Laura Banevičiūtė

1. Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. nagrinėja ES parengtų viešųjų pirkimų teisės aktų projektus, rengia Lietuvos Respublikos pozicijas dėl pasiūlymų priimti ES teisės aktą ar kitą ES dokumentą dėl viešųjų pirkimų reguliavimo, analizuoja galimą jų poveikį Lietuvos viešųjų pirkimų sistemai ir rengia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
1.2. dalyvauja rengiant viešuosius pirkimus reguliuojančių įstatymų ir su jų įgyvendinimu susijusių teisės aktų projektus, kad būtų užtikrinti viešųjų pirkimų sistemos tobulinimo ir plėtros tikslai bei suderintos jų įgyvendinimo priemonės;
1.3. nagrinėja naujas Europos Komisijos iniciatyvas dėl viešųjų pirkimų tobulinimo ir teikia pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo Lietuvoje;
1.4. nagrinėja ES Teisingumo Teisme svarstomas bylas, susijusias su viešaisiais pirkimais, siekdamas įvertinti, ar byla ir jos būsimas sprendimas galėtų būti reikšmingi Lietuvai, bei teikia savo nuomonę dėl tikslingumo Lietuvai įstoti į bylą ir pareikšti savo poziciją;
1.5. nagrinėja ES Teisingumo Teismo, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo, kitų teismų sprendimus, nutartis ir išaiškinimus, siekdamas nustatyti, ar Skyriaus kompetencijai priskirtuose teisės aktuose yra neatitikimų, ir prireikus siūlo juos keisti;
1.6. renka, kaupia, analizuoja bei įvairiais būdais skleidžia informaciją apie vidaus sandorių ir viešojo sektoriaus subjektų susitarimų, kuriems netaikomos viešųjų pirkimų taisyklės, reguliavimą, jų taikymo patirtį Lietuvoje ir kitose ES valstybėse narėse;
1.7. nagrinėja viešųjų pirkimų sutarčių sąlygų keitimo ir nutraukimo reguliavimą, lygina Lietuvos ir kitų ES valstybių narių praktiką šioje srityje ir rengia pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo;
1.8. renka, kaupia, analizuoja bei įvairiais būdais skleidžia informaciją apie viešuosiuose pirkimuose taikomas gyvavimo ciklo kaštų skaičiavimo metodikas, taip pat aplinkos apsaugos kriterijų taikymą viešuosiuose pirkimuose, dalyvauja rengiant su tuo susijusius teisės aktų projektus;
1.9. pagal atskirus pavedimus rengia informaciją, dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje pagal šiai pareigybei priskirtas funkcijas, kad būtų įgyvendintos Skyriui priskirtos funkcijos;
1.10. nagrinėja valstybės institucijų ir įstaigų parengtų norminių teisės aktų projektus, kuriuose reguliuojami klausimai, susiję su viešaisiais pirkimais;
1.11. analizuoja ir apibendrina teisės aktų taikymo praktiką pagal šiai pareigybei priskirtas funkcijas ir rengia pasiūlymus, siekdamas jų tobulinimo;
1.12. rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų, Lietuvos ir užsienio ūkio subjektų, fizinių asmenų paklausimus viešųjų pirkimų reguliavimo klausimais, siekdamas suteikti informaciją pagal Skyriaus kompetenciją;
1.13. prižiūri Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos interneto svetainės skyrių „Viešųjų pirkimų politika“, užtikrina šio skyriaus turinio atnaujinimą ir informacinį palaikymą, kad interneto svetainės lankytojai būtų informuojami apie viešųjų pirkimų srityje ES ir Lietuvos institucijų svarstomus, priimamus ar keičiamus dokumentus, vykstančias diskusijas, kitas naujienas;
1.14. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.15. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų, Ūkio ministerijos kanclerio, Departamento direktoriaus, Skyriaus vedėjo, Skyriaus patarėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Ūkio ministerijos strateginiai tikslai.
 

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo arba teisės studijų krypties;
2.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu, Lietuvos Respublikos Seimo statutu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento“;
2.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus, reguliuojančius viešuosius pirkimus;
2.4. išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
2.5. gebėti rengti Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus;
2.6. mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
2.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.8. turėti ne mažesnę kaip 1 metų patirtį viešųjų pirkimų srityje;
2.9. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer;
2.10. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-27