Osvaldas Šmitas

1. Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. planuoja ir organizuoja departamento darbus, siekiant, kad būtų tinkamai vykdomi departamentui keliami uždaviniai ir atliekamos departamento kompetencijai priskirtos funkcijos;
1.2. paveda departamento skyriams darbus bei paskirsto ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos kanclerio (toliau – Ūkio ministerijos vadovybės) pavedimus, kontroliuoja departamento skyrių atliekamų darbų eigą ir rezultatus, vizuoja parengtus dokumentus ir teisės aktų projektus;
1.3. rengia pasitarimus ar pasiūlo juos rengti Ūkio ministerijos vadovybei ir kviečia juose dalyvauti kitų ministerijų, valstybės institucijų, įstaigų, įmonių, verslo ir kitų nevyriausybinių organizacijų atstovus, taip pat kitų Ūkio ministerijos administracijos padalinių atstovus;
1.4. dalyvauja pasitarimuose, organizuojamuose Ūkio ministerijoje, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigose, kitose valstybės institucijose ir įstaigose, svarstant su departamento kompetencija susijusius klausimus;
1.5. atstovauja departamentui ar Ūkio ministerijai (Ūkio ministerijos vadovybės pavedimu) Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose ir komisijose, ministerijų atstovų pasitarimuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimuose ir posėdžiuose, kitose valstybės institucijose ir įstaigose departamento kompetencijai priskirtais klausimais, taip pat atstovauja Lietuvai ES institucijų darbo grupėse, komitetuose svarstant departamento kompetencijai priskirtus klausimus;
1.6. dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko, ūkio ministro, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje, ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.7. teikia departamento veiklą kuruojančiam ūkio viceministrui pasiūlymus dėl departamento valstybės tarnautojų kategorijų nustatymo, priemokų skyrimo, skatinimo arba tarnybinių nuobaudų skyrimo;
1.8. rūpinasi tinkamų darbo sąlygų sudarymu departamento valstybės tarnautojams bei jų kvalifikacijos kėlimu;
1.9. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su departamento veikla susijusius Ūkio ministerijos vadovybės pavedimus.
 

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo, politikos mokslų arba teisės studijų krypties;
2.2. turėti ne mažiau kaip 5 metų darbo patirtį, iš jų 3 metų vadovaujamo darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo su Europos Sąjungos (toliau – ES) institucijomis patirtį;
2.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbą reguliuojančiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos teisės aktais žmogiškųjų išteklių plėtros, profesinių kvalifikacijų pripažinimo ir viešųjų pirkimų srityse, Lietuvos ūkio plėtros politikos prioritetais, pagrindiniais strateginiais dokumentais ir jų ryšiu su ES politika, išmanyti bendruosius ES ir ES ekonominės politikos principus, taip pat pagrindines ES teisės nuostatas, institucinę struktūrą ir sprendimų priėmimo procedūras, būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš ES institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;
2.4. išmanyti teisės aktų projektų rengimo taisykles, jų derinimo ir priėmimo procedūras;
2.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.6. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo C1 lygiu;
2.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-27