Rimantas Šegžda

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
1.1. padeda Skyriaus vedėjui organizuoti Skyriaus darbą, kontroliuoti Departamento direktoriaus, Ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų, Ūkio ministerijos kanclerio (toliau – Ūkio ministerijos vadovybė) pavedimų vykdymą ir teikia atitinkamus pasiūlymus, taip pat Skyriaus vedėjo pavedimu kas ketvirtį peržiūri Skyriaus rengiamų ataskaitų projektus, prireikus juos papildo, patikslina ir pateikia Programinio valdymo skyriui;
1.2. rengia pagal Skyriaus kompetenciją pasiūlymus formuojant valstybės eksporto skatinimo politiką, numatant priemones eksporto plėtrai skatinti ir kuriant palankią aplinką eksporto diversifikavimui, dalyvauja rengiant eksporto plėtros strategines kryptis, taip pat dalyvauja įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą dvišalio prekybinio – ekonominio bendradarbiavimo su užsienio valstybėmis srityje ir įgyvendinant strateginių prekių eksporto kontrolę;
1.3. pagal Skyriaus kompetenciją bendradarbiauja su pagrindinėmis verslininkus vienijančiomis organizacijomis, aptariant eksporto plėtros klausimus;
1.4. analizuoja pagal Skyriaus kompetenciją eksporto tendencijas, pasaulio rinkose vykstančius pokyčius ir teikia pasiūlymus Ūkio ministerijos vadovybei, Departamento direktoriui, Skyriaus vedėjui eksporto diversifikavimo ir dvišalio prekybinio–ekonominio bendradarbiavimo plėtros, komercijos atašė veiklos organizavimo ir tobulinimo ir kitais Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
1.5. vertina Lietuvos Respublikos komercijos atašė (toliau – Komercijos atašė) veiklos rezultatus, rengia ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektus dėl Komercijos atašė ir jų padėjėjų pareigybių steigimo ar panaikinimo, ir teikia pasiūlymus Ūkio ministerijos vadovybei, Departamento direktoriui dėl atstovavimo Lietuvos ekonominiams interesams užsienyje tobulinimo;
1.6. nagrinėja pagal Skyriaus kompetenciją derinti teikiamų dvišalių prekybinio–ekonominio bendradarbiavimo susitarimų projektus, taip pat kitų ministerijų, valstybės institucijų ir įstaigų parengtus teisės aktų projektus ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
1.7. nagrinėja pagal Skyriaus kompetenciją ES ir trečiųjų šalių ar jų grupių sudaromų susitarimų derybinių pasiūlymų projektus dėl prekybos režimo pasikeitimų, įskaitant Europos Komisijos siūlomus bendrųjų tarifų lengvatų pakeitimus, ir teikia Užsienio reikalų ministerijai nuomonę dėl galimo jų poveikio Lietuvos eksporto plėtrai ir atskiriems Lietuvos verslo sektoriams bei atitinkamus pasiūlymus, susijusius su prekių ir paslaugų eksportui palankių sąlygų kūrimu, rengia ir dalyvauja rengiant pagal ES užsienio prekybą reguliuojančiuose teisės aktuose ES valstybėms narėms deleguotas sritis nacionalinių teisės aktų projektus ir pagal Skyriaus kompetenciją užtikrina jų įgyvendinimą;
1.8. dalyvauja organizuojant Lietuvos Respublikos ir Ūkio ministerijai vadovauti priskirtų dvišalių prekybinio–ekonominio bendradarbiavimo komisijų (darbo grupių) posėdžius, rengiant tokių komisijų (darbo grupių) posėdžių medžiagą, darbotvarkių ir protokolų projektus, personaliai organizuoja Lietuvos – Ukrainos tarpvyriausybinės prekybinio-ekonominio ir mokslinio-techninio bendradarbiavimo komisijos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kazachstano Respublikos Vyriausybės dvišalės prekybinio ir ekonominio bendradarbiavimo komisijos, Lietuvos Respublikos regionų ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities vietinės valdžios ilgalaikio bendradarbiavimo tarybos Prekybinio ir ekonominio bendradarbiavimo bei bendradarbiavimo energetikos srityje komisijos, Tarpvyriausybinės Lietuvos ir Rusijos prekybinio ir ekonominio, mokslinio ir techninio, kultūrinio ir humanitarinio bendradarbiavimo komisijos Prekybinio-ekonominio bendradarbiavimo darbo grupės posėdžius, rengia jiems medžiagą ir juose dalyvauja;
