Laurentina Garbauskienė

1. Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. vadovauja Skyriui, planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą, atstovauja Skyriui;
1.2. pagal Skyriaus kompetenciją priima sprendimus, vizuoja teisės aktų ir dokumentų projektus;
1.3. užtikrina įstatymų ir kitų teisės aktų projektų valstybės valdomų įmonių gero valdymo politikos formavimo ir jos įgyvendinimo, įmonių veiklos efektyvumo didinimo, taip pat valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimo teisinio reguliavimo klausimais rengimą ir pateikimą Vyriausybei, rengia bei dalyvauja rengiant teisės aktų projektus;
1.4. atstovauja Lietuvos Respublikai Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Valstybės nuosavybės ir privatizavimo praktikos darbo grupėje;
1.5. inicijuoja darbo grupių, kurios rengtų valstybės valdomų įmonių gero valdymo, valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimo klausimams priskiriamų teisės aktų projektus, sudarymą iš ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų, asocijuotų organizacijų atstovų, koordinuoja jų darbą ir, apibendrinęs pasiūlymus, nustatytąja tvarka organizuoja teisės aktų projektų parengimą;
1.6. teikia pasiūlymus Departamento veiklą kuruojančiam Lietuvos Respublikos ūkio viceministrui, Departamento direktoriui dėl teisės aktų, reguliuojančių valstybės kaip valstybės įmonių savininkės ir akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių akcijų valdytojos, turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimą, valstybės valdomų įmonių veiklos efektyvumą, gero valdymo principų taikymą, valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimą, tobulinimo;
1.7. dalyvauja Seimo, Vyriausybės, ūkio ministro ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje, ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.8. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ūkio ministro, ūkio viceministrų, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos kanclerio, Departamento direktoriaus pavedimus, siekdamas Ūkio ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo.
 

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) technologijos mokslų studijų srities arba socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo, teisės, viešojo administravimo studijų krypties;
2.2. turėti 3 metų darbo pagal šio pareigybės aprašymo 6.1 papunktyje nurodytą išsilavinimą patirtį;
2.3. išmanyti įmonių teisines formas ir valdymą;
2.4. būti susipažinęs su valstybės valdomų įmonių veiklą ir valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimą reguliuojančiais teisės aktais;
2.5. būti susipažinęs su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos dokumentais, Europos Sąjungos rekomendacijomis bendrovių gero valdymo srityje, NASDAQ OMX Vilnius Bendrovių valdymo kodeksu;
2.6. išmanyti teisės aktų rengimą, jų pateikimą Lietuvos Respublikos Vyriausybei (toliau – Vyriausybė) ir Lietuvos Respublikos Seimui (toliau – Seimas) bei priėmimą reguliuojančius teisės aktus;
2.7. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
2.8. sugebėti planuoti ir organizuoti Skyriaus veiklą;
2.9. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
2.10. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Office, Internet Explorer. Mokėti naudotis elektroninėmis informacijos ieškos ir platinimo sistemomis;
2.11. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.12. mokėti apibendrinti ir analizuoti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-31