Laura Brigytė

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. dalyvauja įgyvendinant programas sudarančias sąlygas Lietuvos pramonės įmonėse diegti ir plėtoti naujausias skaitmenines technologijas, leidžiančias padidinti pramonės įmonių produktyvumo rodiklius;
1.2. dalyvauja rengiant pramonės  strateginio planavimo dokumentus, gamybos ir kitos ūkinės veiklos transformacijos (skaitmeninimo) srityje;
1.3. koordinuoja pramonės įmonių veiksmus transformuojant gamybos procesus, inicijuoja pramonės transformacijos (skaitmenizacijos) skatinimui reikiamus teisės aktų projektus;
1.4. koordinuoja Standartizacijos tarybos veiklą bei analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl standartų poreikio pramonės įmonėms;
1.5. bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, kitomis nevyriausybinėmis institucijomis ir organizacijomis, kompetentingais asmenimis pramonės transformacijos (skaitmenizacijos), švaresnės gamybos diegimo, ekologinės pramonės plėtojimo ir darniosios plėtros srityse;
1.6. teikia pasiūlymus dėl teisės aktų, priskirtinų Skyriaus kompetencijai, tobulinimo;
1.7. kaupia, sistemina, analizuoja ir apibendrina kitų institucijų, įstaigų ir organizacijų, taip pat kitų juridinių ir fizinių asmenų pasiūlymus dėl teisės aktų, priskirtinų šiai valstybės tarnautojo pareigybei pagal veiklos sritis, tobulinimo;
1.8. pagal skyriaus kompetenciją nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų skundus ir prašymus, rengia arba dalyvauja rengiant atsakymus jiems;
1.9. dalyvauja vykdant Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos veiklos stebėseną;
1.10. rengia sudaromų mokslinių tiriamųjų darbų sutarčių projektus, jų pakeitimo ir nutraukimo projektus, bei šiuos projektus derina su atitinkamais Ūkio ministerijos administracijos padaliniais skyriaus kompetencijos ribose;
1.11. rengia sudaromų mokslinių tiriamųjų darbų sutarčių projektus, o taip pat sutarčių pakeitimų bei nutraukimų projektus bei šiuos projektus derina su atitinkamais Ūkio ministerijos administracijos padaliniais Skyriaus kompetencijos ribose;
1.12. teikia pasiūlymus dėl ES fondų lėšų planavimo ir administravimo, projektų atrankos kriterijų ir jų pakeitimų ir informaciją atsakingiems Ūkio ministerijos administracijos padaliniams apie pramonės politikos tikslų pasikeitimus, dėl kurių gali atsirasti būtinybė keisti atrankos kriterijus,  dokumentus ir teisės aktus, susijusius su ES  fondų planavimu ir administravimu;
1.13. dalyvauja pramonės ir technologijų transformacijos (skaitmeninimo), eko-inovacijų, energijos efektyvumo pramonėje srities projektų, kuriuos numatoma finansuoti ES fondų ir (ar) valstybės biudžeto lėšomis, atrenkamų konkurso būdu, vertinimo rezultatų bei skundų, kuriuose skundžiami įgyvendinančiųjų institucijų sprendimai dėl paraiškų atmetimo, nagrinėjime;
užtikrina audito seką, saugo gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurie susiję su veiksmų programos administravimu ir kurių reikia audito sekai užtikrinti;
1.14. vykdo jo funkcijoms priskirtų Ūkio ministerijos sudarytų sutarčių kontrolę;
1.15. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.16. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų, Ūkio ministerijos kanclerio, Departamento direktoriaus, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai tikslai.

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo, ekonomikos, teisės studijų krypties arba technologijos mokslų studijų srities chemijos inžinerijos, medžiagų mokslo, pramonės inžinerijos, aplinkos inžinerijos, matavimų inžinerijos studijų krypties;
2.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pagal išsilavinimą;
2.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reguliuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, teisėkūros procesą, įstatymų ir kitų teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas bei dokumentų rengimo taisykles;
2.4. išmanyti Europos Sąjungos (toliau – ES) direktyvas, reglamentus, Europos Komisijos sprendimus ir kitus teisės aktus, reguliuojančius aplinkosaugą, darniąją plėtrą, pramonės transformaciją (skaitmenizaciją);
2.5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti teisės aktų, tarptautinių sutarčių projektus, išvadas, pažymas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.6. mokėti dirbti MS Office kompiuterinėmis programomis, MS Windows operacine sistema, naudotis elektroninėmis informacijos ieškos ir platinimo sistemomis;
2.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-27