3.1. vadovaudamasi Ūkio ministerija įgyvendina valstybės, kaip valstybės įmonių savininkės ir viešųjų įstaigų dalininkės (savininkės), teises ir pareigas;
1.3.2. vadovaujantis nustatomas valstybės įmonių, veikiančių ūkio ministrui pavestose valdymo srityse, vadovaujančių darbuotojų darbo užmokestis, taip pat kiekvieną ketvirtį teikia pasiūlymus Ūkio ministerijos Personalo administravimo skyriui dėl valstybės įmonių vadovų atlyginimų pastoviosios ir kintamosios dalių nustatymo;
1.3.3. reguliuojamas tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimas, nuoma ir naudojimas valstybės įmonėse ir viešosiose įstaigose, veikiančiose ūkio ministrui pavestose valdymo srityse;
1.4. analizuoja įmonių ir bendrovių teikiamus finansinių ataskaitų rinkinius ir ataskaitas apie jų veiklą;
1.5. analizuoja įmonių ir bendrovių strateginius planus;
1.6. apibendrina atstovavimo valstybei įmonėse ir bendrovėse reguliuojančių teisės aktų taikymo praktiką ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui, o prireikus – kitiems Ūkio ministerijos administracijos padaliniams dėl jų tobulinimo;
1.7. rengia dokumentų, susijusių su valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimu valstybės įmonėse, veikiančiose ūkio ministrui pavestose valdymo srityse, projektus;
1.8. rengia dokumentų, susijusių su dalyvavimu akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančias akcijas patikėjimo teise valdo Ūkio ministerija, visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, projektus. Dalyvauja bendrovių visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, balsuoja pagal ūkio ministro suteiktus įgaliojimus, taip pat įgyvendina kitas valstybės, kaip bendrovių akcininkės, turtines ir neturtines teises;
1.9. koordinuoja duomenų apie įmonių ir bendrovių, metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, taip pat kitos informacijos, susijusios su Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1052 „Dėl Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo ir koordinuojančios institucijos paskyrimo“, gavimą ir teikia šią informaciją apibendrintoms ataskaitoms rengti;
1.10. renka Lietuvos Respublikos finansų ministerijai teikiamą informaciją apie įmonių ir bendrovių numatomas išmokėti atitinkamai pelno įmokas ir dividendus, ir kontroliuoja įmonių pelno įmokų ir bendrovių dividendų išmokėjimą valstybei;
1.11. rengia konkurso valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Ūkio ministerija, finansinių ataskaitų auditui atlikti sąlygas ir kaip pirkimų organizatorius atlieka viešuosius pirkimus;
1.12. dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų, dalyvauja sudarytų darbo grupių, inventorizavimo komisijos darbe;
1.13. Departamento direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimu atstovauja Departamentui ar Skyriui;
1.14. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas Ūkio ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo.
 

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities, teisės, ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo studijų krypties;
2.2. turėti 1 metų darbo patirtį;
2.3. išmanyti juridinių asmenų teisines formas ir valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo reguliuojančius įstatymus ir kitus teisės aktus;
2.4. būti susipažinusiam su juridinių asmenų buhalterinę apskaitą reguliuojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais;
2.5. išmanyti teisės aktų rengimą, jų pateikimą Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir Lietuvos Respublikos Seimui tvarką reguliuojančius teisės aktus, turėti patirties rengiant įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektus;
2.6. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje;
2.7. išmanyti teisės aktų projektų rengimą reguliuojančius teisės aktus;
2.8. mokėti vieną Europos Sąjungos valstybėse narėse vartojamą užsienio kalbą pažengusio vartotojo A2 lygiu;
2.9. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Office, Internet Explorer. Mokėti naudotis elektroninėmis informacijos ieškos ir platinimo sistemomis;
2.10. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.11. mokėti apibendrinti ir analizuoti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-31