Pramonės ir prekybos departamento Vidaus prekybos politikos skyriaus veiklos sritys (funkcijos)

1. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra:

1.1. formuoti valstybės ūkio politiką vidaus prekybos ir reklamos srityse, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;
1.2. formuoti valstybės alkoholio ir tabako verslo politiką;
1.3. formuoti valstybės politiką netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo, apskaitos ir saugojimo srityje;
1.4. dalyvauti formuojant vartotojų teisių apsaugos politiką vidaus prekyboje.

2. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

2.1. pagal Skyriaus kompetenciją rengia ir derina su Europos Sąjungos teise Lietuvos
Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų projektus vidaus prekybos srityje;
2.2. įgyvendina priemones, mažinančias administracinę naštą ir skatinančias vidaus prekybos plėtrą, rengia vidaus prekybos srities teisės aktų projektus;
2.3. rengia ir derina teisės aktų ir kitų dokumentų, reguliuojančių Lietuvos rinkoje realizuojamų prekių privalomuosius ženklinimo reikalavimus, projektus;
2.4. rengia ir tobulina teisės aktus, reguliuojančius prekių ir paslaugų reklamą;
2.5. rengia ir tobulina teisės aktus, reguliuojančius vartotojų teisių apsaugą prekyboje;
2.6. nagrinėja prekybos įmonių ir tiekėjų ekonominių santykių problemas, prireikus rengia teisės aktų projektus;
2.7. rengia ir derina su Europos Sąjungos teise teisės aktų projektus mokėjimų komerciniuose sandoriuose vėlavimo prevencijos klausimais;
2.8. rengia ir derina su Europos Sąjungos teise teisės aktų ir kitų dokumentų, reguliuojančių Lietuvos rinkoje parduodamų prekių kainų nurodymo reikalavimus, projektus;
2.9. rengia ir tobulina alkoholio ir tabako kontrolės srities teisės aktus;
2.10. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant alkoholio ir tabako vartojimo mažinimo tarpinstitucinius veiklos planus;
2.11. rengia ir tobulina teisės aktus, reguliuojančius netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimą, apskaitą ir saugojimą;
2.12. pagal Skyriaus kompetenciją įgyvendina priemones, mažinančias šešėlinės ekonomikos lygį prekyboje;
2.13. ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų ir Ūkio ministerijos kanclerio (toliau - Ūkio ministerijos vadovybė) pavedimu atstovauja Ūkio ministerijai svarstant Skyriaus kompetencijai priskirtų teisės aktų projektus Lietuvos Respublikos Vyriausybėje ar Lietuvos Respublikos Seime;
2.14. dalyvauja nagrinėjant Skyriaus kompetencijos klausimais rengiamų Europos Sąjungos teisės aktų projektus, analizuoja jų galimą poveikį ir teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
2.15. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją rengia ir derina Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais, taip pat dalyvauja, kai pozicijas rengia kitos institucijos;
2.16. Ūkio ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja Ūkio ministerijai Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos darbo grupėse ir komitetuose;
2.17. Skyriui priskirtose srityse perkelia Į nacionalinę teisę ir Įgyvendina Europos Sąjungos teisę (acąuis communautaire), vykdo kitus Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimus;
2.18. rengia atsakymus, komentarus, išvadas į Europos Komisijos paklausimus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
5.19. nagrinėja Europos Sąjungos Teisingumo Teisme nagrinėjamas bylas Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, rengia ir teikia pasiūlymus bei išvadas dėl tikslingumo Lietuvai įstoti į šias bylas;
2.20. analizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų rengiamų ar priimtų teisės aktų galimą poveikį vidaus prekybai, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
2.21. rengia ir teikia medžiagą bei pasiūlymus kitiems Ūkio ministerijos administracijos padaliniams, atsakingiems už Ūkio ministerijos prioritetų, strateginio veiklos plano Įgyvendinimo bei metinės veiklos ataskaitų rengimą;
2.22. pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja arba dalyvauja nagrinėjant asmenų skundus ir prašymus;
2.23. konsultuoja valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, ūkio subjektus ir fizinius asmenis Skyriaus kompetencijos klausimais;
2.24. Departamento direktoriaus pavedimu dalyvauja ir atstovauja posėdžiuose, pasitarimuose svarstant Skyriaus funkcijoms priskirtus klausimus;
2.25. dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
2.26. atlieka kitus Ūkio ministerijos vadovybės pavedimus, susijusius su Skyriui priskirta kompetencija.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-31