Programinio valdymo skyriaus veiklos sritys (funkcijos)

1. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai:

1.1. koordinuoti Strateginio valdymo procesą Ūkio ministerijoje, Ūkio ministerijai
pavaldžiose biudžetinėse įstaigose ir ūkio ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiose
įstaigose, kurios dalyvauja įgyvendinant Ūkio ministerijos strateginius veiklos planus;
1.2. organizuoti Ūkio ministerijos strateginio veiklos plano rengimą, Ūkio ministerijos ir Ūkio ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų metinių planų rengimą ir stebėti jų įgyvendinimą;
1.3. koordinuoti Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių rengimą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės svarbiausių metinių darbų rengimą ir stebėti jų įgyvendinimą;
1.4. organizuoti Ukio ministerijos valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms,
planavimą.

2. Įgyvendindamas šiuos uždavinius, skyrius atlieka šias funkcijas:

2.1. rengia ir teikia pasiūlymus dėl Strateginio valdymo proceso kūrimo, tobulinimo ir įgyvendinimo Ūkio ministerijoje, Ūkio ministerijai pavaldžiose biudžetinėse įstaigose ir ūkio ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiose įstaigose, kurios dalyvauja įgyvendinant Ukio
ministerijos strateginius veiklos planus;
2.2. rengia strateginius planavimo dokumentus ir koordinuoja (organizuoja) jų įgyvendinimą:
2.2.1. inicijuoja Ūkio ministerijos administracijos padalinių ir Ūkio ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų pasiūlymų dėl Ūkio ministerijos strateginio veiklos plano projekto pateikimą, juos vertina, apibendrina ir rengia Ūkio ministerijos strateginio veiklos plano projektą;
2.2.2. stebi ir vertina Ūkio ministerijos strateginio veiklos plano įgyvendinimą, rengia metinę veiklos ataskaitą ir ją skelbia Ūkio ministerijos interneto svetainėje;
2.2.3. organizuoja Ūkio ministerijos ir Ūkio ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų metinių veiklos planų rengimą, stebi ir vertina jų įgyvendinimą;
2.2.4. teikia ūkio ministrui tvirtinti Ūkio ministerijos ir biudžetinių įstaigų prie Ūkio ministerijos strateginius ir metinius veiklos planus, Ūkio ministerijos internete svetainėje skelbia Ūkio ministerijos strateginius ir metinius veiklos planus;
2.2.5. vertina ūkio ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų ir kitų juridinių asmenų, kurie dalyvauja įgyvendinant Ūkio ministerijos strateginius veiklos planus, metinių veiklos planų projektus;
2.2.6. dalyvauja rengiant (atnaujinant) Valstybės pažangos strategiją „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030", patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015 „Dėl Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030" patvirtinimo", Nacionalinio saugumo strategiją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. IX-907 „Dėl Nacionalinio saugumo strategijos patvirtinimo", ir ilgalaikes nacionalinį saugumą stiprinančias programas, kitas Lietuvos Respublikos Seimo tvirtinamas strategijas, 2014-2020 metų nacionalinę pažangos programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482 „Dėl 2014-2020 metų nacionalinės pažangos programos patvirtinimo", Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais tvirtinamas plėtros programas, tarpinstitucinius veiklos planus ir kitus planavimo dokumentus, ministrų įsakymais tvirtinamus veiksmų planus;
2.2.7. organizuoja planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir ataskaitų pateikimą ūkio ministrui, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrams ir Ūkio ministerijos kancleriui (toliau - Ūkio ministerijos vadovybė), planavimo dokumentų įgyvendinimą koordinuojančioms ministerijoms ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai (išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktais už konkrečių planavimo dokumentų stebėseną ir ataskaitų parengimą yra paskirtas kitas Ūkio ministerijos administracijos padalinys);
2.3. derina Ūkio ministerijos ir ūkio ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų detaliąsias sąmatas;
2.4. dalyvauja rengiant (atnaujinant) Ūkio ministerijos viešųjų pirkimų planą;
2.5. organizuoja ūkio ministrui pavestų valdymo sričių valstybės investicijų projektų rengimą (taip pat ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis remiamus investicinius projektus), juos vertina ir pateikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai;
2.6. organizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių pagal Ūkio ministerijos kompetenciją rengimą, vykdo jų įgyvendinimo stebėseną ir teikia ataskaitas apie jų įgyvendinimą Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai;
2.7. organizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės metinių svarbiausių darbų pagal Ūkio ministerijos kompetenciją rengimą, vykdo jų įgyvendinimo stebėseną ir teikia ataskaitą apie jų įgyvendinimą Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai;
2.8. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl ekonomikos plėtros krypčių, dalyvavimo tarptautinėse programose, skatinančiose ūkio plėtrą ir įvairių sričių bendradarbiavimą, dalyvauja konferencijose ekonomikos ir technikos klausimais;
2.9. dalyvauja rengiant, įgyvendinant ir administruojant Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtus Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis finansuojamus programinius dokumentus ir projektus;
2.10. organizuoja Ūkio ministerijos strateginio veiklos plano projekto ir ūkio ministerijos strateginio veiklos plano įgyvendinimo aptarimus Strateginio planavimo darbo grupėje;
2.11. metodiškai konsultuoja Ūkio ministerijos administracijos padalinių, Ūkio ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų ir ūkio ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų, kurios dalyvauja įgyvendinant Ūkio ministerijos strateginius veiklos planus, valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau - darbuotojai), strateginio valdymo ir valstybės investicijų projektų rengimo klausimais, aprūpina reikalinga metodine medžiaga;
2.12. dalyvauja pasitarimuose ir posėdžiuose, svarstant Ūkio ministerijos strateginio veiklos plano rengimo, įgyvendinimo ir kitus (tarp jų ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo) klausimus, susijusius su Skyriaus atliekamomis funkcijomis.
2.13. vykdo kitus Ūkio ministerijos vadovybės ir Departamento direktoriaus pavedimus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-31