Mindaugas Simonaitis

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1.  rengia ir teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos 2014–2020 m. eksporto plėtros gairių tobulinimo;
1.2.  rengia dokumentus, reikalingus viešosios įstaigos „Versli Lietuva“ veiklai, susijusiai su Lietuvos verslo tarptautiškumo didinimu, užtikrinti Europos Sąjungos 2014-2020 metų struktūrinių fondų investicijų laikotarpiu;
1.3.  analizuoja užsienio valstybių patirtį eksporto skatinimo srityje ir, rengiant Ūkio ministerijos strateginį veiklos planą, teikia pasiūlymus dėl Lietuvai tinkamos patirties pritaikymo;
1.4.  pagal skyriaus kompetenciją konsultuoja Lietuvos ūkio subjektus ir asocijuotas verslo struktūras ir teikia jiems metodinę pagalbą naujų rinkų paieškos, prekių ir paslaugų eksporto ir kitais klausimais;
1.5.  atlieka Lietuvos prekių ir paslaugų eksporto rodiklių analizę, rengia apibendrintas išvadas bei pasiūlymus dėl lietuviškos kilmės prekių ir paslaugų eksporto galimybių į konkrečias rinkas, taip pat rengia tezes ir kitą informaciją ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų ir Ūkio ministerijos kanclerio (toliau – ministerijos vadovybė) vizitams ir susitikimams su užsienio valstybių atstovais;
1.6.  pagal kompetenciją dalyvauja tarptautinių komisijų, darbo grupių, susijusių su Lietuvos Respublikos prekybinio ir ekonominio bendradarbiavimo sutarčių su priskirtomis kuruoti šalimis ir šalių grupėmis vykdymu bei kitame dvišalio bendradarbiavimo su jomis darbe, rengia posėdžių darbotvarkių ir protokolų projektus, koordinuoja šiais klausimais priimtų dokumentų vykdymą;
1.7.  pagal skyriaus kompetenciją bendradarbiauja su Ūkio ministerijos, kitų valstybės institucijų ir įstaigų atitinkamais administracijos padaliniais įgyvendinant eksporto plėtros priemones;
1.8.  analizuoja Europos Komisijos teikiamus Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių derybinių dokumentų projektus, taip pat siūlomų prekybos režimo pakeitimų galimą poveikį Lietuvos ūkiui ir prekybinio bendradarbiavimo plėtrai ir teikia pastabas ir pasiūlymus dėl pirmiau nurodytų pakeitimų poveikio;
1.9.  rengia ar dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, susijusius su skyriaus atliekamomis funkcijomis;
1.10.   pagal skyriaus kompetenciją analizuoja Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos teikiamus derinti ekonominio bendradarbiavimo susitarimų su kuruojamomis šalimis projektus ir teikia pastabas ir pasiūlymus dėl jų;
1.11.   bendradarbiauja su Lietuvos valstybės institucijomis ir įstaigomis, Lietuvos ir užsienio valstybių diplomatinių atstovybių ekonomikos padaliniais ir Ūkio ministerijos komercijos atašė rinkų paieškos ir eksporto plėtojimo tikslais, taip pat prekybinio ir ekonominio bendradarbiavimo su kuruojamomis šalimis plėtros klausimais;
1.12.    pagal skyriaus kompetenciją rengia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų ministerijų, valstybės institucijų ir įstaigų teikiamų derinti teisės aktų projektų, taip pat atsakymus į fizinių ir juridinių asmenų raštus;
1.13.   departamento direktoriaus, skyriaus vedėjo arba skyriaus patarėjo pavedimu dalyvauja  pasitarimuose Ūkio ministerijoje, taip pat ministerijos vadovybės sprendimu atstovauja Ūkio ministerijai kitose valstybės institucijose ir įstaigose, Europos Sąjungos institucijose ir užsienio valstybėse;
1.14.    pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.15.   vykdo kitus departamento direktoriaus, skyriaus vedėjo, skyriaus patarėjo su skyriaus veikla susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai veiklos tikslai.

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities;
2.2. turėti ne mažiau nei 1 metų darbo patirties tarptautinių ryšių arba užsienio prekybos srityse;
2.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, valstybės ir tarnybos paslaptis, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbą, taip pat su Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, departamento ir skyriaus nuostatais;
2.4. išmanyti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, programas ir strategijas, susijusias su šias pareigas einančio  valstybės tarnautojo funkcijomis;
2.5. būti susipažinęs su Lietuvos tikslinių eksporto rinkų (toliau kartu – kuruojamos šalys) dvišalėmis ekonominio bendradarbiavimo, abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos sutartimis;
2.6. mokėti sisteminti, apibendrinti ir analizuoti informaciją ir statistinius užsienio prekybos duomenis, rengti tezes ir išvadas;
2.7.  gebėti rengti teisės aktų projektus ir kitus dokumentus;
2.8.  mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;
2.9.  mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint, Internet Explorer.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-27