Pramonės ir prekybos departamento veiklos sritys (funkcijos)

1. Svarbiausieji Departamento uždaviniai yra:

1.1. dalyvauti formuojant pramonės plėtros politiką – sudaryti sąlygas didinti pramonės konkurencingumą;
1.2. dalyvauti formuojant smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) politiką, verslumo skatinimo, viešųjų paslaugų verslui užtikrinimo ir SVV plėtros iniciatyvas ir organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti SVV politikos ir šių iniciatyvų įgyvendinimą;
1.3. tobulinti verslą ir SVV reguliuojančius teisės aktus;
1.4. dalyvauti formuojant vidaus prekybos valstybės politiką;
1.5. dalyvauti formuojant valstybės alkoholio ir tabako verslo politiką;
1.6. dalyvauti formuojant valstybės cheminių medžiagų ir preparatų valdymo politiką;
1.7. dalyvauti formuojant ne maisto produktų rinkos priežiūros srities politiką;
1.8. dalyvauti formuojant vartotojų teisių apsaugos politiką;
1.9. dalyvauti formuojant valstybės politiką netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo, apskaitos ir saugojimo srityje;
1.10. dalyvauti formuojant prekių ir paslaugų reklamos valstybės politiką;
1.11. dalyvauti formuojant valstybės politiką standartizacijos srityje;
1.12. dalyvauti formuojant valstybės politiką metrologijos srityje. 
 

2. Departamentas, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-31