Neringa Ulbaitė

1. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:

1.1. dalyvauja rengiant įstatymų koncepcijų, įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, reikalingų Skyriaus uždaviniams įgyvendinti, projektus, rengia medžiagą šiems projektams svarstyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kituose pasitarimuose;
1.2. dalyvauja Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos ar kitų ministerijų sudaromose darbo grupėse, kuriose nagrinėjami Skyriui priskirtini klausimai, siekiant šioms darbo grupėms suformuluotų (pavestų) tikslų bei vykdant jų užduotis;
1.3. pagal veiklos sritį kaupia, sistemina, analizuoja ir apibendriną informaciją,  reikalingą Skyriaus funkcijų ir uždavinių įgyvendinimui užtikrinti;
1.4. bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis turizmo, kurortų ir kurortinių teritorijų plėtros politikos arba kitoje su Skyriaus kompetencija susijusioje srityje;
1.5. teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl teisės aktų, priskirtinų Skyriaus kompetencijai, tobulinimo;
1.6. rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų, asocijuotųjų turizmo verslo struktūrų ir kitų nevyriausybinių organizacijų, taip pat asmenų paklausimus, skundus, pareiškimus, prašymus teikiant informaciją pagal Skyriaus kompetenciją;
1.7. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.8. dalyvauja rengiant turizmo ir kurortų, kurortinių teritorijų plėtros strateginius planavimo dokumentus ir rengia ataskaitas Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Ūkio ministerijai ar kitoms institucijoms ir įstaigoms apie jų įgyvendinimą;
1.9. pagal veiklos sritį ar Skyriaus vedėjo pavedimu vertina ir vizuoja Skyriaus darbuotojų ar kitų Ūkio ministerijos padalinių parengtus dokumentus;
1.10. prižiūri turizmo srities sutarčių ir susitarimų rengimą, įgyvendinimą Skyriaus kompetencijos ribose;
1.11. vykdo Turizmo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų įgyvendinimo stebėseną bei teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl šios srities teisės aktų tobulinimo;
1.12. dalyvauja įgyvendinant Europos Sąjungos turizmo srities teisės aktų nuostatas nacionalinėje teisėje;
1.13. dalyvauja rengiant informacinę medžiagą, pristatymus ir kitas viešinimo priemones pagal Skyriaus kompetenciją ir savo veiklos sritį lietuvių ir užsienio (anglų, rusų) kalbomis;
1.14. nesant Skyriaus vedėjo ar kito Skyriaus valstybės tarnautojo, atlieka jiems pavestas funkcijas jų atostogų, komandiruotės arba ligos laikotarpiu;
1.15. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius ūkio ministro, ūkio viceministrų, ūkio ministerijos kanclerio, skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai tikslai.

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį – bakalauro ir magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą vienpakopį išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities, teisės studijų krypties;
2.2. turėti ne mažiau kaip 3 metų teisinio darbo patirties ir patirties turizmo paslaugų srityje, bei vadovaujamojo darbo patirties;
2.3. išmanyti turizmo verslo organizavimo principus bei reikalavimus turizmo paslaugų teikimui;
2.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos turizmo įstatymu bei įgyvendinamaisiais teisės aktais, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais, reguliuojančiais turizmo paslaugų teikimą ir priežiūrą, kurortų ir kurortinių teritorijų plėtrą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, teisėkūros procesą taip pat Europos Sąjungos teisės aktais turizmo srityje;
2.5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti teisės aktų, tarptautinių sutarčių projektus, teisines išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.6. mokėti dirbti MS Office kompiuterinėmis programomis, naudotis elektroninėmis informacijos ieškos ir platinimo sistemomis;
2.7. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-27