Nijolė Bujauskienė

1. Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. atstovauja departamentui priskirtose viešosiose įstaigose, kurių dalininko (savininko) teises ir pareigas įgyvendina Ūkio ministerija, rengia dokumentų, susijusių su dalyvavimu šių viešųjų įstaigų visuotiniuose dalininkų susirinkimuose, projektus, dalyvauja šiuose susirinkimuose;
1.2. analizuoja skyriui priskirtų viešųjų įstaigų veiklos problemas, teikia pasiūlymus dėl šios veiklos tobulinimo;
1.3. įgyvendina viešųjų įstaigų veiklos vertinimo ir stebėsenos priemones;
1.4. rengia teisės aktų, susijusių su departamentui priskirtų viešųjų įstaigų, dalininko teisių perdavimu, šių viešųjų įstaigų reorganizavimo, pertvarkymo, likvidavimo projektus;
1.5. bendradarbiauja su verslininkus vienijančiomis organizacijomis, visuomeninėmis patariamosiomis institucijomis ir kitomis suinteresuotomis šalimis vertinant ir tobulinat viešąsias paslaugas SVV;
1.6. rengia ir administruoja už valstybės biudžeto lėšas perkamų viešųjų paslaugų SVV sutarčių vykdymą;
1.7. teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų SVV užtikrinimo ir prieinamumo didinimo Lietuvos apskrityse ir savivaldybėse bei Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo viešųjų paslaugų SVV užtikrinimo srityje;
1.8. administruoja Ūkio ministerijos interneto svetainės skiltį „Viešosios paslaugos verslui“, užtikrina turinio atnaujinimą ir informacinį palaikymą;
1.9. pagal skyriaus kompetenciją atstovauja Ūkio ministerijai konferencijose, seminaruose ir kituose renginiuose;
1.10. rengia įvairią informacinę medžiagą, suvestines ataskaitas dėl skyriui priskirtų viešųjų įstaigų veiklos ir finansinių rodiklių ūkio ministrui, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrams ir Ūkio ministerijos kancleriui;
1.11. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja tarpžinybinių komisijų ir darbo grupių veikloje;
1.12. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.13. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius skyriaus vedėjo ir skyriaus patarėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai tikslai.
 

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo, politikos mokslų arba teisės studijų krypties;
2.2. turėti ne mažiau kaip 2 metų darbo patirties pagal išsilavinimą;
2.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;
2.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer;
2.5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reguliuojančiais viešųjų įstaigų veiklą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, dokumentų tvarkymo, apskaitos ir rengimo taisyklėmis;
2.6. išmanyti teisės aktų projektų rengimo metodinius reikalavimus ir mokėti juos taikyti rengiant teisės aktų projektus;
2.7. gebėti apibendrinti ir analizuoti informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus;
2.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-31