Rima Ambrazevičienė

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1.1. nagrinėja ES parengtų viešųjų pirkimų teisės aktų projektus, rengia Lietuvos Respublikos pozicijas dėl pasiūlymų priimti ES teisės aktą ar kitą ES dokumentą dėl viešųjų pirkimų reguliavimo, analizuoja galimą jų poveikį Lietuvos viešųjų pirkimų sistemai ir rengia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
1.2. dalyvauja rengiant viešuosius pirkimus reguliuojančių įstatymų ir su jų įgyvendinimu susijusių teisės aktų projektus, kad būtų užtikrintas ES ir Lietuvos viešųjų pirkimų politikos kryptis ir strateginius tikslus atitinkantis teisinis reguliavimas;
1.3. nagrinėja ir teikia išvadas dėl Lietuvos Respublikos ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų norminių teisės aktų projektų, kuriuose reguliuojami klausimai, susiję su viešaisiais pirkimais, siekiant jų suderinamumo su viešuosius pirkimus reguliuojančiais teisės aktais;
1.4. dalyvauja rengiant teisės aktų projektus dėl ES teisės aktų dėl skatinimo naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones įgyvendinimo;
1.5. analizuoja ir apibendrina teisės aktų taikymo praktiką pagal šiai pareigybei priskirtas funkcijas ir rengia pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo;
1.6. rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų, ūkio subjektų, fizinių asmenų paklausimus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
1.7. nagrinėja ES Teisingumo Teisme svarstomas bylas, susijusias su viešaisiais pirkimais, siekdamas įvertinti, ar byla ir jos būsimas sprendimas galėtų būti reikšmingi Lietuvai, bei teikia savo nuomonę dėl tikslingumo Lietuvai įstoti į bylą ir pareikšti savo poziciją. Vertina ES Teisingumo Teismo sprendimus ir išaiškinimus, atsižvelgdamas į nacionalinę teisę ir praktiką, siekdamas nustatyti, ar yra nacionalinės teisės neatitikimų, ir prireikus siūlo keisti atitinkamus Lietuvos Respublikos teisės aktus;
1.8. nagrinėja naujas Europos Komisijos iniciatyvas dėl viešųjų pirkimų tobulinimo ir teikia pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo Lietuvoje;
1.9. nagrinėja Europos Komisijos auditorių išvadas ir rekomendacijas, susijusias su viešųjų pirkimų teisiniu reguliavimu ir teikia pasiūlymus dėl rekomendacijų įgyvendinimo;
1.10. dalyvauja Lietuvos stojimo į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją (toliau – EBPO) procese rengdamas reikiamą informaciją, dalyvaudamas darbo grupėse ir susitikimuose, analizuodamas EBPO rekomendacijas ir teikdamas pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo; 1.11. dalyvauja rengiant teisės aktų, užtikrinančių veiksmingą viešuosiuose pirkimuose kylančių ginčų nagrinėjimo procesą, projektus;
1.12. prižiūri Ūkio ministerijos interneto svetainės skyrių „Viešųjų pirkimų politika“, užtikrina šio skyriaus turinio atnaujinimą ir informacinį palaikymą, kad interneto svetainės lankytojai būtų informuojami apie viešųjų pirkimų srityje ES ir Lietuvos Respublikos institucijų svarstomus, priimamus ar keičiamus dokumentus, vykstančias diskusijas, kitas naujienas;
1.13. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.14. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų, Ūkio ministerijos kanclerio, Departamento direktoriaus, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Ministerijos strateginiai tikslai.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo arba teisės studijų krypties;
2.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu, Lietuvos Respublikos Seimo statutu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento“;
2.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus, reguliuojančius viešuosius pirkimus;
2.4. išmanyti dokumentų tvarkymo, apskaitos ir rengimo taisykles bei teisės aktų rengimo taisykles;
2.5. gebėti rengti Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus;
2.6. mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
2.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.8. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį teisės aktų rengimo srityje ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje; 6.9. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer;
2.10. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-27