Pramonės ir prekybos departamento Pramonės politikos skyriaus veiklos sritys (funkcijos)

1. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra:

1.1. formuoti konkurencingumo didinimo valstybės politiką pramonės plėtros, trąšų ir ploviklių, metrologijos, standartizacijos, ne maisto gaminių ir paslaugų rinkos priežiūros srityse – organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;
1.2. dalyvauti formuojant konkurencingumo didinimo valstybės politiką darnios plėtros, klimato kaitos, gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekų tvarkymo, ekologinio projektavimo, atitikties vertinimo, produktų saugos ir kokybės didinimo, cheminių medžiagų ir preparatų, kosmetikos ir biocidų reguliavimo srityse.
 

2. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius:

2.1. analizuoja Lietuvos ir Europos Sąjungos (toliau – ES) pramonės raidos tendencijas, šios analizės pagrindu teikia pasiūlymus pramonės konkurencingumo didinimo klausimais;
2.2. rengia ir derina teisės aktų ir kitų dokumentų, reguliuojančių Lietuvos rinkoje realizuojamų prekių privalomuosius (saugos, nekenksmingumo, atitikimo teisinei metrologijai, ženklinimimo ir kitus) reikalavimus, projektus, plėtoja atitikties įvertinimo, matavimo prietaisų patikros, kalibravimo, bandymų infrastruktūrą;
2.3. rengia ir derina su ES teise Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų projektus pramonės plėtros, trąšų ir ploviklių, standartizacijos, teisinės metrologijos, ne maisto gaminių ir paslaugų rinkos priežiūros srityse;
2.4. rengia teisės aktų, susijusių su cheminių medžiagų ir preparatų, kosmetikos ir biocidų naudojimu pramonėje, klimato kaitos švelninimo priemonėmis pramonės įmonėse, projektus bei dalyvauja diegiant darniosios plėtros principus pramonėje ir versle;
2.5. teikia pasiūlymus ūkio ministrui, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrams ir Ūkio ministerijos kancleriui (toliau – Ūkio ministerijos vadovybė) dėl valstybės politikos netarifinio rinkos reguliavimo srityje;
2.6. per įgyvendinamas programas sudaro sąlygas Lietuvos pramonės įmonėse diegti ir plėtoti naujausias technologijas, leidžiančias mažinti atliekų, taip pat į aplinką išmetamų teršalų poveikį aplinkai;
2.7. dalyvauja rengiant atliekų tvarkymo strateginio planavimo dokumentus, gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekų tvarkymo srityje;
2.8. koordinuoja pramonės įmonių veiksmus diegiant gamyboje susidarančių atliekų tvarkymo pajėgumus, inicijuoja atitinkamų atliekų tvarkymo pajėgumų sukūrimo projektus;
2.9. organizuoja iš antrinių žaliavų pagamintų produktų viešinimo konkursą „Metų gaminys iš antrinių žaliavų“, skatindamas rinkų iš antrinių žaliavų pagamintiems produktams kūrimą;
2.10. teikia pasiūlymus Ūkio ministerijos vadovybei dėl valstybės politikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros srityje. Organizuoja darbą suteikiant įgaliojimus kontrolės įstaigoms; 5.11. keičiasi informacija su kitų ES valstybių narių kompetentingomis institucijomis teisinio metrologinio reglamentavimo, matavimo priemonių tipo patvirtinimo, patikros ir paskelbtųjų įstaigų veiklos klausimais;
2.12. organizuoja metrologinio laidavimo sistemos kūrimą (matavimo vienetų valstybinių etalonų kūrimą, saugojimą, naudojimą, tobulinimą, matavimo priemonių tipo patvirtinimą, matavimo priemonių grupių sąrašo sudarymą ir tvirtinimą, matavimo priemonių patikros metodikos rengimą ir tvirtinimą, matavimo priemonių registras, paskelbtosios ir paskirtosios įstaigos funkcijų atlikimą), vykdo visų ūkio šakų metrologijos veiklos stebėseną;
2.13. siekia nacionalinės metrologinio laidavimo sistemos tarptautinio suderinamumo ir pripažinimo;
