Mindaugas Kulberkis

1.  Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

1.1. tikrina ir vertina ministerijos ir jos administracijos padalinių bei pavaldžių juridinių asmenų rizikos valdymą ir vidaus kontrolę, siekdamas sistemingai ir visapusiškai įvertinti jų vykdomą veiklą:
1.1.1. veiklos atitiktį veiklos tikslams bei uždaviniams, Lietuvos Respublikos įstatymams bei jų įgyvendinamiesiems teisės aktams, ūkio ministro įsakymų ir kitų teisės aktų laikymąsi;
1.1.2. sukurtos ir įdiegtos vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (nustatytų vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų pakankamumą, veiksmingumą ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo, intelekto išteklių panaudojimo racionalumą ir kt.), rizikos veiksnių valdymo efektyvumą;
1.1.3. esamų informacinių sistemų saugumą, veiksmingumą ir projektus;
1.1.4 finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;
1.1.5. materialinių ir finansinių išteklių naudojimo efektyvumą;
1.1.6. valdomo, naudojamo ir disponuojamo turto apsaugą;
1.1.7. lėšų panaudojimą investicijoms;
1.1.8. darbo organizavimą ir žmogiškųjų išteklių panaudojimo efektyvumą;
1.1.9. organizacinės sistemos, valdymo optimalumą;
1.1.10. korupcijos rizikos valdymo vertinimą;
1.2. atlieka priskirtų ministerijai valdyti projektų ir programų, finansuojamų iš Europos Sąjungos bei užsienio institucijų ar fondų lėšų, administravimo, lėšų panaudojimo bei įgyvendinimo vidaus auditą, Europos Sąjungos struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemų efektyvumo patikrinimus bei deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų patikrinimus, patikras vietoje, kad būtų užtikrintas tikslingas Europos Sąjungos bei užsienio institucijų ar fondų lėšų panaudojimas Lietuvoje;
1.3. rengia vidaus audito programas, ataskaitas, išvadas ir rekomendacijas, atlieka pažangos stebėjimą (veiklą po audito), siekdamas užtikrinti ministerijos bei jai pavaldžių juridinių asmenų veiklos gerinimą;
1.4. formuoja bei teikia CVAS vedėjui pasiūlymus, kaip tobulinti vidaus audito atlikimo dokumentus (metodines rekomendacijas, testus, klausimynus ir kt.), kaip organizuoti ir tobulinti CVAS darbą, kad būtų užtikrinta CVAS atliekamų funkcijų kokybė;
1.5. savarankiškai planuoja konkretaus vidaus audito atlikimo eigą, pasirenka metodus, testus, standartus ir kt., kad užtikrintų CVAS atliekamų darbų įvykdymą kokybiškai ir laiku;
1.6. CVAS vedėjo nurodymu atlieka pažangos stebėjimą po vidaus audito, kad užtikrintų CVAS pateiktų rekomendacijų įvykdymą kokybiškai ir laiku;
1.7. pagal CVAS kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.8. atlieka kitas įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatytas funkcijas bei CVAS vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su vidaus auditu, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.
 

2. Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo arba teisės studijų krypties;
2.2. turėti 2 metų darbo patirtį vidaus audito arba audito srityje;
2.3. mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) pradedančiojo vartotojo lygmens A 1 lygiu;
2.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint, Internet Explorer;
2.5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, reguliuojančiais vidaus audito darbų planavimą, organizavimą, atlikimą, ataskaitų, išvadų, rekomendacijų pateikimą, poauditinę veiklą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, bei dokumentų rengimo taisyklėmis;
2.6. būti susipažinusiam su Tarptautiniais vidaus audito profesinės praktikos standartais; 5.7. išmanyti vidaus audito ar atrankinių veiklos ir valdymo patikrinimų procedūras;
2.8. išmanyti buhalterinės apskaitos organizavimą pavaldžiuose juridiniuose asmenyse;
2.9. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas ir rekomendacijas;
2.10. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-27