Paulius Snukiškis

1.  Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. vadovauja Skyriui, planuoja, koordinuoja ir organizuoja Skyriaus darbą;
1.2. rengia viešųjų pirkimų ataskaitą už per kalendorinius metus atliktus pirkimus;
1.3. peržiūri ir vizuoja viešųjų pirkimų skelbimus, ataskaitas, informacinius pranešimus bei tiekėjams siunčiamus raštus ir atlieka kitas funkcijas, susijusias su viešųjų pirkimų organizavimu,  išskyrus Ūkio ministerijos viešųjų pirkimų plano projekto ir jo pakeitimų rengimą, peržiūrėjimą ir vizavimą bei viešųjų pirkimų iniciatorių parengtų tarnybinių pranešimų dėl viešųjų pirkimų peržiūrėjimą ir vizavimą;
1.4. rengia išvadas, pasiūlymus dėl Ūkio ministerijoje rengiamų tarpvalstybinių susitarimų, sutarčių ir susitarimų projektų;
1.5. priima teisinius sprendimus Ūkio ministerijos veikloje kylančiais teisės taikymo  klausimais ir vizuoja Ūkio ministerijos administracijos padalinių parengtus raštus;
1.6. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, prašymus, rengia atsakymus į juos;
1.7. teikia išvadas ir pasiūlymus Ūkio ministerijos administracijos padaliniams Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo klausimais, atstovauja Ūkio ministerijai teismuose ir kitose valstybės institucijose, įstaigose ir įmonėse Europos Sąjungos struktūrinės paramos klausimais;
1.8. dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos poziciją dėl Europos Sąjungos teisės pažeidimo ir (ar) atsakymus Europos Komisijai dėl Europos Sąjungos teisės pažeidimo;
1.9. savarankiškai ar su kitais padaliniais rengia Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui išvadas dėl teisės aktų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai pagal Ūkio ministerijos kompetenciją;
1.10. konsultuoja  ūkio ministrą,  Lietuvos Respublikos ūkio viceministrus, Ūkio ministerijos kanclerį (toliau – Ūkio ministerijos vadovybė), Ūkio ministerijos ir ūkio ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, viešųjų pirkimų ir teisės taikymo  klausimais;
1.11. dalyvauja darbo grupių, komisijų, ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.12. atstovauja Ūkio ministerijai teismuose, valstybės institucijose ir įstaigose, rengia ieškininę ir kitokią medžiagą teismams, kitoms teisėsaugos institucijoms;
1.13. kaupia, nagrinėja ir sistemina norminę ir metodinę medžiagą, reikalingą funkcijoms atlikti;
1.14. vykdo kitus Ūkio ministerijos vadovybės, Departamento direktoriaus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai veiklos tikslai.

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą – bakalauro ir magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą vienpakopį išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities, teisės studijų krypties;
2.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais Ūkio ministerijos veiklą, Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimą, viešuosius pirkimus, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, administracinių bylų teiseną ir Europos Sąjungos teisę, išmanyti civilinę, civilinio proceso teisę;
2.3. mokėti analizuoti teisinę informaciją, rengti išvadas, gebėti teikti konsultacijas Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo, viešųjų pirkimų, kitais teisės taikymo klausimais;
2.4. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles ir gebėti jas taikyti praktikoje;
2.5. turėti 5 metų teisinio darbo patirtį ir 2 metų vadovaujamo darbo patirtį;
2.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
2.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-07-20