2.14. organizuoja Nacionalinio metrologijos instituto ir valstybinių etalonų laboratorijų funkcijų, vykdomų metrologijos srityje, priežiūrą;
2.15. koordinuoja ne maisto produktų rinkos priežiūrą bei vykdo ne maisto produktų rinkos stebėseną;
2.16. koordinuoja Standartizacijos tarybos veiklą bei analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl standartų poreikio pramonės įmonėms;
2.17. dalyvauja rengiant Ūkio ministerijos strateginį veiklos planą, skyriui priskirtus strateginio planavimo dokumentus, nustatyta tvarka organizuoja šiuose planuose nustatytų priemonių įgyvendinimą, rengia pasiūlymus Ūkio ministerijos vadovybei dėl skyriaus kompetencijai priskirtų programų rengimo ir įgyvendinimo finansavimo, rengia su tuo susijusių teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia Ūkio ministerijos vadovybei atitinkamas ataskaitas;
2.18. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant kitų ūkio sektorių bei ūkio šakų plėtros programas; analizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų rengiamų ar priimtų teisės aktų galimą poveikį pramonės plėtrai, teisinei metrologijai ir vidaus prekybai, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
2.19. analizuoja ES institucijų rengiamus teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, susijusius su pramonės politika, pramonės konkurencingumo didinimu, pramonės gaminių sauga, kokybe, naujų techninių reikalavimų pramonei suderinamumo su technikos pažanga. Dalyvauja įgyvendinant priemones pramonės konkurencingumui didinti. Rengia arba dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas dėl teisės aktų projektų, svarstomų ES Tarybos darbo grupėse ir komitetuose, ES Tarybos nuolatinių atstovų komitete, ES Taryboje ir ES Vadovų taryboje, ir prireikus derina jas su kitomis suinteresuotomis valstybės institucijomis ar įstaigomis. Pristato Lietuvos Respublikos poziciją ES Tarybos ir Europos Komisijos darbo grupių bei komitetų posėdžiuose;
2.20. plėtoja kokybės užtikrinimo infrastruktūrą, sudaro sąlygas gaminti konkurencingas prekes, sertifikuoti gaminius, organizuoja Nacionalinio kokybės vadybos prizo konkursą;
2.21. bendradarbiauja su Lietuvos statistikos departamentu ir kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, kad galėtų gauti skyriaus atliekamiems darbams reikalingus duomenis;
2.22. organizuoja arba dalyvauja organizuojant konferencijas, seminarus, pasitarimus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.23. teisės aktų nustatyta tvarka palaiko ryšius su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, dalyvauja atitinkamose šių organizacijų darbo grupėse, organizuoja tarptautinių sutarčių ir kitų užsienio prekybos plėtros priemonių įgyvendinimą, dalyvauja rengiant bendradarbiavimo su užsienio valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis sutartis verslo srityse ir kitus su tuo susijusius dokumentus;
2.24. vykdo darbus, susijusius su nacionalinių, tarptautinių ir ES pramonės plėtros ir konkurencingumo didinimo, verslo sąlygų gerinimo bei pramonės modernizavimo programų projektų rengimu ir jų įgyvendinimu;
2.25. koordinuoja darbą, susijusį su Lietuvos įmonių dalyvavimu Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos (toliau – NATO) skelbiamuose prekių, paslaugų ar darbų įsigyjimo konkursuose, organizuoja Juridinių asmenų, norinčių dalyvauti NATO skelbiamuose prekių, paslaugų ar darbų įsigijimo konkursuose, finansinio, techninio, profesinio ir saugumo patikimumo įvertinimo ir patikimumo deklaracijos išdavimo klausimams spręsti komisijos darbą;
