Olesia Žakevičienė

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1. organizuoja skyriaus darbą, kad užtikrintų skyriui pavestų darbų ir užduočių, įgyvendinant Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos programos priemones, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus ir ministerijos vadovybės pavedimus, įvykdymą kokybiškai ir laiku;
1.2. koordinuoja finansinių priemonių plėtros politikos ir atskirų jos sudėtinių dalių įgyvendinimą; organizuoja paramos finansinėmis priemonėmis programinių ir strateginių dokumentų rengimą, dalyvauja atliekant finansinių priemonių išankstinį vertinimą, rengia teisės aktų, susijusių su naujų finansinių priemonių ir visuotinės dotacijos priemonės kūrimu, esamų tobulinimu, projektus ir koordinuoja jų įgyvendinimą, taip pat dalyvauja rengiant ES struktūrinių fondų paramos panaudojimo nuostatas ir šios paramos įgyvendinimo priemones, kad būtų formuojama efektyvi verslo plėtros politika;
1.3. pagal kompetenciją dalyvauja atliekant arba atlieka veiksmus, reikalingus tinkamam finansinių priemonių įgyvendinimui ir priežiūrai užtikrinti (dalyvauja rengiant priemonių įgyvendinimo planą, teikia pasiūlymus dėl finansinių priemonių įgyvendinimo būdo, dalyvauja rengiant atrankos kriterijus, o jeigu projektas apima finansines priemones, – kriterijus, nustatančius galutinių naudos gavėjų finansavimo ir (ar) veiklų įgyvendinimo sąlygas, pagal kompetenciją teikia pasiūlymus, rengiant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014)6397 (toliau – veiksmų programa) priedą ir jo pakeitimus, dalyvauja derinant finansavimo sąlygas, atliekant finansines priemones apimančio projekto atranką ir atlieka kitus teisės aktų nustatytus veiksmus);
1.4. apibendrina finansinių priemonių veiksmingumo, ES ir kitų užsienio valstybių teikiamos paramos finansinėmis priemonėmis efektyvumo analizės duomenis, teikia pasiūlymus formuojant racionalią finansinių priemonių plėtros politiką bei nustatant finansinių priemonių įgyvendinimo prioritetus, kad būtų taikomos efektyviausios valstybės paramos formos;
1.5. dalyvauja rengiant ir tobulinant nacionalinių strategijų ir programų, susijusių su finansinių priemonių plėtra, priemones, kad būtų užtikrintas jų tarpusavio koordinavimas ir bendra įgyvendinimo kryptis;
1.6. vertina pasiūlymus dėl finansinių priemonių tobulinimo, siekdamas pagerinti verslo įmonių priėjimą prie finansavimo šaltinių;
1.7. organizuoja Specialiosios ekonomikos augimo ir konkurencingumo didinimo programos (toliau – programa) dalies, skirtos finansinėms priemonėms įgyvendinti, priemonių finansavimo išlaidų sąmatų, paramos teikimo ataskaitų rengimą, pagal skyriaus kompetenciją prižiūri programos priemonių įgyvendinimą, vertina biudžetiniais metais pasiektus programos priemonių įgyvendinimo rezultatus, siekdamas užtikrinti efektyvų finansinių priemonių plėtojimui skirtų biudžeto asignavimų panaudojimą;
1.8. atlieka reikiamus veiksmus tvarkant informaciją apie į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą grąžintinas lėšas, susidariusias įgyvendinant finansines priemones;
1.9. atlieka lėšų išmokėjimo kontroliuojančiųjų fondų, finansinių priemonių valdytojams bei visuotinių dotacijų priemonių valdytojams teisės aktų ir sutarčių nustatyta tvarka veiksmus;
1.10. dalyvauja vykdant UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ veiklos priežiūrą, teikia pasiūlymus dėl finansinės paramos verslui tobulinimo, plėtoja bendradarbiavimą su užsienio valstybių ir tarptautinėmis finansų institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis finansinės paramos verslui klausimais, siekdamas pagerinti verslo priėjimą prie finansavimo šaltinių;
1.11. dalyvauja konferencijose, seminaruose, pasitarimuose, darbo grupių veikloje finansinių priemonių plėtojimo politikos klausimais, inicijuoja taikomuosius mokslinius tyrimus ir prižiūri jų rengimo eigą, kad būtų suteikta ir (ar) gauta informacija;
1.12. Ūkio ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja Ūkio ministerijai;
1.13. dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.14. Vadovaujančiosios institucijos prašymu teikia derinti pagal kompetenciją rengiamus dokumentų, reglamentuojančių Veiksmų programos įgyvendinimą ir susijusių su vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atliekamų funkcijų įgyvendinimu, projektus;
1.15. planuoja ar dalyvauja planuojant Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtų ES struktūrinių fondų lėšų veiksmų programos(-ų) prioritetų ir priemonių lėšas bei nacionalines lėšas;
1.16. užtikrina, kad projektai, atsižvelgiant į ES teisės aktuose numatytas išimtis, būtų įgyvendinami toje teritorijoje, kuri numatyta Veiksmų programoje;
1.16. užtikrina vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atliekamų teisės aktuose nustatytų funkcijų įgyvendinimą; prižiūri įgyvendinimą vadovaujančiosios institucijos nustatytus ir jos atsakomybe atliekamų funkcijų įgyvendinimo reikalavimus ir teikiamas funkcijų įgyvendinimo ir ministerijos vidaus sistemos tobulinimo rekomendacijas;
1.17. prižiūri ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo spartą, teikia vadovaujančiajai institucijai pasiūlymus dėl veiksmų, užtikrinančių reikiamą ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo spartą, pagal skyriaus kompetenciją užtikrina, kad ES struktūrinių fondų lėšos nebūtų prarastos pagal reglamento (ES) Nr. 1303/2013 136 straipsnio nuostatas ir būtų pasiekti Veiksmų programos veiklos peržiūros plane nustatyti rodikliai;
1.18. vykdo kitus su skyriaus veikla susijusius Ūkio ministerijos vadovybės ir departamento direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai tikslai.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo, teisės arba viešojo administravimo studijų krypties;
2.2. turėti 3 metų darbo ir ne mažiau kaip 1 metų darbo su ES struktūriniais fondais patirties;
2.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
2.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS PowerPoint“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“;
2.5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, strateginį planavimą, Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais ir kitais dokumentais, reguliuojančiais ES struktūrinių fondų paramos administravimą, išmanyti dokumentų tvarkymo, apskaitos ir rengimo taisykles;
2.6. išmanyti strateginio planavimo principus ir strateginio planavimo metodiką, teisės aktų projektų rengimo metodinius reikalavimus, mokėti juos taikyti rengiant teisės aktų projektus;
2.7. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją apie smulkųjį ir vidutinį verslą, atlikti jos analizę, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus ūkio ministrui, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrams, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos kancleriui (toliau – Ūkio ministerijos vadovybė) Ūkio ministerijos administracijos padaliniams finansinių priemonių plėtros klausimais;
2.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-27