Lina Giedraitienė

1. Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. kaupia, sistemina ir analizuoja paslaugas ES vidaus rinkoje reglamentuojančius teisės aktus, ES institucijų pasiūlymus ir iniciatyvas, kitus teisės aktus ir informaciją, susijusius su šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui skyriaus vedėjo priskirtais ES paslaugų vidaus rinkos klausimais ir jų įgyvendinimu Lietuvoje, kad būtų gauta ES paslaugų vidaus rinkos politikai formuoti Lietuvoje reikalinga informacija;
1.2. rengia Lietuvos Respublikos pozicijų projektus ES paslaugų vidaus rinkos klausimais, priskirtais skyriaus kompetencijai, kad būtų tinkamai ir laiku parengti Lietuvos Respublikos pozicijų projektai;
1.3. teikia skyriaus vedėjui, departamento direktoriui pasiūlymus, galinčius pagerinti ES paslaugų vidaus rinkos funkcionavimą Lietuvoje, kad būtų užtikrintas paslaugų vidaus rinkos funkcionavimo Lietuvoje gerinimas;
1.4. pagal šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui skyriaus vedėjo priskirtas sritis rengia teisės aktų projektus, kad būtų užtikrintas Paslaugų direktyvos nuostatų įgyvendinimas Lietuvoje;
1.5. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, teikia pastabas dėl teisės aktų ir kitų dokumentų projektų, rengia atsakymus į raštus, paklausimus, kad būtų koordinuojamas ES paslaugų vidaus rinkos politikos įgyvendinimas Lietuvoje;
1.6. skyriaus vedėjo, departamento direktoriaus pavedimu dalyvauja ES institucijų rengiamuose posėdžiuose ir susitikimuose, kad būtų tinkamai atstovaujama Lietuvos pozicijai;
1.7. dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje, kad būtų užtikrintas ES paslaugų vidaus rinkos politikos įgyvendinimas Lietuvoje;
1.8. pagal kompetenciją dalyvauja Lietuvos Respublikos ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.9. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos strateginiai tikslai.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą – socialinių mokslų studijų srities (ekonomika, vadyba ir verslo administravimas, politikos mokslai arba teisė) magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2.2. turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirties;
2.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
2.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer;
2.5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis bei Dokumentų rengimo taisyklėmis;
2.6. išmanyti teisės aktų projektų rengimo taisykles, mokėti jas taikyti rengiant teisės aktų projektus;
2.7. būti susipažinusiam su bendrosiomis ES teisės nuostatomis, ES institucine struktūra ir sprendimų priėmimo procedūromis, ES teisės aktais, reglamentuojančiais bendruosius ES vidaus rinkos klausimus;
2.8. gerai išmanyti ES paslaugų vidaus rinkos politikos tikslus, funkcionavimo principus, paslaugų vidaus rinkos srityje dirbančių Lietuvos valstybės institucijų struktūrą ir Lietuvos ekonominės integracijos į ES paslaugų vidaus rinką procesus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-31