Linas Kadys

1. Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. siekiant formuoti žmogiškųjų išteklių plėtros valstybės politiką ir ją tobulinti:
1.1.1. rengia teisės aktų projektus žmogiškųjų išteklių plėtros srityje, teikia pasiūlymus dėl žmogiškųjų išteklių valstybės politikos, jos tobulinimo, organizuoja jos koordinavimo veiklas;
1.1.2. dalyvauja rengiant nacionalinę kvalifikacijų sistemą;
1.1.3. vertina žmogiškųjų išteklių kvalifikacijų atitikimą darbo rinkos poreikiams, atlieka teisės aktų, susijusių su žmogiškųjų išteklių plėtros politika, projektų ekspertizę;
1.1.4. organizuoja kvalifikuotų specialistų prognozavimo veiklas;
1.2. organizuoja profesinių kvalifikacijų pripažinimo politikos koordinavimo darbus;
1.3. organizuoja Lietuvos pozicijų žmogiškųjų išteklių plėtros ir profesinių kvalifikacijų pripažinimo srityse rengimą;1
1.4. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja skyriaus veiklą, jos kryptis, sąveiką su kitais Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos administracijos padaliniais, nustato skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), užduotis, vykdo ir vertina įvykdymo kontrolę;
1.5. tiesiogiai vadovauja skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams;
1.6. ūkio ministro, Ūkio ministerijos kanclerio, Lietuvos Respublikos ūkio viceministro, kuruojančio Departamento veiklą, ir Departamento direktoriaus pavedimu atstovauja Ūkio ministerijai skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
1.7. vykdo ūkio ministro, Ūkio ministerijos kanclerio ir ūkio viceministro, kuruojančio Departamento veiklą, ir Departamento direktoriaus pavedimus;
1.8. atstovauja Ūkio ministerijai Europos Sąjungos Tarybos ir Komisijos komitetuose ir darbo grupėse skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
1.9. nagrinėja skyriaus kompetencijai priskirtus valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų, įmonių ir organizacijų bei asmenų pasiūlymus, prašymus žmogiškųjų išteklių politikos ir jos formavimo klausimais, teikia ūkio ministrui, Ūkio ministerijos kancleriui, ūkio viceministrui, kuruojančiam Departamento veiklą, ir Departamento direktoriaus rekomendacijas jų sprendimui;
1.10. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.11. vykdo kitus, su skyriaus veikla susijusius ūkio ministro, Ūkio ministerijos kanclerio ir ūkio viceministro, kuruojančio Departamento veiklą, ir Departamento direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus.
 

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities, teisės, vadybos ir verslo administravimo arba ekonomikos studijų krypties;
2.2. turėti ne mažesnį kaip 5 metų darbo patirtį, iš kurių ne mažiau nei 3 metai turi būti susiję su vadovaujančio darbo patirtimi;
2.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu, Lietuvos Respublikos Seimo statutu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais bei Europos Sąjungos teisės aktais reguliuojančiais žmogiškųjų išteklių plėtrą;
2.4. išmanyti teisės aktų projektų rengimo taisykles, jų derinimo ir priėmimo procedūras;
2.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
2.6. mokėti rengti, analizuoti ir vertinti teisės aktus, strateginio planavimo dokumentus;
2.7. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo bei skyriaus veiklą, gebėti organizuoti darbo grupių veiklą;
2.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.9. mokėti dirbti MS Office kompiuterinėmis programomis, MS Windows operacine sistema. Mokėti naudotis elektroninėmis informacijos ieškos ir platinimo sistemomis;
2.10. mokėti anglų kalbą B1 lygiu pagal Europos lygmenų įsivertinimo lentelę.

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-31