Ramunė Genienė

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
1.1. vykdo finansų kontrolę pagal skyriaus vedėjo pavedimu priskirtas ministerijos įgyvendinamas programas (priemones), finansuojamas iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos (toliau – ES) techninės paramos, ES fondų, ES kitos paramos lėšų: tikrina, ar dokumentai tinkamai sutvarkyti ir atitinka nustatytus reikalavimus, ar juose yra būtini rekvizitai, ar ministerijos dokumentai yra vizuoti, surašyti ir (ar) pasirašyti asmenų, turinčių teisę surašyti ir (ar) pasirašyti apskaitos dokumentus, įvertina pagal patvirtintą asignavimų planą lėšų pakankamumą, priskiria ministerijos išlaidas atitinkamoms programoms, jų priemonėms, valstybės funkcijoms, finansavimo šaltiniams, ekonominės klasifikacijos straipsniams, investicinius projektus ir kitus papildomus išlaidų klasifikatorius;
1.2. užtikrina, kad visi dokumentai ir kita informacija, reikalinga buhalterinei apskaitai tvarkyti ir ataskaitoms rengti, būtų tinkamai įforminti ir laiku pateikti centralizuotos apskaitos įstaigai, o jeigu dokumentai įforminti netinkamai ir nėra galimybių operatyviai pašalinti trūkumus, apie tai informuoja skyriaus vedėją;
1.3. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos išorės projektų veikloje;
1.4. analizuoja ministerijos valdymo išlaidų naudojimą ir teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl efektyvesnio valstybės biudžeto lėšų naudojimo;
1.5. pagal kompetenciją analizuoja ministerijos viešųjų pirkimų, finansavimo, pavedimo vykdymo, dotacijų skyrimo sutarčių vykdymą, prireikus apibendrintą informaciją teikia skyriaus vedėjui;
1.6. dalyvauja rengiant finansinės paramos ir bendrojo finansavimo grąžintų, grąžintinų sumų, nurašytų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis padengtų skolų ataskaitą;
1.7. atlieka Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų (toliau – VBAM) ir finansų valdymo  „Microsoft Dynamics NAV“sistemų naudotojo funkcijas pagal priskirtas sistemų kodavimo funkcijas;
1.8. atlieka asignavimų panaudojimo kontrolę pagal išlaidų programas, finansavimo šaltinius ir ekonominės klasifikacijos straipsnius, kad valstybės biudžeto asignavimai būtų naudojami pagal numatytą paskirtį, gresiant išlaidų sąmatos ekonominės klasifikacijos straipsnių pereikvojimui, informuoja skyriaus vedėją;
1.9. informuoja skyriaus vedėją apie kylančias problemas, susijusias su tiesioginių pareigų atlikimu, arba galimą jų atsiradimą dirbant, teikia pasiūlymus dėl finansų kontrolės sistemos tobulinimo ir finansų valdymo, darbo organizavimo;
1.10. dalyvauja ministerijos turto ir įsipareigojimų inventorizacijoje;
1.11. rengia ir išduoda ministerijos ar jos reguliavimo sričiai priklausančių (priklausiusių) ūkio subjektų valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, kurių darbo užmokesčio apskaičiavimo dokumentai saugomi ministerijos archyve, pažymas apie jų gautas pajamas ir pažymas apie draudžiamąsias pajamas pensijai skirti;
1.12. formuoja ir tvarko su pavestų funkcijų atlikimu susijusias nomenklatūrines bylas, saugo jas ir užtikrina, kad šie dokumentai būtų prieinami turinčioms teisę juos tikrinti institucijoms ir asmenims, nustatyta tvarka ir terminais dokumentus perduoda į ministerijos archyvą;
1.13. laiku ir kokybiškai vykdo kitus su skyriaus veikla susijusius nenuolatinio pobūdžio ministerijos skyriaus vedėjo pavedimus žodžiu ir raštu, siekdamas strateginių ministerijos tikslų įgyvendinimo, ir asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą;
1.14. skyriaus vedėjo nurodymu atlieka kitam skyriaus valstybės tarnautojui (darbuotojui) pavestas funkcijas jo atostogų, komandiruotės arba ligos laikotarpiu.

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 
2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, finansų arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;
2.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį finansų valdymo ir finansų kontrolės srityje;
2.3. išmanyti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykių reguliavimą, inventorizacijos tvarką, tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisykles, valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais ES finansinės paramos programų ir ES struktūrinių fondų administravimą;
2.4. mokėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles;
2.5. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
2.6. mokėti dirbti su biudžeto ir finansų valdymo sistemos „Microsoft Dynamics NAV“ ir Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos (VBAMS) programomis;
2.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,Riboto naudojimo“.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-08-23