Renata Adomavičienė

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1. dalyvauja rengiant teisės aktų ir kitų dokumentų, reikalingų finansinėms priemonėms naudojant ES struktūrinių fondų paramą ar nacionalines lėšas įgyvendinti, projektus, rengia pastabas ir išvadas juos derinant, nagrinėja ir dalyvauja aptariant kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtus teisės aktų projektus, kad būtų užtikrintas tinkamas ES struktūrinių fondų paramos planavimas ir naudojimas pagal finansines priemones;
1.2. dalyvauja komitetų, komisijų ir darbo grupių, susijusių su ES struktūrinių fondų parama, darbe;
1.3. dalyvauja rengiant ES struktūrinės paramos panaudojimo ir kitas ataskaitas (dalyvauja teikiant vadovaujančiai institucijai informaciją, kurios reikia metinei ir galutinei 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014)6397 (toliau – Veiksmų programa) įgyvendinimo ataskaitoms ir Lietuvos Respublikos partnerystės sutarties, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. C(2014)4234 sutarties įgyvendinimo pažangos ataskaitai rengti), taip pat kaupia, apdoroja ir teikia Ūkio ministerijos administracijos padaliniams, kitoms įgaliotoms valstybės institucijoms ir įstaigoms informaciją apie ES struktūrinių fondų paramos panaudojimo smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) plėtrai politiką;
1.4. bendradarbiauja su suinteresuotomis Lietuvos Respublikos, ES, užsienio valstybių institucijomis ir įstaigomis ES struktūrinių fondų paramos klausimais, suinteresuotoms valstybės institucijoms ir įstaigoms teikia reikiamą informaciją, rengia atsakymus į juridinių ir fizinių asmenų raštus, siekdamas užtikrinti pasikeitimą informacija, užtikrina bendradarbiavimą su socialiniais ir ekonominiais partneriais;
1.5. atlieka veiksmus, reikalingus priežiūros komitetų sudarymui ir priežiūros komitetų sekretoriaus funkcijas;
1.6. tvarko informaciją apie grąžintinas į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą lėšas, susidariusias įgyvendinant finansines priemones, ir atlieka reikalingus veiksmus, siekiant susigražinti išmokėtas lėšas;
1.7. dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.8. vadovaujančiosios institucijos prašymu teikia derinti pagal kompetenciją rengiamus dokumentų, reglamentuojančių Veiksmų programos įgyvendinimą ir susijusių su vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atliekamų funkcijų įgyvendinimu, projektus;
1.9. pagal kompetenciją atlieka veiksmus, reikalingus tinkamam finansinių priemonių įgyvendinimui ir priežiūrai užtikrinti (dalyvauja atliekant išankstinį finansinių priemonių vertinimą ir teikiant pasiūlymus dėl finansinių priemonių įgyvendinimo būdo, rengia arba dalyvauja rengiant priemonių įgyvendinimo planą, teikia pasiūlymus dėl finansinių priemonių įgyvendinimo būdo, rengia arba dalyvauja rengiant kriterijus, nustatančius galutinių naudos gavėjų finansavimo ir (ar) veiklų įgyvendinimo sąlygas, pagal kompetenciją teikia pasiūlymus, rengiant Veiksmų programos priedą ir jo pakeitimus, dalyvauja derinant finansavimo sąlygas, atliekant finansines priemones apimančio projekto atranką, kartu su vadovaujančiąja institucija derina ir sudaro finansavimo sutartį ir atlieka kitus teisės aktų nustatytus veiksmus);
1.10. pagal kompetenciją vykdo dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją;
1.11. užtikrina, kad projektai, atsižvelgiant į ES teisės aktuose numatytas išimtis, būtų įgyvendinami toje teritorijoje, kuri numatyta Veiksmų programoje;
1.12. užtikrina, kad ES struktūrinių fondų lėšos nebūtų prarastos pagal reglamento (ES) Nr. 1303/2013 136 straipsnio nuostatas ir būtų pasiekti Veiksmų programos veiklos peržiūros plane nustatyti rodikliai;  
1.13. pagal skyriaus kompetenciją registruoja struktūrinės paramos kompiuterinėje informacinėje valdymo ir priežiūros sistemoje informaciją apie atliekamus veiksmus ir esant poreikiui dalyvauja kuriant ir plėtojant šią sistemą;
1.14. užtikrina audito seką, saugo gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurie susiję su veiksmų programos administravimu ir kurių reikia audito sekai užtikrinti;
1.15. pagal kompetenciją dalyvauja kuriant ir plėtojant ES struktūrinių fondų svetainę, pagal kompetenciją skelbia ir atnaujina joje informaciją, skirtą galimiems ir (arba) esamiems pareiškėjams, projektų vykdytojams ir visuomenei;
1.16. dalyvauja nagrinėjant juridinių ir fizinių asmenų skundus, prašymus ir kitus raštus dėl ES struktūrinės paramos SVV plėtrai skyrimo bei paramos finansinėmis priemonėmis;
1.17. vykdo kitus su skyriaus veikla susijusius departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai tikslai.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2.2. turėti ne mažiau kaip 2 metų darbo su ES struktūriniais fondais patirtį;
2.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
2.4. mokėti dirbti su šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Office“, „Internet Explorer“; mokėti naudotis elektroninėmis informacijos ieškos ir platinimo sistemomis;
2.5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, strateginį planavimą, Lietuvos Respublikos bei ES teisės aktais ir kitais dokumentais, reguliuojančiais ES struktūrinių fondų paramos administravimą, išmanyti dokumentų tvarkymo, apskaitos ir rengimo taisykles;
2.6. būti susipažinęs su ES struktūrinių fondų paramos administravimo institucine sistema Lietuvoje;
2.7. išmanyti teisės aktų projektų rengimo metodinius reikalavimus;
2.8. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.9. mokėti apibendrinti ir analizuoti informaciją, rengti išvadas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-27