1.9. kaupia, analizuoja, sistemina ir apibendrina informaciją apie Lietuvos Respublikos ir šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui priskirtų kuruoti NVS regiono valstybių bei Irano Islamo Respublikos prekybinį ir ekonominį bendradarbiavimą, užsienio prekybos tendencijas, rengia įvairias pažymas ir pasiūlymus dėl tolesnio bendradarbiavimo plėtojimo;
1.10. rengia ir dalyvauja rengiant pagal Skyriui priskirtą kompetenciją įstatymų ir kitų teisės aktų, pakeitimų projektus;
1.11. pagal Skyriaus kompetenciją rengia ir teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų ministerijų, valstybės institucijų ir įstaigų parengtų ir derinti pateiktų Lietuvos Respublikos pozicijų, taip pat atsakymus į gautus raštus ir laiškus;
1.12. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos valstybės institucijomis, Lietuvos ir užsienio valstybių diplomatinėmis atstovybėmis sprendžiant prekybinio ir ekonominio bendradarbiavimo ir kitus Skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;
1.13. pagal Skyriaus kompetenciją konsultuoja Lietuvos ūkio subjektus ir informuoja Lietuvos verslo asociacijas apie kitų valstybių kvietimus dalyvauti verslo forumuose, parodose ir kituose renginiuose, turinčiuose poveikio prekybinio ir ekonominio bendradarbiavimo plėtrai;
1.14. Departamento direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja pasitarimuose Ūkio ministerijoje, atstovauja Ūkio ministerijai pagal Skyriaus kompetenciją kitose valstybės institucijose ir įstaigose, konferencijose, forumuose, seminaruose ir kituose renginiuose, taip pat Departamentą kuruojančio Ūkio viceministro pavedimu Europos Sąjungos institucijose ir užsienio valstybėse, kad prireikus išdėstytų suderintą Skyriaus, Departamento, Ūkio ministerijos poziciją nagrinėjamais klausimais;
1.15. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Ūkio ministro ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje, Ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.16. pagal Skyriaus kompetenciją rengia arba dalyvauja rengiant įvairią informacinę medžiagą Ūkio ministerijos vadovybei;
1.17. nesant Skyriaus vedėjo, atlieka jo funkcijas, siekdamas užtikrinti sklandų skyriaus darbą;
1.18. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai tikslai.

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo studijų krypties arba technologijos mokslų studijų srities;
2.2. turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo pagal išsilavinimą arba užsienio prekybos srityje patirtį;
2.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu ir rusų kalbą pažengusio vartotojo lygmens C1 lygiu;
2.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymu, Lietuvos Respublikos Seimo statutu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentu ir Lietuvos Respublikos teisės aktais reguliuojančiais Lietuvos Respublikos specialiųjų atašė veiklos užtikrinimo klausimus, taip pat strateginių prekių eksporto kontrolę;
2.5. būti susipažinusiam su Pasaulio prekybos organizacijos sutartimis užsienio prekybos politikos klausimais, Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais užsienio prekybą, strateginių prekių eksporto kontrolę, taip pat su Lietuvos eksporto programiniais dokumentais, dokumentų rengimo taisyklėmis ir kitais, reikalingais šiame pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms atlikti;
2.6. sugebėti planuoti ir organizuoti Skyriaus veiklą;
2.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Outlook, MS Power Point, MS Excel, Internet Explorer;
2.8. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją ir duomenis, rengti tezes, išvadas ir pasiūlymus;
2.9. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-27