Milda Kaupelienė

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:


1.1. vadovauja departamentui, planuoja ir organizuoja Departamento darbą, atstovauja Departamentui, kad būtų užtikrintas efektyvus konkurencingumo didinimo, įmonių teisės ir įmonių valdymo, valstybės įmonių, valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimo, geresnio reglamentavimo, paslaugų, konkurencijos, ūkio subjektų priežiūros politikos formavimo ir įgyvendinimo koordinavimas Lietuvos Respublikos ūkio ministerijoje;
1.2. koordinuoja ir kontroliuoja ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų, Ūkio ministerijos kanclerio (toliau – Ūkio ministerijos vadovybė) pavedimų departamentui atlikimą;
1.3. teikia pasiūlymus ir informaciją, konsultuoja Ūkio ministerijos vadovybę, Ūkio ministerijos administracijos padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, konkurencingumo didinimo, įmonių teisės ir įmonių valdymo, valstybės įmonių, valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimo, geresnio reglamentavimo, paslaugų, konkurencijos, ūkio subjektų priežiūros klausimais;
1.4. teikia Ūkio ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl Departamento valstybės tarnautojų (darbuotojų) pareigybių, Departamento struktūros tobulinimo, kitais Departamento darbo organizavimo klausimais;
1.5. teikia Ūkio ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl priemokų ar materialinių pašalpų skyrimo Departamento valstybės tarnautojams (darbuotojams), raštu informuoja Ūkio ministerijos vadovybę apie Departamento valstybės tarnautojų (darbuotojų) tarnybinius (drausminius) nusižengimus;
1.6. teisės aktų nustatyta tvarka vizuoja Departamento skyrių ar kitų Ūkio ministerijos administracijos padalinių parengtų teisės aktų, raštų, atsakymų ir pažymų, teikiamų Ūkio ministerijos vadovybei pasirašyti ir (arba) vizuoti, projektus;
1.7. Ūkio ministerijos vadovybės pavedimu dalyvauja komisijų, darbo grupių darbe;
1.8. dalyvauja konferencijose, seminaruose, forumuose ir kituose renginiuose pagal Departmentui priskirtą kompetenciją;
1.9. dalyvauja valstybės tarnautojų priėmimo į valstybės tarnybą Ūkio ministerijoje konkursų komisijose;
1.10. pagal Departamentui priskirtą kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.11. pagal Departamentui priskirtą kompetenciją, suderinęs su Ūkio ministerijos vadovybe, inicijuoja komisijų ir darbo grupių sudarymą, pasitarimų su Ūkio ministerijos administracijos padalinių, kitų ministerijų, valstybės institucijų ir įstaigų, taip pat įmonių, įstaigų ir organizacijų, atstovais rengimą ir (arba) jose dalyvauja;
1.12. pagal Departamentui priskirtą kompetenciją, teisės aktų nustatyta tvarka palaiko ryšius su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis, bendradarbiauja su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, kitomis tarptautinėmis organizacijomis ir (arba) dalyvauja jų veikloje;
1.13. pagal Departamentui priskirtą kompetenciją, bendradarbiauja su verslininkus vienijančiomis organizacijomis, visuomeninėmis patariamosiomis institucijomis ir kitomis suinteresuotomis šalimis, analizuojant ir vertinant verslo sąlygas Lietuvoje;
1.14. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Departamento veikla susijusius Ūkio ministerijos vadovybės pavedimus.


2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo arba teisės studijų krypties;
2.2. turėti ne mažiau kaip 3 metų darbo pagal išsilavinimą, iš jų 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;
2.3. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo C1 lygiu;
2.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point; MS Outlook, Internet Explorer;
2.5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reguliuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, dokumentų rengimo taisyklėmis, išmanyti teisės aktų projektų rengimo taisykles, mokėti jas taikyti rengiant teisės aktų projektus;
2.6. būti susipažinusiam su bendrosiomis Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės nuostatomis, ES institucine struktūra ir sprendimų priėmimo procedūromis;
2.7. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais, reguliuojančiais įmonių teisės ir įmonių valdymo, valstybės įmonių, valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimo, paslaugų sektoriaus klausimus, verslo priežiūros optimizavimo priemonėmis, konkurencijos teisės taisyklėmis ir valstybės pagalbos teikimo principais;
2.8. išmanyti ES geresnio reglamentavimo tikslus, konkurencingumo didinimo, įmonių teisės ir įmonių valdymo, valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimo, geresnio reglamentavimo, paslaugų, konkurencijos, verslo priežiūros politikos kryptis ir šių sričių strateginius dokumentus;
2.9. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-09-12