Projektų valdymo skyriaus veiklos sritys (funkcijos)

1. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra:

1.1. koordinuoti projektų valdymo procesą pagal projektų valdymo procesų aprašą ir metodiką Ūkio ministerijoje ir Ūkio ministerijai pavaldžiose biudžetinėse įstaigose, ūkio ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiose įstaigose, kurios dalyvauja įgyvendinant Ūkio ministerijos
strateginius veiklos planus;
1.2. koordinuoti Ūkio ministerijos ir ūkio ministrui pavestų valdymo sričių viešojo valdymo tobulinimo procesą;
1.3. koordinuoti procesų valdymo procesą Ūkio ministerijoje pagal procesų valdymo procesą ir aprašą;
1.4. atstovauti valstybei, jai įgyvendinant turtines ir neturtines teises valstybės valdomose įmonėse, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina arba akcijas valdo patikėjimo teise Ūkio ministerija (toliau - Valstybės valdomos įmonės).

2. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

2.1. rengia ir teikia pasiūlymus dėl projektų valdymo proceso kūrimo, tobulinimo ir įgyvendinimo Ūkio ministerijoje ir Ūkio ministerijai pavaldžiose biudžetinėse įstaigose;
2.1.1. vykdo periodinę projektų valdymo reguliavimo peržiūrą ir tobulinimą;
2.1.2. rengia reikalingas tvarkas, metodikas ir kitus su projektų valdymu susijusius dokumentus;
2.1.3. vykdo geros projektų valdymo praktikos sklaidą Ūkio ministerijoje, Ūkio ministerijai pavaldžiose biudžetinėse įstaigose ir ūkio ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiose viešosiose įstaigose, kitose institucijose ir įstaigose;
2.1.4. stebi naujienas, susijusias su pasauliniu projektų valdymo metodikos vystymusi, dalyvauja su Skyriaus veikla susijusiuose renginiuose ir pritaiko naujoves Ūkio ministerijoje;
2.1.5. prireikus organizuoja projektų valdymo mokymus;
2.2. vykdo Ūkio ministerijos, Ūkio ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų ir ūkio ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų, kurios dalyvauja įgyvendinant Ūkio ministerijos valdymo sričių strateginius veiklos planus, projektų inicijavimo, planavimo ir
įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą:
2.2.1. organizuoja Projektų valdymo priežiūros komiteto posėdžius ir teikia informaciją apie Ūkio ministerijos, ūkio ministrui pavestų valdymo sričių inicijuojamų ir vykdomų projektų pažangą bei projektų įgyvendinimo rizikas ir problematiką;
2.2.2. betarpiškai dirba su projektų kuratoriais ir projektų vadovais, inicijuojant, planuojant ir įgyvendinant projektus;
2.2.3. teikia metodinę pagalbą ir rekomendacijas projektų valdymo klausimais visame projekto cikle;
2.2.4. teikia techninę pagalbą projektų valdymo informacinės sistemos naudojimo klausimais;
2.2.5. projektų valdymo informacinėje sistemoje registruoja projektus, stebi ir, prireikus, koreguoja informaciją, įvedamą į projektų valdymo informacinę sistemą;
2.2.6. stebi projektų įgyvendinimo eigą, fiksuoja ir vertina tarpinius ir galutinius projektų įgyvendinimo rezultatus, identifikuoja esamas problemas ir galimas rizikas;
2.2.7. dokumentuoja projektų eigą, rezultatus ir pasiekimus;
2.2.8. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus projektus;
2.3. organizuoja Ūkio ministerijos ir ūkio ministrui pavestų valdymo sričių viešojo valdymo tobulinimo plano rengimą, stebi ir vertina jo įgyvendinimą;
2.4. rengia ir teikia pasiūlymus dėl procesų valdymo proceso kūrimo ir diegimo, tobulinimo ir įgyvendinimo Ūkio ministerijoje:
2.4.1. organizuoja procesų kūrimą ir diegimą;
2.4.2. vykdo procesų valdymo reguliavimo peržiūrą ir tobulinimą;
2.4.3. rengia reikalingas tvarkas ir kitus su procesų valdymu susijusius dokumentus;
2.4.4. vykdo geros procesų valdymo praktikos sklaidą Ūkio ministerijoje, kitose institucijose ir įstaigose;
2.4.5. prireikus organizuoja procesų valdymo mokymus;
2..5. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja valstybei, jai įgyvendinant turtines ir neturtines teises valstybės valdomose įmonėse, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina arba akcijas valdo patikėjimo teise Ūkio ministerija;
2.6. analizuoja Valstybės valdomų įmonių teikiamus finansinių ataskaitų rinkinius ir ataskaitas apie jų veiklą;
2.7. rengia ūkio ministro įsakymų projektus, kuriais:
2.7.1. vadovaudamasi Ūkio ministerija įgyvendina valstybės, kaip bendrovių akcininkės, valstybės įmonių savininkės, viešųjų įstaigų dalininkės (savininkės), teises ir pareigas;
2.7.2. turi vadovautis Ūkio ministerijos valstybės tarnautojai, išrinkti ar paskirti bendrovių kolegialių organų nariais;
2.7.3. vadovaujantis nustatomas valstybės įmonių, veikiančių ūkio ministrui pavestose valdymo srityse, vadovaujančių darbuotojų darbo užmokestis, taip pat kiekvieną ketvirtį teikia pasiūlymus Ūkio ministerijos Personalo administravimo skyriui dėl valstybės įmonių vadovų atlyginimų pastoviosios ir kintamosios dalių nustatymo;
2.7.4. reguliuojamas tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimas, nuoma ir naudojimas valstybės įmonėse ir viešosiose įstaigose, veikiančiose ūkio ministrui pavestose valdymo srityse;
2.7.5. rengia dokumentų, susijusių su dalyvavimu bendrovių visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, projektus, dalyvauja susirinkimuose, balsuoja pagal ūkio ministro suteiktus įgaliojimus, taip pat įgyvendina kitas valstybės, kaip bendrovių akcininkės, turtines ir neturtines teises;
2.7.6. koordinuoja duomenų apie Valstybės valdomų įmonių metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, taip pat kitos informacijos, susijusios su Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1052 „Dėl Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo ir koordinuojančios institucijos paskyrimo", įgyvendinimu, gavimą ir teikia šią informaciją apibendrintoms ataskaitoms rengti;
2.7.7. renka informaciją apie bendrovių, veikiančių ūkio ministrui pavestose valdymo srityse, numatomus išmokėti dividendus, teikia ją Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir kontroliuoja bendrovių apskaičiuotų dividendų išmokėjimą valstybei;
2.8. dalyvauja darbo grupėse, komisijose Ūkio ministerijoje ir kitose valstybės institucijose ir įstaigose Skyriaus kompetencijos klausimais;
2.9. vykdo kitus ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų, Ūkio ministerijos kanclerio (toliau kartu - Ūkio ministerijos vadovybė) ir Departamento direktoriaus pavedimus.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-07-29