Laura Baškytė

1. Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. vadovauja skyriui, planuoja, organizuoja ir koordinuoja skyriaus darbą, kad užtikrintų skyriui pavestų darbų ir užduočių, įgyvendinant Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos programos priemones, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – Ūkio ministerija) kanclerio ir Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų (toliau – Ūkio ministerijos vadovybė) pavedimus, įvykdymą kokybiškai ir laiku;
1.2. paskirsto darbus ir pavedimus skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), kontroliuoja jų vykdymą, siekdamas, kad skyriui pavesti pavedimai būtų vykdomi kokybiškai ir laiku;
1.3. sprendžia klausimus, susijusius su skyriaus darbo organizavimo gerinimu, kontroliuoja skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo kokybę, teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo arba drausminių nuobaudų jiems skyrimo, teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų delegavimo į stažuotes, mokymo kursus, kitus kvalifikacijos kėlimo renginius Lietuvoje ir užsienio šalyse, rūpinasi tinkamų darbo sąlygų sudarymu skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams;
1.4. vizuoja visus departamento direktoriui ir Ūkio ministerijos vadovybei teikiamus skyriaus parengtus dokumentus, taip pat vizuoja kitų ministerijos administracijos padalinių parengtus dokumentus, tiesiogiai susijusius su skyriaus kompetencija;
1.5. teikia departamento direktoriui ir Ūkio ministerijos vadovybei pasiūlymus skyriaus kompetencijos klausimais;
1.6. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų ir kitų dokumentų, reguliuojančių ES struktūrinės paramos administravimą, valdymą ir kontrolę, projektus, teikia pastabas ir išvadas dėl jų, prireikus inicijuoja šių teisės aktų ir dokumentų pakeitimus, nagrinėja ir dalyvauja aptariant kitų valstybės institucijų parengtus teisės aktų projektus, kad ES struktūrinė parama būtų panaudojama efektyviai;
1.7. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Priežiūros komiteto, Stebėsenos komiteto ir Veiksmų programos (-ų) valdymo komitetų veikloje, kitų komitetų, komisijų ir darbo grupių, susijusių su ES struktūrine parama, veikloje;
1.8. atlieka Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtų ES struktūrinės paramos programos (-ų) priemonių priežiūrą, stebi įsipareigojimų mokėti, taip pat išmokų iš ES struktūrinės paramos lėšų pagal Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtas ES struktūrinės paramos programos (-ų) priemones dydžius;
1.9. pagal skyriaus kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant pasiūlymus dėl metinio ES struktūrinės paramos poreikio, planuoja ar dalyvauja planuojant Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtų ES struktūrinės paramos programos (-ų) prioritetų ir priemonių lėšas, rengia ES struktūrinės paramos išmokų prognozes, pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl ES struktūrinės paramos paskirstymo;
1.10. tvirtina viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros (toliau – LVPA) teikiamas mokėjimo paraiškas Ūkio ministerijai dėl lėšų pervedimo projektų vykdytojams, kad būtų užtikrintas „keturių akių“ principas, kaip to reikalauja ES struktūrinę paramą reglamentuojantys teisės aktai, 2014–2020 m. ES paramos administravimo laikotarpiu atlieka veiksmus, reikalingus mokėjimams atlikti.
1.11. koordinuoja kitų Ūkio ministerijos administracijos padalinių ir LVPA veiklą įgyvendinant ES struktūrinės paramos panaudojimo politiką Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtose srityse ir vykdo šios veiklos priežiūrą;
1.12. prižiūri ES struktūrinės paramos panaudojimo spartą, teikia pasiūlymus vadovaujančiajai institucijai dėl veiksmų, užtikrinančių reikiamą ES fondų lėšų panaudojimo spartą, pagal skyriaus kompetenciją užtikrina, kad ES fondų lėšos nebūtų prarastos dėl automatinio įsipareigojimų panaikinimo;
1.13. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ES struktūrinės paramos informavimo planą bei metinius informavimo ir viešinimo planus, juos įgyvendinant, teikia konsultacijas socialiniams ekonominiams partneriams ES struktūrinės paramos klausimais, kad būtų užtikrinta informacijos apie Ūkio ministerijos administruojamą ES struktūrinę paramą sklaida;
1.14. pagal kompetenciją įgyvendina Ūkio ministerijos vykdomus ES techninės paramos lėšomis finansuojamus veiksmų programos (-ų) administravimo ir informavimo apie veiksmų programą (-as) projektus;
7.15. dalyvauja vykdant projektų priežiūrą, pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja vykdant ES struktūrinės paramos lėšomis finansuojamų projektų stebėseną, identifikuoja probleminius projektus ir teikia pasiūlymus dėl probleminių projektų priežiūros ir projektų įgyvendinimo problemų sprendimo;
1.16. Ūkio ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja Ūkio ministerijai ES struktūrinės paramos klausimais, kad išsakytų Ūkio ministerijos poziciją aptariamais klausimais;
1.17. pagal skyriaus kompetenciją palaiko ryšius su suinteresuotomis Lietuvos Respublikos, ES ir užsienio valstybių institucijomis, teisės aktų nustatyta tvarka suinteresuotoms institucijoms teikia informaciją, susijusią su Ūkio ministerijos administruojamų ES struktūrinės paramos sričių kryptimis;
1.18. teikia Ūkio ministerijos vadovybei informaciją apie skyriaus darbą;
1.19. dalyvauja konkursų komisijose priimant į darbą skyriaus valstybės tarnautojus ir darbuotojus;
1.20. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su skyriaus veikla susijusius Ūkio ministerijos vadovybės, departamento direktoriaus pavedimus, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai tikslai.
 

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities (ekonomikos arba teisės studijų krypties) išsilavinimą, magistro kvalifikacinį laipsnį;
2.2. turėti ne mažiau kaip 3 metų darbo ir ne mažiau kaip 1 metų darbo su ES struktūriniais fondais patirties, turėti patirties rengiant ar vykdant ES remiamus projektus;
2.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu;
2.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Office“, „Internet Explorer“, „MS Outlook“; mokėti naudotis elektroninėmis informacijos ieškos ir platinimo sistemomis;
2.5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais ir kitais dokumentais, reguliuojančiais ES struktūrinės paramos administravimą ir pažeidimų kontrolę, dokumentų tvarkymo, apskaitos, rengimo ir įforminimo taisyklėmis;
2.6. būti susipažinęs su ES struktūrinės paramos administravimo institucine sistema Lietuvoje;
2.7. išmanyti ekonominių programų ir projektų rengimo principus, pagrindinius teisės aktų projektų rengimo reikalavimus;
2.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.9. mokėti apibendrinti ir analizuoti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-31