Neringa Andrijauskienė

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. nagrinėja ES parengtų viešųjų pirkimų teisės aktų projektus, rengia Lietuvos Respublikos pozicijas dėl pasiūlymų priimti ES teisės aktą ar kitą ES dokumentą dėl viešųjų pirkimų reguliavimo, analizuoja galimą jų poveikį Lietuvos viešųjų pirkimų sistemai ir rengia pasiūlymus dėl jų tobulinimo, siekdamas, kad būtų formuojama skaidri ir veiksminga viešųjų pirkimų politika;
1.2. dalyvauja rengiant, tobulinant ir įgyvendinant valstybės viešųjų pirkimų strategiją ir kitų programų bei priemonių dalis, susijusias su viešaisiais pirkimais, kad būtų užtikrinti viešųjų pirkimų sistemos tobulinimo ir plėtros tikslai bei suderintos jų įgyvendinimo priemonės;
1.3. nagrinėja Europos Sąjungos Teisingumo Teisme svarstomas bylas, susijusias su viešaisiais pirkimais, siekdamas įvertinti, ar byla ir jos būsimas sprendimas galėtų būti reikšmingi Lietuvai, bei teikia savo nuomonę dėl tikslingumo Lietuvai įstoti į bylą ir pareikšti savo poziciją. Vertina Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimus ir išaiškinimus, atsižvelgdamas į nacionalinę teisę ir praktiką, siekdamas nustatyti, ar yra nacionalinės teisės neatitikimų, ir prireikus siūlo keisti atitinkamus Lietuvos Respublikos teisės aktus;
1.4. dalyvauja rengiant viešuosius pirkimus reguliuojančių įstatymų ir su jų įgyvendinimu susijusių teisės aktų projektus, kad būtų užtikrintas ES ir Lietuvos viešųjų pirkimų politikos kryptis ir strateginius tikslus atitinkantis teisinis reguliavimas;
1.5. nagrinėja Lietuvos ir kitų ES valstybių patirtį dėl centralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo ir teikia pasiūlymus dėl jų vykdymo tobulinimo ir plėtros, taip pat galimybės pritraukti privatų sektorių;
1.6. dalyvauja koordinuojant viešosios įstaigos CPO LT veiklą;
1.7. teikia pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo, siekiant skatinti smulkaus ir vidutinio verslo subjektų dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose;
1.8. teikia pasiūlymus dėl galimybės atsisakyti administracinę naštą sudarančių nacionalinių reikalavimų viešuosiuose pirkimuose ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimų;
1.9. nagrinėja valstybės institucijų ir įstaigų parengtų norminių teisės aktų projektus, kuriuose reguliuojami klausimai, susiję su viešaisiais pirkimais;
1.10. analizuoja ir apibendrina teisės aktų taikymo praktiką pagal šiai pareigybei priskirtas funkcijas ir rengia pasiūlymus, siekdamas jų tobulinimo;
1.11. rengia atsakymus į valstybės institucijų ir įstaigų, Lietuvos ir užsienio ūkio subjektų, fizinių asmenų paklausimus viešųjų pirkimų reguliavimo klausimais, siekdamas suteikti informaciją pagal Skyriaus kompetenciją;
1.12. pagal atskirus pavedimus rengia informaciją, dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje pagal šiai pareigybei priskirtas funkcijas, kad būtų įgyvendintos Skyriui priskirtos funkcijos;
1.13. prižiūri Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos interneto svetainės skyrių „Viešųjų pirkimų politika“, užtikrina šio skyriaus turinio atnaujinimą ir informacinį palaikymą, kad interneto svetainės lankytojai būtų informuojami apie viešųjų pirkimų srityje ES ir Lietuvos institucijų svarstomus, priimamus ar keičiamus dokumentus, vykstančias diskusijas, kitas naujienas;
1.14. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.15. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų, Ūkio ministerijos kanclerio, Departamento direktoriaus, Skyriaus vedėjo, Skyriaus patarėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Ūkio ministerijos strateginiai tikslai.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, viešojo administravimo arba teisės studijų krypties;
2.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų patirtį viešųjų pirkimų ir teisės aktų rengimo srityje;
2.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu, Lietuvos Respublikos Seimo statutu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento“;
2.4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus, reguliuojančius viešuosius pirkimus;
2.5. išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
2.6. gebėti rengti Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus;
2.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
2.8. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer;
2.9. mokėti vieną iš oficialiai Europos Sąjungoje vartojamų kalbų (anglų, prancūzų arba vokiečių kalbą) pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-27