Paulius Kamaitis

1. Projekto analitikas atlieka šias funkcijas:
1.1. įgyvendina Projekto veiklas įgyvendinimą pagal nustatytą grafiką;
1.2. įgyvendina su Europos socialinio fondo agentūra (toliau – ESFA) pasirašytoje finansavimo sutartyje numatytų Projekto partnerio įsipareigojimus;
1.3. įgyvendina su Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centru (toliau – Projekto vykdytojas) pasirašytoje Jungtinės veiklos sutartyje numatytų Projekto partnerio įsipareigojimų;
1.4. kontroliuoja, kaip paslaugų teikėjai laikosi Pirkimo sutartyje ir Techninėje specifikacijoje numatytų paslaugų teikimo sąlygų ir kaip įgyvendina Projekto partnerio pastabas ir pasiūlymus;
1.5. Projekto įgyvendinimo klausimais bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos administracijos padaliniais, kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, tame tarpe ESFA;
1.6. rengia su Projekto įgyvendinimu susijusios informacijos parengimą ir pateikimą ESFAi, dalyvauja rengiant Projekto įgyvendinimo ataskaitas bei kitus dokumentus;
1.7. organizuoja ir vykdo Projekto viešuosius pirkimus, rengia pirkimo dokumentus ir sutarčių projektus su konkurso laimėtojais;
1.8. rengia su Projekto įgyvendinimu susijusią reikalingą informaciją ir dokumentus ūkio ministrui, ūkio viceministrams, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos kancleriui, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriui ir kitiems Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos administraciniams padaliniams;
1.9. atlieka Projekto viešinimo veiklas (rengia informaciją Projekto viešinimui, bendradarbiaudamas su Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Viešųjų ryšių ir protokolo skyriumi, organizuoja jos sklaidą, rengia medžiagą Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos interneto svetainėje ir ES fondų investicijoms Lietuvoje skirtoje interneto svetainėje, užtikrina, kad būtų naudojami viešinimo ženklai ant Projekto dokumentų, laikantis viešinimo taisyklių ir kt.);
1.10. dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe, kartu su Projekto vykdytoju rengia Projekto įgyvendinimui reikalingus planavimo ir kitus dokumentus (Projekto įgyvendinimo grafikus, Projekto pristatymus, Projekto veiklų pasikeitimus ir kt.);
1.11. kaupia ir registruoja visą su Projektu susijusią informaciją ir dokumentus ir, suderinęs su Projekto vykdytoju, teikia šią informaciją ir dokumentus suinteresuotoms šalims;
1.12. atstovauja (jeigu reikia, kartu su kitais Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos valstybės tarnautojais ar darbuotojais) Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai Projekto įgyvendinimą kontroliuojančiose institucijose;
1.13. analizuoja ir apibendrina Projekto veiklų įgyvendinimo eigą ir Projekto vykdytojui teikia pasiūlymus dėl Projekto įgyvendinimo;
1.14. atlieka kitus nenuolatinio pobūdžio Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Inovacijų departamento Verslo ir mokslo bendradarbiavimo skyriaus vedėjo pavedimus ir užduotis, susijusias su Projekto įgyvendinimu.

2. Šias pareigas einantis Projekto analitikas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
2.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo arba fizinių mokslų studijų srities;
2.2. būti susipažinusiam su ES struktūrinės paramos planavimą, administravimą, įgyvendinimą, kontrolę reguliuojančiais Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais;
2.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti išvadas bei pasiūlymus pagal priskirtas funkcijas, mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą, siūlyti bei sisteminti idėjas, pateikti jas, siūlyti idėjų įgyvendinimo būdus bei užtikrinti jų įgyvendinimą;
2.4. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį atliekant ekonomines analizes, ekonominių rodiklių stebėseną ir (arba) rengiant, koordinuojant ar įgyvendinant projektus;
2.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
2.6. mokėti dirbti Microsoft Office programų paketo programomis;
2.7. mokėti apibendrinti ir analizuoti informaciją, rengti išvadas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-27