Personalo administravimo skyriaus veiklos sritys (funkcijos)

1. Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai yra:

1.1. padėti ūkio ministrui arba Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais jo įgaliotam asmeniui (toliau – įstaigos vadovas) formuoti ministerijos personalo valdymo politiką;
1.2. padėti įstaigos vadovui valdyti ministerijos personalą;
1.3. organizuoti žmogiškųjų išteklių plėtrą ir dalyvauti formuojant ministerijos organizacinę kultūrą.

2. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

2.1. atsižvelgdamas į ministerijos strateginius tikslus ir uždavinius, teikia įstaigos vadovui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;
2.2. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais atlieka ministerijos administracijos padalinių funkcijų ir (ar) ministerijos pareigybių analizę ir pagal savo kompetenciją teikia įstaigos vadovui siūlymus dėl tarnybos ar darbo organizavimo tobulinimo atsižvelgiant į teisės aktuose ministerijai nustatytus uždavinius;
2.3. atlieka ministerijos personalo sudėties analizę;
2.4. padeda ministerijos personalui įgyvendinti teisę į karjerą ministerijoje;
2.5. padeda įstaigos vadovui formuoti ministerijos personalo sudėtį;
2.6. padeda ministerijos administracijos padalinių vadovams vykdyti personalo adaptavimą ir integravimą ministerijoje;
2.7. padeda įstaigos vadovui formuoti ministerijos personalo mokymo prioritetus, sudaro ministerijos personalo metinius mokymo planus, organizuoja jų įgyvendinimą, atlieka kitas su žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas;
2.8. padeda įstaigos vadovui kurti ir įgyvendinti ministerijos personalo motyvacijos sistemą;
2.9. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ministerijos vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų ir administracijos padalinių veiklą reguliuojančių teisės aktų projektus;
2.10. rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus ministerijos personalo valdymo klausimais;
2.11. pagal kompetenciją kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia įstaigos vadovui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų ministerijoje gerinimo;
2.12. rengia ministerijos personalo pareigybių sąrašus, konsultuoja ministerijos administracijos padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo;
2.13. organizuoja ministerijos personalo ir ministerijai pavaldžių įstaigų vadovų priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų;
2.14. padeda įstaigos vadovo sudaromų komisijų, susijusių su personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą;
2.15. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose personalo klausimais;
2.16. įstaigos vadovo pavedimu atlieka asmens, atsakingo už valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą, funkcijas;
2.17. organizuoja ministerijos valstybės tarnautojų ir ministerijai pavaldžių įstaigų vadovų tarnybinės veiklos vertinimą;
2.18. organizuoja atostogų suteikimą ministerijos personalui, taip pat koordinuoja darbo ir poilsio laiko apskaitą;
2.19. tvarko į užsienio valstybes vykstančio ministerijos personalo komandiruočių dokumentus;
2.20. padeda įgyvendinti ministerijos personalo socialines ir kitas garantijas;
2.21. formuoja, tvarko ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui ministerijos personalo, ministerijai pavaldžių įstaigų vadovų asmens bylas ir kitas archyvines bylas personalo klausimais;
2.22. pagal kompetenciją padeda įstaigos vadovui užtikrinti ministerijos personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi;
2.23. pagal kompetenciją įgyvendina bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos, kitų šalių ir tarptautinėmis institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis projektus;
2.24. padeda įstaigos vadovui kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (Žin., 1997, Nr. 67-1659; 2000, Nr. 18-431) nuostatas;
2.25. organizuoja ministerijos personalo einamas pareigas patvirtinančių pažymėjimų išdavimą;
2.26. vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297; 2003 Nr. 38-1728) nuostatomis dalyvauja rengiant, koordinuojant ir įgyvendinant Ministerijos kovos su korupciją programą;
2.27. tvarko identifikacinių įėjimo į ministerijos pastatą kortelių išdavimą ir apskaitą;
2.28. pagal kompetenciją nagrinėja asmenų skundus ir prašymus;
2.29. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir įstaigos vadovo pavedimus.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-31