Pramonės ir prekybos departamento Smulkiojo ir vidutinio verslo politikos skyriaus veiklos sritys (funkcijos)

1. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra:

1.1. dalyvauti formuojant Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) politiką ir organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;
1.2. organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti verslumo skatinimo, viešųjų paslaugų verslui užtikrinimo ir SVV plėtros iniciatyvų įgyvendinimą Lietuvoje;
1.3. organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti Europos Sąjungos (toliau – ES) SVV politikos priemonių įgyvendinimą Lietuvoje;
1.4. rengti pasiūlymus ūkio ministrui, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrams, Ūkio ministerijos kancleriui (toliau – Ūkio ministerijos vadovybė) dėl SVV politikos (verslumo skatinimo, viešųjų paslaugų verslui ir SVV plėtros srityse) formavimo;
1.5. dalyvauti rengiant ES struktūrinės paramos panaudojimo nuostatas verslumo skatinimo, viešųjų paslaugų verslui užtikrinimo ir SVV plėtros srityse ir pagal skyriaus kompetenciją atlikti kitus su ES struktūrinės paramos panaudojimu susijusius veiksmus. 
 

2. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

2.1. remdamasis ekspertinio vertinimo, verslo aplinkos analizės, apklausų ir kitais duomenimis rengia verslumo skatinimo ir SVV plėtros strateginius dokumentus. Pagal skyriaus kompetenciją koordinuoja Ūkio ministerijos administracijos padalinių, ministerijų ir kitų valstybės bei savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų veiklą rengiant ir įgyvendinant verslumo skatinimo ir SVV plėtros strateginius dokumentus;
2.2. rengia su SVV plėtra susijusių įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;
2.3. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl SVV aplinkos gerinimo, verslumo lygio didinimo, verslo subjektų konkurencingumo augimo skatinimo;
2.4. pagal skyriaus kompetenciją koordinuoja strateginių verslumo dokumentų rengimą ir įgyvendinimą;
2.5. užtikrina viešųjų paslaugų verslui prieinamumą Lietuvos apskrityse ir savivaldybėse, bendradarbiauja su savivaldybių institucijomis ir asocijuotomis verslo struktūromis;
2.6. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja valstybei departamentui priskirtose viešosiose įstaigose, įgyvendina viešųjų įstaigų dalininko (savininko) teises ir pareigas; rengia teisės aktų projektus šių viešųjų įstaigų veiklos, valdymo, reorganizavimo, pertvarkymo, likvidavimo klausimais;
2.7. rengia įstatymų ir kitų teisės aktų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, sprendimų ir rezoliucijų projektus Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtose srityse verslumo skatinimo, viešųjų paslaugų verslui ir SVV plėtros klausimais ir koordinuoja (organizuoja) jų įgyvendinimą;
2.8. koordinuoja Ūkio ministerijos strateginių dokumentų dalies, skirtos verslumo skatinimui, viešųjų paslaugų verslui užtikrinimui ir SVV plėtrai, rengimą, įgyvendinimą, tikslinimą, sąmatų rengimą, priemonių įgyvendinimo kontrolę;
2.9. rengia pasiūlymus dėl verslumo skatinimo ir SVV plėtros strateginių dokumentų rengimo ir įgyvendinimo finansavimo, nustato paramos kriterijus, rengia su tuo susijusių teisės aktų ir kitų dokumentų projektus;
2.10. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ES struktūrinės paramos panaudojimo nuostatas verslumo skatinimo, viešųjų paslaugų verslui užtikrinimo ir SVV plėtros srityse ir atlieka kitus su ES struktūrinės paramos panaudojimu susijusius veiksmus; rengia ir derina Lietuvos Respublikos pozicijas ES institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais, koordinuoja ūkio ministrui pavestose valdymo srityse valstybės institucijų ir įstaigų pozicijų ES institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais rengimą ir derinimą, taip pat dalyvauja, kai pozicijas rengia kitos institucijos ir įstaigos;
2.11. pagal skyriaus kompetenciją, užtikrina efektyvų atstovavimą Lietuvos interesams ES institucijose ir jų darbo organuose;
2.12. pagal skyriaus kompetenciją, teisės aktų nustatyta tvarka palaiko ryšius su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis; pagal departamentui priskirtą kompetenciją dalyvauja Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos veikloje;
2.13. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant verslo konkurencingumo didinimo programas ir jų įgyvendinimo priemones;
2.14. analizuoja teisės aktų poveikį verslo konkurencingumui, prireikus rengia jų pakeitimų projektus;
2.15. dalyvauja rengiant tolimesnės integracijos į ES ir pasaulio ūkį programų projektus, jų įgyvendinimo priemones, rengiant ataskaitas apie atliktus darbus;
2.16. organizuoja, techniškai ir ūkiškai aptarnauja Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos veiklą;
2.17. bendradarbiauja su verslininkus vienijančiomis organizacijomis, visuomeninėmis patariamosiomis institucijomis ir kitomis suinteresuotomis šalimis, analizuojant ir vertinant verslo sąlygas Lietuvoje, sprendžiant SVV subjektų problemas;
2.18. organizuoja ir administruoja visuomeninių patariamųjų institucijų, tarpžinybinių komisijų ir darbo grupių veiklą;
2.19. pagal skyriaus kompetenciją organizuoja konferencijas, seminarus, pasitarimus, kitus renginius;
2.20. dalyvauja konferencijose ekonomikos klausimais, seminaruose, forumuose, ES institucijų darbo grupių ir komitetų posėdžiuose ir kitokiuose renginiuose pagal skyriaus kompetenciją ir darbo grupėse, kuriose rengiami ir vertinami įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektai socialiniais ir ekonomikos klausimais;
2.21. pagal skyriaus kompetenciją rengia arba dalyvauja rengiant informacinius pranešimus žiniasklaidai ir įvairią informacinę medžiagą;
2.22. pagal skyriaus kompetenciją rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų, nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių ir fizinių asmenų paklausimus, skundus, pareiškimus, prašymus;
2.23. prižiūri Ūkio ministerijos interneto svetainės skyrių „Smulkiojo ir vidutinio verslo politika“, užtikrina šio skyriaus turinio atnaujinimą ir informacinį palaikymą;
2.24. rengia arba dalyvauja rengiant įvairią informacinę medžiagą Ūkio ministerijos vadovybei ir Ūkio ministerijos administracijos padaliniams;
2.25. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
2.26. vykdo kitus Ūkio ministerijos vadovybės ir departamento direktoriaus pavedimus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-31