Renaldas Čiužas

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. koordinuoja  valstybės turizmo, kurortų ir kurortinių teritorijų plėtros politikos formavimą, inicijuoja Lietuvos Respublikos įstatymų ir įgyvendinamųjų teisės aktų, reikalingų Skyriaus uždaviniams įgyvendinti, projektus;
1.2. organizuoja ir koordinuoja strateginį Lietuvos turizmo veiklos planavimą, strateginio planavimo dokumentų rengimą ir jų įgyvendinimą;
1.3. teikia pasiūlymus Lietuvos Respublikos ūkio ministrui, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrams, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos kancleriui (toliau – Ministerijos vadovybė) dėl turizmo, kurortų ir kurortinių teritorijų plėtros politikos formavimo,  valstybinės reikšmės turizmo, rekreacijos ir kurortų infrastruktūros projektų įgyvendinimo ir kitais klausimais pagal Skyriaus kompetenciją;
1.4. teikia siūlymus Ministerijos vadovybei dėl teisės aktų, priskirtų Skyriaus kompetencijai, tobulinimo;
1.5. organizuoja viešųjų įstaigų turizmo informacijos ir rinkodaros veiklai plėtoti steigimą;
1.6. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių diplomatinėmis atstovybėmis turizmo, kurortų ir kurortinių teritorijų plėtros politikos arba kitoje su Skyriaus kompetencija susijusioje srityje;
1.7. dalyvauja turizmo politiką formuojančių ES ir tarptautinių institucijų veikloje, Ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja Ūkio ministerijai tarptautinių ir tarpžinybinių darbo grupių veikloje;
1.8. Ministerijos vadovybės pavedimu organizuoja ir koordinuoja Lietuvos Respublikos atstovavimą dalyvaujant ES ir kitų tarptautinių institucijų veikloje pagal Skyriaus kompetenciją;
1.9. dalyvauja Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos ar kitų ministerijų sudaromose darbo grupėse, kuriose nagrinėjami Skyriui priskirtini klausimai, siekiant šioms darbo grupėms suformuluotų (pavestų) tikslų bei vykdant jų užduotis;
1.10. dalyvauja planuojant Skyriaus kompetencijai priskirtas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimo priemones;
1.11. dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.12. pagal Skyriaus kompetenciją koordinuoja turizmo srities sutarčių ir susitarimų rengimą ir įgyvendinimą, taikomųjų mokslinių tyrimų, studijų, analizių vykdymą;
1.13. organizuoja Skyriaus darbą, nustatydamas Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – Skyriaus darbuotojai), darbo sritis ir paskirdamas jiems užduotis, kontroliuoja atliekamų užduočių ir pavedimų vykdymą;
1.14. rūpinasi tinkamų darbo sąlygų Skyriaus darbuotojams sudarymu ir jų kvalifikacijos tobulinimu;
1.15. teikia pasiūlymus Ministerijos vadovybei dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo ar tarnybinių (drausminių) nuobaudų jiems skyrimo, jų kvalifikacijos ir profesinių įgūdžių tobulinimo, kad būtų užtikrintas sklandus Skyriaus darbas ir atliekamų funkcijų kokybė;
1.16. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius Ministerijos vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai tikslai.
1.17. nesant Skyriaus vedėjo darbe jo atostogų, komandiruotės arba ligos laikotarpiu, Skyriaus vedėjo funkcijas atlieka Skyriaus patarėjas.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1 turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), socialinių mokslų studijų srities;
2.2. turėti ne mažiau kaip 5 metų patirtį turizmo srityje ir ne mažiau kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį;
2.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais Lietuvos Respublikos, reguliuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbą, įstatymų ir kitų teisės aktų projektų rengimą, reikalingais Skyriaus funkcijoms tinkamai vykdyti;
2.4. būti susipažinusiam su pagrindinėmis Europos Sąjungos steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis Europos Sąjungos įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, kitas nuostatas ir išmanyti Europos Sąjungos teisės aktų perkėlimą į nacionalinę teisę;
2.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
2.6. išmanyti dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje;
2.7. mokėti dirbti MS Office kompiuterinėmis programomis, MS Windows operacine sistema. Mokėti naudotis dokumentų valdymo, elektroninėmis informacijos ieškos ir platinimo sistemomis;
2.8. mokėti anglų ir kitą užsienio kalbą (rusų, vokiečių ar prancūzų) ne mažesnio kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-27