Olga Celova

1. Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:


1.1. vadovauja skyriui, planuoja ir organizuoja skyriaus darbą, kad užtikrintų skyriui pavestų darbų ir užduočių, įgyvendinant Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos priemones, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus norminius teisės aktus ir ūkio ministro, Ūkio ministerijos kanclerio ir Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų (toliau – Ūkio ministerijos vadovybė) pavedimus, įvykdymą kokybiškai ir laiku; sprendžia visus klausimus, susijusius su skyriaus uždavinių vykdymu, siekdamas, kad skyrius tinkamai vykdytų jam priskirtas funkcijas;
1.2. užtikrina vadovaujančiosios institucijos pavestų užduočių atlikimą, įgyvendina vadovaujančiosios institucijos nustatytus reikalavimus ir teikiamas rekomendacijas dėl pavestų užduočių atlikimo ir tarpinės institucijos vidaus sistemos tobulinimo;
1.3. paskirsto darbus ir pavedimus skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), kontroliuoja jų vykdymą, siekdamas, kad skyriui pavesti pavedimai būtų vykdomi kokybiškai ir laiku;
1.4. sprendžia klausimus, susijusius su skyriaus darbo organizavimo gerinimu, kontroliuoja skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo kokybę; teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo arba drausminių nuobaudų jiems skyrimo; teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų delegavimo į stažuotes, mokymo kursus, kitus kvalifikacijos kėlimo renginius Lietuvoje ir užsienio valstybėse; rūpinasi tinkamų darbo sąlygų sudarymu skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, savo ir jų kvalifikacijos kėlimu, kad darbas skyriuje vyktų sklandžiai ir efektyviai;
1.5. vizuoja visus departamento direktoriui ir Ūkio ministerijos vadovybei teikiamus skyriaus parengtus teisės aktų ir dokumentų projektus, taip pat vizuoja kitų Ūkio ministerijos administracijos padalinių parengtus dokumentus, tiesiogiai susijusius su skyriaus kompetencija;
1.6. teikia departamento direktoriui ir Ūkio ministerijos vadovybei pasiūlymus skyriaus kompetencijos klausimais;
1.7. organizuoja Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtos administruoti Struktūrinių fondų investicijų Partnerystės sutarties ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 sprendimu Nr. C(2014)6397 (toliau – Veiksmų programa), projektų rengimą ir prireikus jų keitimą, organizuoja Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtų Veiksmų programos investicinių prioritetų įgyvendinimo planavimą, administravimą ir priežiūrą, užtikrina bendradarbiavimą su socialiniais ir ekonominiais partneriais rengiant, įgyvendinant, stebint ir vertinant Veiksmų programą, dalyvauja rengiant teisės aktų, reguliuojančių Struktūrinių fondų investicijų panaudojimo politiką, projektus, teikia pastabas ir išvadas juos derinant, prireikus inicijuoja šių teisės aktų pakeitimus, nagrinėja ir dalyvauja aptariant kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtus teisės aktų projektus;
1.8. organizuoja Struktūrinių fondų investicijų panaudojimo politikos įgyvendinimo stebėseną ir vertinimus;
1.9. dalyvauja rengiant ir tobulinant nacionalinių strategijų ar programų, kurias planuojama įgyvendinti naudojant Struktūrinių fondų investicijų lėšas, priemones, kad būtų užtikrintas jų tarpusavio koordinavimas ir suderinamumas su Struktūrinių fondų investicijų kryptimis;
1.10. palaiko ryšius su suinteresuotomis Lietuvos Respublikos, ES ir užsienio valstybių institucijomis ir įstaigomis, nustatyta tvarka suinteresuotoms institucijoms ir įstaigoms teikia informaciją, susijusią su Ūkio ministerijos administruojamų Struktūrinių fondų investicijų sričių kryptimis, siekdamas užtikrinti keitimąsi informacija;
1.11. dalyvauja rengiant Struktūrinių fondų investicijų viešinimo planą ir jį įgyvendinant, teikia konsultacijas socialiniams ekonominiams partneriams Struktūrinių fondų investicijų klausimais, kad būtų užtikrinta informacijos apie Struktūrinių fondų investicijų moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai, inovacijų, verslo ir verslo aplinkos, turizmo, pramonės energetikos ir žmogiškųjų išteklių plėtrai sklaida;
1.12. departamento direktoriaus ar Ūkio ministerijos vadovybės pavedimu nustatyta tvarka atstovauja Ūkio ministerijai, departamentui ar skyriui Struktūrinių fondų investicijų klausimais, kad išsakytų Ūkio ministerijos poziciją aptariamais klausimais;
1.13. nustatyta tvarka teikia Ūkio ministerijos vadovybei informaciją apie skyriaus darbą;
1.14. dalyvauja konkursų komisijose priimant į valstybės tarnybą (darbą) skyriaus valstybės tarnautojus ir darbuotojus;
1.15. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su skyriaus veikla susijusius Ūkio ministerijos vadovybės, departamento direktoriaus pavedimus, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai tikslai.
 

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:


2.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo, teisės arba viešojo administravimo studijų krypties arba fizinių, technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
2.2. turėti ne mažiau kaip 3 metų darbo ir ne mažiau kaip 1 metų darbo su Struktūrinių fondų investicijomis patirtį;
2.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu;
2.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Office“, „Internet Explorer“, mokėti naudotis elektroninėmis informacijos ieškos ir platinimo sistemomis;
2.5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje; Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais bei kitais dokumentais, reguliuojančiais Struktūrinių fondų investicijų administravimą, dokumentų tvarkymo, apskaitos ir rengimo taisyklėmis;
2.6. būti susipažinęs su Struktūrinių fondų investicijų administravimo institucine sistema Lietuvoje;
2.7. išmanyti strateginio planavimo principus ir strateginio planavimo metodikas, ekonominių programų ir projektų rengimo principus, teisės aktų projektų rengimo reikalavimus;
2.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.9. mokėti apibendrinti ir analizuoti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-27