2.26. rengia arba dalyvauja rengiant informacinius straipsnius Ūkio ministerijos leidžiamiems ir kitiems leidiniams skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.27. rengia arba dalyvauja rengiant įvairią informacinę medžiagą Ūkio ministerijos vadovybei, Ūkio ministerijos administracijos padalinių vadovams skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.28. prižiūri Ūkio ministerijos interneto svetainę skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, užtikrina interneto svetainės turinio atnaujinimą ir informacinį palaikymą;
2.29. vykdo darbus, susijusius su nacionalinių, tarptautinių ir ES programų projektų, skirtų laisvam prekių judėjimui užtikrinti ir stiprinti, rengimu ir jų įgyvendinimu;
2.30. vykdo darbus susijusius su energijos vartojimo efektyvumu ir atsinaujinančių išteklių panaudojimu pramonės įmonėse;
2.31. prireikus organizuoja gaminių atitikties įvertinimo infrastruktūros (bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų) plėtimą ir stiprinimą;
2.32. skiria bandymų laboratorijas, sertifikavimo ar kontrolės įstaigas atlikti skyriaus kompetencijai priskirtuose atitinkamuose techniniuose reglamentuose nustatytas atitikties vertinimo procedūras;
2.33. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant laisvosios prekybos sutartis, tarpvalstybinius atitikties pripažinimo protokolus;
2.34. dalyvauja rengiant ES struktūrinės paramos planavimui ir administravimui reikalingus dokumentus ir teisės aktų projektus, priemonių įgyvendinimo planus, atsakingiems Ūkio ministerijos administracijos padaliniams teikia pasiūlymus dėl ES struktūrinės paramos lėšų planavimo ir administravimo, projektų atrankos kriterijų ir informaciją apie pramonės politikos tikslų pasikeitimus, dėl kurių gali atsirasti būtinybė keisti projektų atrankos kriterijus, dokumentus ir teisės aktus, susijusius ES struktūrinės paramos planavimu ir administravimu. Dalyvauja pramonės ir technologijų, eko-inovacijų, energijos efektyvumo pramonėje srities projektų, kuriuos numatoma finansuoti ES struktūrinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšomis, atrenkamų konkurso būdu, vertinimo rezultatų bei skundų, kuriuose skundžiami įgyvendinančiųjų institucijų sprendimai dėl paraiškų atmetimo, nagrinėjime. Pagal skyriaus kompetenciją atlieka kitus su ES struktūrinės paramos planavimu, administravimu ir įgyvendinimu susijusius darbus;
2.35. bendradarbiauja su Ūkio ministerijos Europos Sąjungos reikalų departamentu klausimais, susijusiais su laisvu prekių judėjimu;
2.36. dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
2.37. dalyvauja formuojant užsienio prekybos politiką, rengiant ekonominio bendradarbiavimo su užsienio valstybėmis sutartis, kitus su tuo susijusius dokumentus, dalyvauja rengiant pozicijas deryboms su tarptautinėmis organizacijomis, siekdama plėsti Lietuvos ir užsienio valstybių bendradarbiavimą ir spręsti valstybei ir verslui aktualias problemas;
2.38. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos diplomatinėmis atstovybėmis, užsienio ir Lietuvos asocijuotosiomis verslo struktūromis ir kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, renka iš jų informaciją, kurios reikia Lietuvos pozicijai ir ekonominiams santykiams plėtoti;
2.39. padeda organizuoti vyriausybinių ar žinybinių delegacijų oficialius vizitus į užsienį, taip pat užsienio vyriausybinių ar žinybinių delegacijų priėmimą Lietuvos Respublikoje;
2.40. nagrinėja arba dalyvauja nagrinėjant asmenų skundus ir prašymus, pagal skyriaus kompetenciją konsultuoja valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, ūkio subjektus ir fizinius asmenis;
2.41. vykdo kitus Ūkio ministerijos vadovybės bei departamento direktoriaus pavedimus. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-31