Rima Raznauskienė

1. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas atlieka šias funkcijas:
1.1. dalyvauja formuojant verslo ir mokslo bendradarbiavimo plėtros politiką, susijusią su ES struktūrine parama;
1.2. renka ir analizuoja informaciją apie Lietuvos ir užsienio valstybių verslo ir mokslo bendradarbiavimo plėtros tendencijas ir rengia siūlymus dėl verslo ir mokslo bendradarbiavimo plėtros politikos formavimo;
1.3. dalyvauja kuriant palankią aplinką inovacijoms ir skatinant įmonių inovacinę veiklą, susijusią su ES struktūrine parama;
1.4. dalyvauja koordinuojant integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (toliau – Slėniai) kūrimąsi ir plėtrą, Slėnių programų įgyvendinimą; 1.5. dalyvauja koordinuojant mokslo ir (ar) technologijų parkų, technologinių inkubatorių veiklą;
1.6. dalyvauja koordinuojant inovacijų paramos infrastruktūros kūrimą ir plėtrą;
1.7. dalyvauja koordinuojant klasterių steigimąsi ir plėtrą;
1.8. pagal skyriaus kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktų ir kitų dokumentų, reikalingų ES struktūrinei paramai Ūkio ministerijai priskirtoje verslo ir mokslo bendradarbiavimo srityje planuoti ir administruoti, projektus, teikia pastabas, pasiūlymus ir išvadas juos derinant;
1.9. pagal skyriaus kompetenciją koordinuoja teisės aktų, susijusių su verslo ir mokslo bendradarbiavimu, įgyvendinimą;
1.10. dalyvauja rengiant verslo ir mokslo bendradarbiavimo ES struktūrinės paramos programų priemonių specialiuosius projektų atrankos kriterijus bei šių kriterijų vertinimo metodines rekomendacijas;
1.11. dalyvauja verslo ir mokslo bendradarbiavimo projektų, kuriuos numatoma finansuoti ES struktūrinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšomis, atrenkamų konkurso būdu, vertinimo rezultatų bei skundų, kuriuose skundžiami įgyvendinančiųjų institucijų sprendimai dėl paraiškų atmetimo, nagrinėjime;
1.12. pagal skyriaus kompetenciją vykdo dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją, dalyvauja kitų valstybės institucijų ir įstaigų, atsakingų už ES struktūrinės paramos įsisavinimą, komitetų, darbo grupių veikloje ir (ar) darbe;
1.13. dalyvauja vertinant ir (ar) atrenkant prioritetinius verslo ir mokslo bendradarbiavimo projektus, pateiktus finansuoti ES struktūrinės paramos lėšomis pagal Ūkio ministerijai priskirtas administruoti ES struktūrinės paramos priemones;
1.14. pagal skyriaus kompetenciją inicijuoja ir (ar) rengia ES struktūrinės paramos verslo ir mokslo bendradarbiavimo sektoriui programinių dokumentų pakeitimus, dėl kurių gali atsirasti būtinybė keisti projektų atrankos kriterijus;
1.15. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja nagrinėjant juridinių ir fizinių asmenų skundus bei nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, susijusius su ES struktūrinės paramos verslo ir mokslo bendradarbiavimo sektoriui planavimu, rengia atsakymus į juos;
1.16. pagal skyriaus kompetenciją kaupia, analizuoja ir teikia informaciją Ūkio ministerijos administracijos padaliniams, kitoms įgaliotoms valstybės institucijoms ir įstaigoms apie Ūkio ministerijos administruojamas ES struktūrinės paramos verslo ir mokslo bendradarbiavimo srityje priemones;
1.17. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja viešinant Ūkio ministerijos administruojamas ES struktūrinės paramos priemones verslo ir mokslo bendradarbiavimo srityje įvairiuose renginiuose ir žiniasklaidos priemonėse, rengia ar dalyvauja rengiant informacinę medžiagą apie Ūkio ministerijos administruojamas ES struktūrinės paramos priemones verslo ir mokslo bendradarbiavimo srityje;
1.18. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ES struktūrinės paramos verslo ir mokslo bendradarbiavimo srityje panaudojimo ir kitas ataskaitas;
1.19. pagal skyriaus kompetenciją teikia konsultacijas socialiniams ekonominiams partneriams ES struktūrinės paramos teikimo srityje;
1.20. pagal skyriaus kompetenciją bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos diplomatinėmis atstovybėmis, užsienio ir Lietuvos asocijuotomis verslo struktūromis, valstybių institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, Ūkio ministerijos komercijos atašė, renka iš jų bei teikia reikiamą informaciją ES struktūrinės paramos planavimo verslo ir mokslo bendradarbiavimo srityje klausimais;
1.21. pagal skyriaus kompetenciją atlieka kitus su ES struktūrinės paramos planavimu, administravimu ir įgyvendinimu susijusius darbus;
1.22. organizuoja arba dalyvauja organizuojant seminarus ir konferencijas skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
1.23. rengia arba dalyvauja rengiant įvairią informacinę medžiagą dėl Ūkio ministerijos rengiamų ir kitų leidinių skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
1.24. dalyvauja komisijų, komitetų ir darbo grupių veikloje, ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.25. atlieka kitus skyriaus vedėjo su skyriaus veikla susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai tikslai.

2. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
2.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį);
2.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, ES teisės aktus, susijusius su skyriaus funkcijomis, būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbą, įstatymų ir kitų teisės aktų projektų rengimą;
2.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos bei ES teisės aktais ir kitais dokumentais, reguliuojančiais ES struktūrinės paramos administravimą bei paramos verslo ir mokslo bendradarbiavimo, MTEP ir inovacijų plėtrai teikimą;
2.4. turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį;
2.5. turėti ES struktūrinės paramos administravimo patirties;
2.6. mokėti dirbti Microsoft Office Word, Excel, Power Point, Outlook kompiuterinėmis programomis;
2.7. mokėti anglų kalbą ne mažesnio kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
2.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
2.9. mokėti apibendrinti ir analizuoti informaciją, rengti išvadas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-02-19