Lukas Burinskas

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
1.1. formuoja nacionalinę inovacijų sistemą;
1.2. dalyvauja formuojant nacionalinę MTEP politiką;
1.3. rengia ir teikia pasiūlymus dėl valstybės MTEP, inovacijų ir kosmoso politikos formavimo ir jos veiklos efektyvumo didinimo;
1.4. rengia medžiagą Lietuvos Respublikos atstovavimui arba ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų ar Ūkio ministerijos kanclerio (toliau – Ūkio ministerijos vadovybė) pavedimu atstovauja Lietuvos Respublikai ES institucijų ir kitų tarptautinių organizacijų darbo grupių ir komitetų posėdžiuose MTEP, inovacijų ir kosmoso srities klausimais;
1.5. rengia ir koordinuoja arba dalyvauja rengiant valstybės programas ir jų įgyvendinimo priemones MTEP ir inovacijų plėtros, kosmoso srityje;
1.6. kuria palankią aplinką inovacijoms ir skatina įmonių inovacinę veiklą;
1.7. dalyvauja organizuojant ūkio, pramonės mokslinės techninės pažangos valstybinį valdymą;
1.8. dalyvauja valstybės pagalbos schemų, skirtų MTEP ir inovacinei veiklai, kosmoso sričiai skatinti, kūrime;
1.9. pagal skyriaus kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant intelektinės ir pramoninės nuosavybės apsaugą reguliuojančių teisės aktų projektus ir priemones, skatinančias pramoninės nuosavybės apsaugą;
1.10. rengia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo prioritetinių priemonių su MTEP, inovacijų ir kosmoso politika susijusiose srityse, vykdo arba dalyvauja vykdant atskiras šios programos įgyvendinimo prioritetines priemones;
1.11. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ES struktūrinės paramos planavimui ir naudojimui reikalingus dokumentus, priemonių įgyvendinimo planus, teikia pasiūlymus dėl ES struktūrinės paramos lėšų planavimo ir naudojimo, specialiųjų projektų atrankos kriterijų, teikia informaciją atsakingiems Ūkio ministerijos administracijos padaliniams apie strateginių tikslų pasikeitimus, dėl kurių gali atsirasti būtinybė keisti atrankos kriterijus, ir ES struktūrinės paramos planavimo ir panaudojimo dokumentus. Taip pat dalyvauja projektų, atrenkamų konkurso būdu, naudos ir kokybės vertinimo rezultatų bei skundų dėl projektų naudos ir kokybės vertinimo rezultatų nagrinėjime; rengia arba dalyvauja rengiant medžiagą Verslo projektų atrankos komitetui dėl teikiamų svarstyti MTEP, inovacijų ir kosmoso srities projektų, kuriuos numatoma finansuoti ES struktūrinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšomis;
1.12. bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis MTEP, inovacijų ir kosmoso politikos klausimais, pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja šių institucijų ir organizacijų darbo grupėse, padeda rengti bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis MTEP, inovacijų ir kosmoso srityse sutarčių ir kitų su tuo susijusių dokumentų projektus;
1.13. organizuoja ar dalyvauja organizuojant seminarus ir konferencijas, pasitarimus MTEP, inovacijų ir kosmoso politikos klausimais;
7.14. pagal skyriaus kompetenciją nagrinėja ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų teikiamus teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia išvadas dėl šių projektų;
1.15. koordinuoja kitų Ūkio ministerijos administracijos padalinių darbą, rengiant teisės aktų projektų ir vykdant priemones, susijusias su nacionalinės MTEP, inovacijų ir kosmoso srities sistemų stiprinimu, teikiant pasiūlymus, kurie gali turėti įtaką inovacinei verslo aplinkai;
1.16. pagal skyriaus kompetenciją rengia arba dalyvauja rengiant įvairią informacinę medžiagą Ūkio ministerijos vadovybei ir Ūkio ministerijos administracijos padalinių vadovams;
1.17. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos diplomatinėmis atstovybėmis, užsienio ir Lietuvos asocijuotomis verslo struktūromis, valstybių institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, Ūkio ministerijos komercijos atašė, renka iš jų informaciją, kurios reikia rengiant strategijas bei programas, skirtas inovacinei verslo aplinkai gerinti;
1.18. skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja darbo grupėse Ūkio ministerijoje ir kitose valstybės institucijose ir įstaigose skyriaus kompetencijos klausimais;
1.19. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.20. vykdo kitus su skyriaus kompetencija susijusius skyriaus vedėjo pavedimus.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties; 6.2. turėti 3 metų darbo ekonominės analizės arba ūkio sektorių analizės ir politikos formavimo srityje;
2.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, teisės aktais, reguliuojančiais ekonominių rodiklių rengimą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbą, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
2.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti finansinę, statistinę bei kitą informaciją ir rengti išvadas;
2.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Adobe Reader, Internet Explorer;
2.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 6.7. mokėti anglų kalbą B2 lygiu pagal Europasą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-27