Rasa Mačiulytė

1. Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1. dalyvauja rengiant teisės aktų ir kitų dokumentų dėl ES struktūrinės paramos finansinėmis priemonėmis planavimo ir administravimo bei finansinės paramos smulkiajam ir vidutiniam verslui (toliau – SVV) projektus, rengia pastabas, pasiūlymus juos derinant, pagal kompetenciją vykdo 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014)6397 (toliau – Veiksmų programa) įgyvendinimo priežiūrą;
1.2. atlieka lėšų išmokėjimo kontroliuojančiųjų fondų, finansinių priemonių valdytojams bei visuotinių dotacijų priemonių valdytojams teisės aktų ir sutarčių nustatyta tvarka veiksmus;
1.3. atlieka veiksmus, reikalingus sudaryti priežiūros komitetus ir atlieka priežiūros komitetų sekretoriaus funkcijas;
1.4. atlieka reikiamus veiksmus tvarkant informaciją apie grąžintinas lėšas, susidariusias įgyvendinant finansines priemones, į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą;
1.5. pagal kompetenciją atlieka veiksmus, reikalingus tinkamam finansinių priemonių įgyvendinimui ir priežiūrai užtikrinti (dalyvauja atliekant išankstinį finansinių priemonių vertinimą ir teikiant pasiūlymus dėl finansinių priemonių įgyvendinimo būdo, rengia arba dalyvauja rengiant priemonių įgyvendinimo planą, teikia pasiūlymus dėl finansinių priemonių įgyvendinimo būdo, rengia arba dalyvauja rengiant kriterijus, nustatančius galutinių naudos gavėjų finansavimo ir (ar) veiklų įgyvendinimo sąlygas, pagal kompetenciją teikia pasiūlymus, rengiant Veiksmų programos priedą ir jo pakeitimus, dalyvauja derinant finansavimo sąlygas, atliekant finansines priemones apimančio projekto atranką, kartu su vadovaujančiąja institucija derina ir sudaro finansavimo sutartį ir atlieka kitus teisės aktų nustatytus veiksmus);
1.6. pagal kompetenciją užtikrina, kad ES struktūrinių fondų lėšos nebūtų prarastos ir būtų pasiekti Veiksmų programos veiklos peržiūros plane nustatyti rodikliai;
1.7. teikia pastabas dėl sutarčių, kurios sudaromos ūkio ministrui skyrus ES struktūrinę paramą finansinėms priemonėms įgyvendinti;
1.8. dalyvauja nagrinėjant juridinių ir fizinių asmenų skundus, prašymus ir kitus raštus dėl ES struktūrinės paramos SVV plėtrai skyrimo bei paramos finansinėmis priemonėmis;
1.9. kaupia ūkio ministrui, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrams, Ūkio ministerijos kancleriui, Ūkio ministerijos administracijos padaliniams teikiamą informaciją apie ES struktūrinės paramos SVV plėtrai planavimą ir administravimą bei paramą finansinėmis priemonėmis;
1.10. dalyvauja viešinant ES struktūrinės paramos finansines priemones įvairiuose renginiuose ir žiniasklaidos priemonėse, rengia ar dalyvauja rengiant informacinę medžiagą apie šias priemones, pagal kompetenciją rengia ir atnaujina informaciją, skirtą galimiems ir (arba) esamiems pareiškėjams, projektų vykdytojams ir visuomenei;
1.11. dalyvauja planuojant ES struktūrinių fondų ir nacionalines lėšas, skiriamas projektams finansuoti; dalyvauja rengiant ir teikiant planuojamų pripažinti deklaruotinomis EK išlaidų prognozes pagal administruojamus Veiksmų programos prioritetus ir priemones;
1.12. dalyvauja rengiant ES struktūrinės paramos panaudojimo ir kitas ataskaitas (dalyvauja teikiant vadovaujančiai institucijai informaciją, kurios reikia metinei, galutinei Veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitoms ir Lietuvos Respublikos partnerystės sutarties, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. C(2014)4234, įgyvendinimo pažangos ataskaitai rengti);
1.13. bendradarbiauja su kitais Ūkio ministerijos administracijos padaliniais, valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis ES struktūrinės paramos klausimais;
1.14. dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.15. dalyvauja plėtojant bendradarbiavimą su atitinkamomis užsienio valstybių ir tarptautinėmis finansų institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis paramos finansinėmis priemonėmis klausimais, siekdamas pagerinti įmonių priėjimą prie finansavimo šaltinių, pagal kompetenciją užtikrina bendradarbiavimą su socialiniais ir ekonominiais partneriais;
1.16. dalyvauja rengiant ir tobulinant valstybės remiamo arba valstybės vardu vykdomo draudimo priemonių schemas, rengia su tuo susijusių teisės aktų projektus, dalyvauja koordinuojant jų įgyvendinimą, dalyvauja derinant su Europos Komisija valstybės pagalbos schemas, kad būtų formuojama racionali ir efektyvi verslo rinkų plėtros paramos sistema;
1.17. vadovaujančiosios institucijos prašymu teikia derinti pagal kompetenciją rengiamus dokumentų, reglamentuojančių Veiksmų programos įgyvendinimą ir susijusių su vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atliekamų funkcijų įgyvendinimu, projektus;
1.18. pagal kompetenciją vykdo dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją;
1.19. tikrina, kad projektai, atsižvelgiant į ES teisės aktuose numatytas išimtis, būtų įgyvendinami toje teritorijoje, kuri numatyta Veiksmų programoje;
1.20. užtikrina, kad ES struktūrinių fondų lėšos nebūtų prarastos pagal reglamento (ES) Nr. 1303/2013 136 straipsnio nuostatas ir būtų pasiekti Veiksmų programos veiklos peržiūros plane nustatyti rodikliai;7.20. užtikrina audito seką, saugo gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurie susiję su veiksmų programos administravimu ir kurių reikia audito sekai užtikrinti;
1.21. atlieka kitus su skyriaus veikla susijusius departamento direktoriaus, skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai tikslai;
1.22. pavaduoja skyriaus vedėją jo nesant.

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo, teisės arba viešojo administravimo studijų krypties;
2.2. turėti 1 metų darbo pagal išsilavinimą patirtį;
2.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
2.4. mokėti dirbti su šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS PowerPoint“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“, mokėti naudotis elektroninėmis informacijos ieškos ir platinimo sistemomis;
2.5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais Lietuvos Respublikos bei ES teisės aktais ir kitais dokumentais, reguliuojančiais ES struktūrinės paramos planavimą, įgyvendinimą ir kontrolę, taip pat teisės aktais, reguliuojančiais verslą, inovacijas, su pagrindiniais ES inovacijų ir valstybės pagalbos sričių teisės aktais, išmanyti dokumentų rengimo taisykles ir teisės aktų projektų rengimo metodinius reikalavimus;
2.6. būti susipažinęs su ES struktūrinės paramos administravimo institucine sistema Lietuvoje;
2.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.8. mokėti apibendrinti, analizuoti informaciją.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-09-01