Lina Jakimavičienė

1. Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1. rengia ir dalyvauja rengiant įmonių teisines formas reguliuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, rengia ūkio ministrui, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrams, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos kancleriui, departamento direktoriui, skyriaus vedėjui medžiagą skirtą šiems projektams svarstyti Seime, Vyriausybėje, Ūkio ministerijoje vykstančiuose posėdžiuose (pasitarimuose);
1.2. rengia išvadas ir pasiūlymus Vyriausybei, ministerijoms ir kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms dėl pateiktų teisės aktų projektų, susijusių su įmonių teisiniu reguliavimu;
1.3. analizuoja ir apibendrina įmonių teisines formas reguliuojančius užsienio valstybių teisės aktus ir teikia skyriaus vedėjui išvadas ir pasiūlymus įmonių teisinio reguliavimo klausimais;
1.4. analizuoja Europos Sąjungos bendrovių teisę reguliuojančius teisės aktus ir Europos Sąjungos institucijose svarstomus bendrovių teisę reguliuojančių teisės aktų projektus;
1.5. rengia ir derina Lietuvos Respublikos pozicijas dėl Europos Sąjungos institucijose svarstomų Europos Sąjungos teisės aktų projektų bendrovių teisės klausimais;
1.6. rengia ir dalyvauja rengiant įstatymų ir kitų teisės aktų, įgyvendinančių Europos Sąjungos bendrovių teisės ir bendrovių gero valdymo teisės aktus ar užtikrinančių šių teisės aktų taikymą, projektus;
1.7. analizuoja tarptautinę, Europos Sąjungos, kitų užsienio valstybių bendrovių gero valdymo praktiką (rekomendacijas) ir tendencijas, informuoja skyriaus vedėją ir skyriaus patarėją apie jas ir teikia pasiūlymus šiais klausimais;
1.8. kaupia ir apibendrina bendrovių valdymo srities informaciją;
1.9. apibendrina ir tvarko skyriaus kompetencijai priskirtus dokumentus, susijusius su bendradarbiavimu su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija bendrovių valdymo srityje;
1.10. rengia išvadas ir pasiūlymus dėl Europos Sąjungos institucijų, kitų Lietuvos valstybės institucijų ir įstaigų, juridinių asmenų parengtų dokumentų (valdymo kodeksų, rekomendacijų, vadovų, ataskaitų) bendrovių gero valdymo srityje;
1.11. teikia atsakymus į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos, Europos Sąjungos institucijų ar Europos Sąjungos valstybių narių paklausimus, susijusius su Europos Sąjungos bendrovių teise ir bendrovių geru valdymu;
1.12. departamento direktoriaus ar skyriaus vedėjo siūlymu dalyvauja Europos Sąjungos institucijų rengiamuose darbo grupių posėdžiuose ir susitikimuose atskirais bendrovių teisės ir bendrovių gero valdymo klausimais;
1.13. nagrinėja ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų paklausimus ir pasiūlymus, kitų fizinių ir juridinių asmenų paklausimus ir pasiūlymus įmonių teisinių formų teisinio reguliavimo klausimais;
1.14. dalyvauja pasitarimuose dėl teisės aktų, reguliuojančių įmonių teisines formas, vykdymo ar skirtuose jų projektams svarstyti;
1.15. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Seimo, Vyriausybės, ūkio ministro ir kitų valstybės institucijų sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje, ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.16. departamento direktoriaus ar skyriaus vedėjo pavedimu pagal skyriaus kompetenciją atstovauja departamentui ar skyriui;
1.17. pagal skyriaus kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ūkio ministro, skyrių kuruojančio ūkio viceministro, departamento direktoriaus, skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas Ūkio ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo.
 

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą – bakalauro ir magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą vienpakopį išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities, teisės studijų krypties;
2.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
2.3. būti susipažinęs su įmonių teisines formas reguliuojančiais įstatymais;
2.4. bendrovių teisę reguliuojančiais Europos Sąjungos teisės aktais, sugebėti Europos Sąjungos teisės aktus, susijusius su bendrovių teise, pritaikyti rengiant Lietuvos Respublikos teisės aktų projektus;
2.5. būti susipažinęs su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos dokumentais, Europos Sąjungos rekomendacijomis bendrovių gero valdymo srityje, NASDAQ OMX Vilnius Bendrovių valdymo kodeksu;
2.6. būti susipažinęs su teisės aktų projektų rengimą, jų pateikimą Lietuvos Respublikos Vyriausybei (toliau – Vyriausybė) ir Lietuvos Respublikos Seimui (toliau – Seimas) ir priėmimą reguliuojančiais teisės aktais;
2.7. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje;
2.8. būti susipažinęs su dokumentų tvarkymo, apskaitos ir rengimo taisyklėmis;
2.9. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
2.10. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer;
2.11. mokėti naudotis elektroninėmis informacijos ieškos ir platinimo sistemomis;
2.12. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-27