Mindaugas Pečiulis

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:

1.1. vertina bendrą Lietuvos ūkio raidos analizę, teikia išvadas ir pasiūlymus konkurencingumo skatinimo bei ūkio plėtros klausimais;
1.2. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją rengia (atnaujina) ir įgyvendina Valstybės pažangos strategijos ,,Lietuvos pažangos strategija ,,Lietuva 2030“, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015 ,,Dėl Valstybės pažangos strategijos ,,Lietuvos pažangos strategija ,,Lietuva 2030“ patvirtinimo“, Sumanios ekonomikos sritį;
1.3. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją  koordinuoja Nacionalinės reformų darbotvarkės projekto rengimą ir įgyvendinimą Lietuvoje pagal Ekonominės ir fiskalinės politikos koordinavimo Europos Sąjungoje ciklo (Europos Semestro) reikalavimus bei bendradarbiavimą su Europos Komisija ir ekonominiais bei socialiniais partneriais Nacionalinės reformų darbotvarkės įgyvendinimo klausimais, rengia įgyvendinimo ataskaitas ir teikia informaciją Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei bei Europos Komisijai;
1.4. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją rengia Lietuvos pozicijas dėl strategijos „Europa 2020“ ir Europos Semestro klausimais, svarstomais Europos Sąjungos Tarybos, darbo grupių ir komitetų posėdžiuose.
1.5. rengia išvadas ir pasiūlymus dėl Europos Sąjungos Tarybos patvirtintų Lietuvai skirtų rekomendacijų dėl nacionalinių reformų įgyvendinimo, vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2012 C 326, p. 1) 121 straipsniu; rengia rekomendacijų įgyvendinimo priemonių plano projektą; pagal Skyriui priskirtą kompetenciją atlieka Lietuvos Respublikos įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų projektų bei kitų Lietuvos Respublikos Vyriausybei siunčiamų raštų susijusių su Skyriaus funkcijomis, projektų rengimą ir teikia pastabas ir pasiūlymus dėl jų;
1.6. rengia ir Ūkio ministerijos interneto svetainėje skelbia informaciją apie Lietuvos pažangos strategiją „Lietuva 2030“ ir strategiją „Europa 2020“;
1.7. dalyvauja ES institucijų rengiamuose posėdžiuose ir susitikimuose, taip pat kituose renginiuose  Skyriaus kompetencijos klausimais;
1.8. dalyvauja darbo grupėse, kuriose rengiami ir vertinami įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektai socialiniais ir ekonominiais klausimais;
1.9. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.10. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją vykdo kitus ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų, Ūkio ministerijos kanclerio, Departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus;
1.11. nesant Skyriaus vedėjo atlieka jo funkcijas.

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo arba viešojo administravimo arba teisės studijų krypties;
2.2. turėti ne mažiau kaip 3 metų darbo patirtį ūkio politikos formavimo srityje;
2.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais kitais teisės aktais, reguliuojančiais Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos veiklą, valstybės tarnybą, ūkio vystymo politikos, euro įvedimą Lietuvoje, biudžeto sandaros, strateginio planavimo įgyvendinimą;
2.4. išmanyti teisės aktų projektų rengimo taisykles ir, prireikus, mokėti parengti teisės aktų, reguliuojančių ūkio vystymo politikos klausimus, pakeitimo projektus, sugebėti vertinti su ūkio vystymo politika susijusius teisės aktų projektus, ūkio raidos procesus ir tendencijas;
2.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens C1 lygiu;
2.6. mokėti spręsti neapibrėžtas problemas, ieškant įvairių sprendimo būdų;
2.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS Power Point, Adobe Reader, Internet Explorer;
2.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-12-29