Laura Voverienė

1. Referentas vykdo šias funkcijas:

1.1. padėti kancleriui ir viceministrui organizuoti jų darbą, planuoti ir sudaryti jų darbotvarkes, organizuoti jų rengiamus pasitarimus, priimti ir aptarnauti pas juos atvykstančius asmenis.
1.2. informuoti kanclerį ir viceministrą apie darbo klausimais gautą informaciją, laukiančius priėmimo pas juos lankytojus.
1.3. priminti kancleriui ir viceministrui apie jų darbotvarkėje numatytus atlikti darbus, posėdžius, pasitarimus, susitikimus ir kitus renginius, kuriuose jie turi dalyvauti.
1.4. kviesti į posėdžius, pasitarimus ir susitikimus jų dalyvius, besikreipiantiems dėl priėmimo paskirti priėmimo pas kanclerį ir viceministrą laiką.
1.5. informuoti ministerijos valstybės tarnautojus (darbuotojus) apie kanclerio ir viceministro rengiamus posėdžius, pasitarimus ir susitikimus.
1.6. kanclerio ir viceministro nurodymu rengti tarnybinius raštus, pažymas, ataskaitas ir kitus dokumentus.
1.7. kanclerio ir viceministro nurodymu priimti ir išsiųsti dokumentus ir kitokią informaciją, organizuoti operatyvų dokumentų dauginimą.
1.8. sekti informaciją apie kanclerio ir viceministro dalyvavimą komisijose, darbo grupėse ir kt. bei registruoti ją kompiuterizuotoje dokumentų valdymo sistemoje.
1.9. operatyviai sujungti kanclerį ir viceministrą su vietiniais, tarpmiestiniais ir užsienio telefono abonentais.
1.10. užrašyti informaciją apie nesant kancleriui ir viceministrui gautus telefoninius skambučius ir ją pateikti jiems.
1.11. kontroliuoti kancleriui ir viceministrui perduodamų dokumentų pasirašymo ar vizavimo eigą, tikrinti ar valstybės tarnautojų (darbuotojų) pateikti dokumentai tinkamai pavizuoti.
1.12. pagal kompetenciją kontroliuoti, kaip vykdomi kanclerio ir viceministro pavedimai administracijos padaliniams, imtis operatyvių priemonių, kad jie būtų laiku ir kokybiškai įvykdyti. Gauti iš ministerijos administracijos padalinių informaciją apie atliktus pavedimus ir su ja supažindinti kanclerį ir viceministrą.
1.13. kontroliuoti, kad ministerijos valstybės tarnautojai (darbuotojai) laiku pateiktų visą reikalingą medžiagą Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitiems posėdžiams.
1.14. rūpintis, kad kancleriui ir viceministrui netrūktų kanceliarinių priemonių, patikimai ir tiksliai veiktų organizacinė technika, kad jų darbo vieta būtų tvarkinga.
1.15. jubiliejų ir švenčių progomis kanclerio ir viceministro vardu rašyti ir siųsti sveikinimus.
1.16. skyriaus vedėjo nurodymu pavaduoti kitus skyriaus darbuotojus.
1.17. vykdyti kitus kanclerio ir viceministro, skyriaus vedėjo ir skyriaus vedėjo pavaduotojo pavedimus.

2. Referentas turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
2.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, informacijos ir dokumentų valdymą, darbo santykių reguliavimą, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos darbo reglamentu, asmenų aptarnavimą ministerijoje reglamentuojančiais teisės aktais;
2.3. mokėti sisteminti ir apibendrinti informaciją;
2.4. sklandžiai ir taisyklinga lietuvių kalba dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, mokėti redaguoti tekstus, dirbti kompiuteriu Microsoft Office programomis (Word, Excel), faksu;
2.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
2.6. išmanyti ministerijos struktūrą, ministerijos kanclerio (toliau – kancleris) ir Lietuvos Respublikos ūkio viceministro (toliau – viceministras)_ kuruojamas sritis ir ministerijos administracijos padalinių įgaliojimus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-31