Remigijus Kabečius

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
1.1. dalyvauja formuojant SVV politiką ir koordinuojant priemonių, susijusių su verslumo skatinimu (tikslinės grupės – moterų, mokinių), įgyvendinimą, vykdo skyriaus viešuosius pirkimus, rengia teisės aktų keitimo projektus, vertina Europos Sąjungos ir kitų užsienio valstybių SVV plėtros praktiką;
1.2. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Lietuvos ir Europos Sąjungos strateginius ir programinius dokumentus verslumo skatinimo ir SVV plėtros srityje;
1.3. teikia pasiūlymus dėl Europos Sąjungos fondų lėšų planavimo ir administravimo, priemonių įgyvendinimo plano ir jo pakeitimų, projektų atrankos kriterijų ir jų pakeitimų, teikia informaciją atsakingiems Ūkio ministerijos administracijos padaliniams apie SVV politikos tikslų pasikeitimus, dėl kurių gali atsirasti būtinybė keisti atrankos kriterijus, dokumentus ir teisės aktus, susijusius su Europos Sąjungos fondų planavimu ir administravimu, dalyvauja verslo srities projektų, kuriuos numatoma finansuoti Europos Sąjungos fondų ir (ar) valstybės biudžeto lėšomis, atrenkamų konkurso būdu, vertinimo rezultatų bei skundų, kuriuose skundžiami įgyvendinančiųjų institucijų sprendimai dėl paraiškų atmetimo, nagrinėjime, užtikrina audito seką, saugo pagal kompetenciją gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurie susiję su veiksmų programos administravimu ir kurių reikia audito sekai užtikrinti;
1.4. dalyvauja skyriui palaikant ryšius su užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis bei institucijomis verslumo skatinimo ir SVV plėtros klausimais, padeda rengti bendradarbiavimo su užsienio valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis verslo srityje sutartis bei kitus su tuo susijusius dokumentus, kad būtų užtikrintas bendradarbiavimas formuojant SVV politiką;
1.5. nagrinėja, įvertina ir rengia atsakymus į valstybės institucijų ir įstaigų, asmenų paklausimus ir kitus raštus;
1.6. organizuoja konferencijas, seminarus, pasitarimus, kitus renginius ir darbo grupes verslumo skatinimo ir SVV plėtros klausimais ir juose dalyvauja, rengia ir vykdo verslumo skatinimo ir SVV plėtros projektus, rengia informacinę medžiagą;
1.7. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius departamento direktoriaus, skyriaus vedėjo ir skyriaus patarėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos strateginiai tikslai.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
2.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo, politikos mokslų arba teisės studijų krypties;
2.2. turėti ne mažiau kaip 2 metų darbo patirties pagal išsilavinimą;
2.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
2.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer;
2.5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reguliuojančiais SVV, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, dokumentų tvarkymo, apskaitos ir rengimo taisyklėmis;
2.6. išmanyti teisės aktų projektų rengimo metodinius reikalavimus ir mokėti juos taikyti rengiant teisės aktų projektus;
2.7. gebėti apibendrinti ir analizuoti informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus;
2.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-02-19