Renata Čitavičienė

1.Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

1.1. atlieka funkcijas, susijusias su dalyvavimu formuojant valstybės ES struktūrinės paramos MTEP ir inovacijų politiką, koordinuojant jos įgyvendinimą;
1.2. dalyvauja rengiant teisės aktus ir kitus dokumentus, susijusius su ES struktūrinės paramos MTEP bei inovacijų srityse planavimu ir administravimu, integravimu į  inovacijų politikos strateginius dokumentus;
1.3. rengia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo prioritetinių priemonių, susijusių su ES struktūrinės pramos MTEP ir inovacijų politika, vykdo arba dalyvauja vykdant atskiras šios programos įgyvendinimo prioritetines priemones;
1.4. skyriaus kompetencijos ribose teikia pastabas, pasiūlymus teisės aktų ir kitų programų projektams, susijusiems su ES struktūrinės paramos priemonėmis, MTEP bei inovacijų srityse, pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja koordinuojant jų įgyvendinimą, vykdo arba dalyvauja vykdant atskiras šių programų priemones;
1.5. nustatyta tvarka ir pagal poreikį dalyvauja vertinant ir (ar) nustatant projektų atrankos kriterijus ir (ar) renkant prioritetinius MTEP ir inovacijų sričių projektus, pateiktus finansuoti ES struktūrinės paramos lėšomis pagal Ūkio ministerijos kompetencijos priemones;
1.6. pagal skyriaus kompetenciją ir poreikį teikia pastabas dėl sutarčių, kurios sudaromos ūkio ministrui skyrus ES struktūrinę paramą MTEP ir inovacijų sričių projektams, nagrinėja pasiūlymus dėl tokių paramos sutarčių keitimo ar nutraukimo;
1.7. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja nagrinėjant juridinių ir fizinių asmenų skundus, susijusius su ES struktūrinės paramos MTEP ir inovacijų srityse planavimu ir administravimu, rengia ir derina atsakymus į juos;
1.8. kaupia, apdoroja ir nustatyta tvarka ūkio ministrui, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrams, Ūkio ministerijos kancleriui (toliau – Ūkio ministerijos vadovybė), Ūkio ministerijos administracijos padaliniams, kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms teikia informaciją apie kitų ES valstybių praktiką naudojant ES struktūrinių fondų paramą MTEP ir inovacijų srityse;
1.9. nustatyta tvarka viešina ar dalyvauja viešinant ES struktūrinės paramos priemones MTEP ir inovacijų srityse įvairiuose renginiuose ir žiniasklaidos priemonėse, rengia ar dalyvauja rengiant informacinę medžiagą;
1.10. pagal skyriaus kompetenciją ir prireikus dalyvauja rengiant ES struktūrinės paramos MTEP ir inovacijų srityse panaudojimo ir kitas ataskaitas;
1.11. pagal skyriaus kompetenciją bendradarbiauja su kitais Ūkio ministerijos administracijos padaliniais, valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis ES struktūrinės paramos klausimais;
1.12. organizuoja arba dalyvauja organizuojant konferencijas, seminarus, pasitarimus ES struktūrinės paramos MTEP ir inovacijų politikos klausimais;
1.13. pagal skyriaus kompetenciją rengia arba dalyvauja rengiant įvairią informacinę medžiagą, susijusią su ES struktūrinės paramos MTEP ir inovacijų politikos klausimais, Ūkio ministerijos vadovybei ir Ūkio ministerijos administracijos padalinių vadovams;
1.14. skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja darbo grupėse Ūkio ministerijoje ir kitose valstybės institucijose ir įstaigose ES struktūrinės paramos MTEP ir inovacijų politikos klausimais;
1.15. vykdo kitus skyriaus vedėjo su ES struktūrinės paramos MTEP ir inovacijų politikos klausimais susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai tikslai.

2. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo studijų krypties arba fizinių mokslų studijų srities fizikos, matematikos ar statistikos studijų krypties;
2.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, ES teisės aktus, susijusius su šias pareigas einančio darbuotojo funkcijomis, būti susipažinus su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos darbą;
2.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos bei ES teisės aktais ir kitais dokumentais, reguliuojančiais ES struktūrinės paramos administravimą bei paramos verslo ir mokslo bendradarbiavimo, MTEP ir inovacijų plėtrai teikimą;
2.4. būti susipažinusiam su ES struktūrinės paramos administravimo institucine sistema Lietuvoje;
2.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
2.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Adobe Reader, Internet Explorer;
2.7. išmanyti teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas ir dokumentų rengimo taisykles, strateginio planavimo metodus;
2.8. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-27