Raimundas Baracevičius

1. Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. vadovauja Skyriui, planuoja, koordinuoja ir organizuoja Skyriaus darbą;
1.2. koordinuoja ministerijos kompiuterizuotų (informacinių) sistemų ir duomenų bazių sąveiką ir integraciją, siekiant saugaus ir kokybiško jų naudojimo;
1.3. organizuoja ministerijos kompiuterių ir telekomunikacijų tinklo priežiūrą, jo techninių ir programinių resursų paskirstymą, tinklo vartotojų prieigos teisių kontrolę, duomenų ir kompiuterinio tinklo saugą, siekdamas užtikrinti ministerijos informacinių ir telekomunikacinių technologijų prieigą ir naudojimą;
1.4. rengia informacinių ir telekomunikacinių technologijų, ir kompiuterizuotų sistemų naudojimo tvarkos aprašus bei vykdo jų laikymosi stebėseną, siekdamas efektyvaus naudojimosi informacinėmis ir telekomunikacinėmis technologijomis ir kompiuterizuotomis sistemomis;
1.5. koordinuoja informacijos tvarkymą ministerijos interneto svetainėje bei organizuoja jos struktūros tobulinimą, siekdamas užtikrinti ministerijos interneto svetainės funkcionalumą;
1.6. konsultuoja ministerijos administracijos padalinius duomenų bazių ir kompiuterizuotų sistemų projektavimo ir priežiūros klausimais, siekdamas sudaryti galimybes ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, kvalifikuotai naudotis ministerijos informacinių sistemų produktais;
1.7. organizuoja garso ir vaizdo aparatūros ir telekomunikacinės įrangos eksploatavimą, siekdamas užtikrinti kokybišką jos veikimą, vykstant renginiams ministerijoje;
1.8. sprendžia kompiuterinės, programinės ir telekomunikacinės įrangos įsigijimo klausimus, siekdamas pagerinti (užtikrinti) ministerijos ir Ūkio ministerijos viešojo sektoriaus subjektų grupės įstaigose darbo efektyvumą;
1.9. koordinuoja ryšius su Ūkio ministerijos viešojo sektoriaus subjektų grupės įstaigomis ir kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis informacinių ir telekomunikacinių technologijų klausimais;
1.10. pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja ministerijai komisijose ir darbo grupėse, kuriose sprendžiami informacinių ir telekomunikacinių technologijų klausimai;
1.11. rengia teisės aktų projektus, susijusius su informacinių ir telekomunikacinių technologijų panaudojimu ministerijoje;
1.12. vykdo kitus Departamento direktoriaus, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų, ministerijos kanclerio ir ūkio ministro su Skyriaus veikla susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai  veiklos tikslai.
 

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1 turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) fizinių mokslų studijų srities matematikos ar informatikos studijų krypties;
2.2. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;
2.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, informacinių ir telekomunikacijų technologijų eksploataciją ir plėtrą, valstybės ir savivaldybių turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, viešųjų pirkimų vykdymą reguliuojančiais teisės aktais;
2.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis priemonėmis: „MS Office“, „FineReader“, „Adobe Acrobat“;
2.5. turėti ne mažiau kaip 5 metų darbo patirtį pagal išsilavinimą ir vadovaujamojo darbo patirtį informacinių technologijų srityje;
2.6. mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti pasiūlymus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.7. pagal Skyriaus kompetenciją mokėti atlikti teisės aktų projektų analizę, rengti pastabas ir pasiūlymus dėl jų;
2.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.9. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos taisykles ir teisės aktų rengimo taisykles.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-27