Ligija Kliunkienė

1 Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. rengia ir visais prieinamais informavimo kanalais teikia visuomenei bei suinteresuotoms institucijoms bei organizacijoms informaciją apie Ūkio ministerijos strateginius sprendimus, vykdomą ūkio politiką ir jos įgyvendinimą, siekdamas užtikrinti Ūkio ministerijos veiklos viešinimą ir palankų įvaizdį visuomenėje;
1.2. rengia ir viešai skelbia su ministerijos kuruojamomis sritimis susijusią informaciją (tame tarpe informaciją, susijusią su Europos Sąjungos struktūrinės paramos įgyvendinimu, rengia ir koordinuoja informacines kampanijas ir viešinimo akcijas apie ministerijos veiklą;
1.3. bendrauja su žurnalistais, atsako į jų klausimus, teikia arba organizuoja juos dominančios informacijos apie ministerijos veiklą suteikimą, informuoja juos apie svarbiausius ministerijoje vykstančius renginius;
1.4. dalyvauja organizuojant Ūkio ministerijos viešuosius renginius (konferencijas, seminarus, verslo forumus, renginius žiniasklaidai ir kt.), užtikrindamas tinkamą pasirengimą jiems ir informacijos žiniasklaidos priemonėms pateikimą;
1.5. atlieka viešosios informacijos analizės ir archyvavimo funkcijas, įvertindamas Ūkio ministerijai aktualių pranešimų žiniasklaidoje poveikį ministerijos įvaizdžiui;
1.6. atsako už sutarčių su visuomenės informavimo priemonėmis, žiniasklaidos planavimo ir reklamos agentūromis rengimą ir vykdymą;
1.7. prižiūri Viešųjų ryšių ir protokolo skyriui priskirtas Ūkio ministerijos tinklalapio rubrikas, užtikrindamas, kad jose pateikta informacija būtų teisinga, aktuali ir reguliariai atnaujinama;
1.8. atlieka vidinės komunikacijos užduotis – informuoja Ūkio ministerijos valstybės tarnautojus (darbuotojus) apie strateginius ūkio ministro sprendimus;
1.9. pagal kompetenciją dalyvauja Lietuvos Respublikos ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.10. vykdo kitus su Viešųjų ryšių ir protokolo skyriaus veikla susijusius ministerijos vadovybės ir Viešųjų ryšių ir protokolo skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių, humanitarinių mokslų studijų srityse;
2.2. turėti ne mažiau kaip 2 metų ryšių su visuomene, tarptautinių ryšių ir projektų valdymo bei įgyvendinimo darbo patirtį;
2.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą ir visuomenės informavimą ir oficialios informacijos teikimo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais. Išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles bei Dokumentų rengimo taisykles;
2.4. išmanyti ryšių su visuomene veiklą ir pagrindinius visuomenės informavimo ir organizacijos įvaizdžio kūrimo ir palaikymo principus;
2.5. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „Power Point“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“. Mokėti naudotis elektroninėmis informacijos ieškos ir platinimo sistemomis;
2.7. mokėti anglų ir rusų kalbas pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-01-11