Raminta Krulikauskienė

1. Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1. organizuoja skyriaus darbą, kad užtikrintų skyriui pavestų darbų ir užduočių, įgyvendinant Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos programos priemones, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus ir ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos kanclerio (toliau – Ūkio ministerijos vadovybė) pavedimus, įvykdymą kokybiškai ir laiku;
1.2. koordinuoja SVV politikos ir atskirų jos sudėtinių dalių įgyvendinimą, SVV politikos programinių ir strateginių dokumentų rengimą, įgyvendinimo kontrolę, rengia SVV priemonių finansavimo išlaidų sąmatas, analizuoja bei apibendrina informaciją apie lėšų poreikį SVV politikos priemonėms įgyvendinti ir šių lėšų panaudojimą;
1.3. koordinuoja Lietuvos ir Europos Sąjungos strateginių ir programinių dokumentų įgyvendinimą, Ūkio ministerijos administracijos padalinių, kitų ministerijų ir valstybės bei savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų veiklą, formuojant SVV politiką;
1.4. dalyvauja rengiant Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo nuostatas ir šios paramos įgyvendinimo priemones SVV srityje;
1.5. užtikrina bendradarbiavimą su verslininkus vienijančiomis organizacijomis, visuomeninėmis patariamosiomis institucijomis ir kitomis suinteresuotomis šalimis, sprendžiant SVV subjektų problemas;
1.6. dalyvauja konferencijose, seminaruose, pasitarimuose, darbo grupėse SVV politikos klausimais Lietuvoje ir Europos Sąjungos institucijose, inicijuoja taikomuosius mokslinius tyrimus ir prižiūri jų rengimo eigą;
1.7. pagal skyriaus kompetenciją Ūkio ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja Ūkio ministerijai ar skyriui;
1.8. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.9. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius Ūkio ministerijos vadovybės ir departamento direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai tikslai.
 

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo, politikos mokslų arba teisės studijų krypties;
2.2. turėti ne mažiau kaip 3 metų darbo patirties pagal išsilavinimą, iš kurių ne mažiau nei 1 metai vadovaujamo darbo;
2.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu;
2.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer;
2.5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reguliuojančiais SVV, valstybės pagalbos SVV subjektams teikimo tvarką ir apribojimus, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, dokumentų tvarkymo, apskaitos ir rengimo taisyklėmis;
2.6. išmanyti teisės aktų projektų rengimo metodinius reikalavimus ir mokėti juos taikyti rengiant teisės aktų projektus;
2.7. gebėti apibendrinti ir analizuoti informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus verslumo skatinimo, viešųjų paslaugų SVV užtikrinimo ir SVV plėtros klausimais;
2.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-31