Teisės ir pirkimų departamento Pirkimų skyriaus veiklos sritys (funkcijos)

1. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra šie:

1.1. planuoti Ūkio ministerijos viešuosius pirkimus ir skaičiuoti viešųjų pirkimų vertes;
1.2. organizuoti Ūkio ministerijos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų ir kitų pirkimų vykdymą.
 

2. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

2.1. rengia kasmetinį Ūkio ministerijos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planą, kuriame nustatomos numatomų viešųjų pirkimų vertės ir viešųjų pirkimų būdai;
2.2. rengia ir skelbia planuojamų atlikti viešųjų pirkimų suvestinę centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje bei Ūkio ministerijos interneto svetainėje;
2.3. dalyvauja derinant tarnybinius pranešimus dėl viešųjų pirkimų;
2.4. dalyvauja Ūkio ministerijos viešųjų pirkimų komisijų darbe, protokoluoja jų posėdžius, rengia arba dalyvauja rengiant viešųjų pirkimų (tame tarpe ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis finansuojamų viešųjų pirkimų) dokumentų projektus ir teikia juos viešųjų pirkimų komisijoms, atlieka kitas viešųjų pirkimų procedūras, kai pirkimą vykdo viešojo pirkimo komisijos;
2.5. teisės aktų nustatyta tvarka rengia viešųjų pirkimų skelbimus, Ūkio ministerijos vykdytų viešųjų pirkimų ataskaitas ir teikia juos Viešųjų pirkimų tarnybai, organizuoja ir koordinuoja informacijos apie Ūkio ministerijos atliekamus viešuosius pirkimus paskelbimą Ūkio ministerijos interneto svetainėje;
2.6. teikia viešųjų pirkimų dokumentus tiekėjams;
2.7. tikrina Ūkio ministerijos administracijos padalinių pateiktų pirkimo dokumentų atitiktį Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimams, nagrinėja, vertina, palygina tiekėjų pateiktus pasiūlymus ir teikia išvadas Ūkio ministerijos viešųjų pirkimų komisijoms dėl pasiūlymų atitikties pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams, atlieka kitas viešųjų pirkimų procedūras;
2.8. rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai viešųjų pirkimų ir pirkimų, nurodytų Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje, ataskaitą už per kalendorinius metus atliktus pirkimus;
2.9. rengia teisės aktų, susijusių su viešųjų pirkimų organizavimu ir vykdymu Ūkio ministerijoje, projektus;
2.10. pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Ūkio ministerijos interesams valstybės institucijose ir įstaigose;
2.11. pagal Skyriaus kompetenciją teikia konsultacijas ūkio ministrui, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrams, Ūkio ministerijos kancleriui (toliau kartu – Ūkio ministerijos vadovybė), Ūkio ministerijos administracijos padalinių ir ūkio ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – valstybės tarnautojai ir darbuotojai) (tarp jų ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo klausimais);
2.12. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe;
2.13. teisės aktų nustatyta tvarka parengia Skyriaus dokumentų bylas ir perduoda jas saugoti į Ūkio ministerijos archyvą;
2.14. vykdo kitus Departamento direktoriaus ir Ūkio ministerijos vadovybės pavedimus, susijusius su Skyriui priskirta kompetencija.

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-04-12