Lidija Bajarūnienė

1. Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. dalyvauja rengiant įstatymų koncepcijų, įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, reikalingų Skyriaus uždaviniams įgyvendinti, projektus, rengia medžiagą šiems projektams svarstyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kituose pasitarimuose;
1.2. dalyvauja Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos ar kitų ministerijų sudaromose darbo grupėse, kuriose nagrinėjami Skyriui priskirtini klausimai, siekiant šioms darbo grupėms suformuluotų (pavestų) tikslų bei vykdant jų užduotis;
1.3. dalyvauja rengiant strateginius turizmo srities planavimo dokumentus ir rengia ataskaitas Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Ūkio ministerijai ar kitoms institucijoms ir įstaigoms apie jų įgyvendinimą;
1.4. vertina ir analizuoja tarptautinio bendradarbiavimo turizmo srityje poreikius, teikia pasiūlymus dėl tarptautinio bendradarbiavimo priemonių ir projektų įgyvendinimo;
1.5. rengia informaciją tarptautinėms komisijoms, komitetams, darbo grupėms, analizuoja ir teikia pasiūlymus bei išvadas dėl Europos Sąjungos formuojamos turizmo politikos;
1.6. teisės aktų nustatyta tvarka palaiko ryšius su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, organizuoja ir koordinuoja tarptautinių sutarčių ir susitarimų turizmo srityje projektų rengimą, derinimą, vykdo jų įgyvendinimo kontrolę;
1.7. bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, Lietuvos Respublikos diplomatinėmis atstovybėmis, užsienio ir Lietuvos asocijuotosiomis verslo struktūromis ir kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, kompetentingais asmenimis turizmo, kurortų ir kurortinių teritorijų plėtros politikos formavimo arba kitoje su Skyriaus kompetencija susijusia srityje, renka iš jų informaciją, kurios reikia turizmui skatinti ir tarptautinio bendradarbiavimo turizmo srityje santykiams plėtoti;
1.8. rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų, Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, užsienio ir Lietuvos asocijuotų verslo struktūrų ir kitų nevyriausybinių organizacijų, taip pat asmenų paklausimus, skundus, pareiškimus, prašymus pagal Skyriaus kompetenciją;
1.9. organizuoja, prižiūri ir koordinuoja Europos geografinio centro veiklą;
1.10. administruoja ir atnaujina interneto svetainės ukmin.lrv.lt dalį „Turizmas“, atsako už pateiktos informacijos turinį;
1.11. rengia pristatymus reprezentuojančius Ūkio ministerijos, Skyriaus veiklą turizmo, kurortų ir kurortinių teritorijų plėtros srityje lietuvių ir užsienio kalbomis;
1.12. kaupia, sistemina, apibendrina ir analizuoja informaciją, susijusią su turizmo, kurortų ir kurortinių teritorijų plėtra Lietuvoje ir tarptautinį bendradarbiavimą turizmo srityje;
1.13. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.14. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų, Ūkio ministerijos kanclerio, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai veiklos tikslai.


2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities, viešojo administravimo arba ekonomikos studijų krypties arba humanitarinių mokslų studijų srities;
2.2. turėti ne mažiau kaip 2 metų darbo patirtį turizmo srityje;
2.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
2.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reguliuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbą, įstatymų ir kitų teisės aktų projektų rengimą, reikalingais Skyriaus funkcijoms tinkamai vykdyti;
2.5. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimą reguliuojančius teisės aktus ir gebėti juos taikyti praktikoje;
2.6. mokėti dirbti MS Office kompiuterinėmis programomis, MS Windows operacine sistema. Mokėti naudotis elektroninėmis informacijos ieškos ir platinimo sistemomis;
2.7. mokėti anglų ir kitą užsienio kalbą (rusų, vokiečių ar prancūzų) ne mažesnio kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-31